Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cŵn ar goll neu ar grwydr


Summary (optional)
Beth sy’n digwydd i’r cŵn y daethpwyd o hyd iddynt
start content

Mae'r Cyngor yn cadw cofrestr o gŵn sydd ar goll neu y daethpwyd o hyd iddynt.

Yn ystod oriau gwaith arferol

Os ydych wedi colli eich ci yn ystod oriau swyddfa arferol, ffoniwch (01492) 575222.

Oriau gwaith arferol yw:

 • Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00am tan 5.00pm
 • Dydd Gwener: 9.45am tan 4.45pm

Y tu allan i oriau swyddfa

Os ydych wedi colli eich ci y tu allan i oriau swyddfa arferol, dylech ffonio gwasanaeth y tu allan i oriau’r Cyngor ar: 0300 123 3079.

Cytiau Cŵn Nant y Corn

Gallwch hefyd gysylltu â'n cytiau cŵn penodedig yn Nant y Corn, Llan San Siôr, Abergele yn uniongyrchol i weld a yw eich ci wedi cael ei gasglu i’r cytiau hyn.

 • Dydd Llun i ddydd Gwener: 10.00am tan 4.30pm
 • Dydd Sadwrn: 10.00am tan 2.00pm
 • Dydd Sul: wedi cau

Manylion cyswllt Nant y Corn

Ffôn: (01745) 824646

Cyfeiriad:

Nant y Corn
Ffordd Llan San Siôr
Abergele
LL22 9BN

Gwefan: http://www.nantycorn.com

Ffioedd Rheoli Cŵn 2019/2020

Wrth hawlio eich ci, nodwch y bydd yn rhaid i chi dalu ffi am gostau casglu a chadw sy'n gysylltiedig â gofalu am eich ci yn ystod yr amser yr oedd yn crwydro. Mae'r ffi hon yn cynnwys Swm Statudol Rhagnodedig (a osodwyd gan y Llywodraeth), costau’r awdurdod wrth ddarparu gwasanaeth cŵn crwydr a thâl cytiau cŵn dyddiol.

DiwrnodPris
Diwrnod 1 £85.00
Diwrnod 2 £95.00
Diwrnod 3 £105.00
Diwrnod 4 £115.00
Diwrnod 5 £125.00
Diwrnod 6 £135.00
Diwrnod 7 £145.00
Diwrnod 8 £155.00
Ffi y tu allan i oriau £25.00


Bydd unrhyw ffioedd milfeddygol angenrheidiol yn cael eu codi yn ychwanegol at yr uchod. Codir £25 yn ychwanegol hefyd os yw'r ci yn cael ei gymryd i’r cytiau cŵn y tu allan i oriau.

Methu cael coler ci

Mae Gorchymyn Rheoli Cŵn 1992 yn pennu bod pob ci, tra byddant ar briffordd neu mewn lle cyhoeddus, yn gorfod gwisgo coler a thag adnabod ag enw a chyfeiriad y perchennog arno. Os oes gan eich ci goler a thag, gwneir pob ymdrech i ddychwelyd y ci gartref heb orfod iddo fynd i gytiau cŵn a pheri costau.

Mae methu cael coler a thag ar eich ci heb esgus rhesymol yn drosedd, a gall hyn arwain at achos cyfreithiol yn eich erbyn. Os cewch yn euog, gallech gael dirwy o hyd at £5000.

RHEOLIADAU MICROSGLODYNNU CŴN (CYMRU) 2015

BETH MAE’R GYFRAITH YN EI DDWEUD?

Roedd gan holl berchnogion cŵn Cymru, Lloegr a'r Alban tan 6 Ebrill 2016 i fynd â’u cŵn i gael microsglodyn a’u cofrestru gyda chronfa ddata microsglodion y llywodraeth.

Felly, o'r dyddiad hwn, mae’n orfodol i gŵn fod â microsglodion a bydd rhaid cadw'r holl fanylion yn gyfredol gyda’r darparwr cronfa ddata a gymeradwywyd.

Felly, erbyn y dyddiad hwn, mae’n rhaid i rai sy’n berchen ci sicrhau:

 • Bod microsglodyn gan eu ci a’i fod wedi’i gofrestru ar gronfa ddata microsglodion a gymeradwywyd
 • Bod microsglodion gan gŵn bach a’u bod wedi’u cofrestru gyda chronfa ddata microsglodion a gymeradwywyd cyn eu bod yn 8 wythnos oed
 • Os ydynt yn prynu ci bach, bod y bridiwr wedi rhoi microsglodyn yn y ci a’i fod wedi’i gofrestru â chronfa ddata microsglodion a gymeradwywyd cyn mynd â’r ci adref trwy dystiolaeth ar ffurf gwaith papur bod y ci y maent am ei brynu wedi cael microsglodyn ac wedi’i gofrestru, neu gallent wynebu camau gorfodi os daw’n amlwg yn nes ymlaen nad oes microsglodyn gan y ci
 • Bod eu ci wedi’i ficrosglodynnu gan filfeddyg proffesiynol neu sglodynwr sydd wedi derbyn hyfforddiant a gymeradwywyd gan y llywodraeth

Ar ôl rhoi microsglodyn mewn ci a’i gofrestru ar gronfa ddatamicrosglodion, mae cyfrifoldeb parhaus ar berchennog y ci i:

 • Ddiweddaru unrhyw newid i’r manylion â chronfa ddata’r microsglodyn
 • Sicrhau bod ci’n gwisgo tag coler er mwyn ei adnabod gyda’ch manylion cyswllt presennol arno. Mae Gorchymyn Rheoli Cŵn 1992 yn cynghori ei bod yn rhaid i unrhyw gi mewn man cyhoeddus wisgo coler gydag enw a chyfeiriad (gan gynnwys cod post) y perchennog arni. Mae rhoi rhif ffôn yn ddewisol

Dylai perchnogion cŵn fod yn ymwybodol:

 • Bydd unrhyw un sydd ddim wedi microsglodynnu eu ci ar ôl 6 Ebrill 2016 yn cael 21 diwrnod i wneud hynny, a gall methu â gwneud hynny arwain at ddirwy

O dan y rheoliadau newydd, mae’n rhaid cadw’r cofnodion yn gyfredol, a gall peidio â gwneud hynny arwain at gamau gorfodi a dirwy am beidio â chydymffurfio

Cŵn sy'n cael eu cipio gan Swyddog o'r Cyngor

Cŵn crwydr

Mae ci sy'n crwydro yn un sydd heb ei berchennog ac mewn man cyhoeddus (neu fan preifat lle nad oes caniatâd iddo).

Os byddwch yn dod o hyd i gi crwydr dylech:

 • Weld a yw'r ci yn gwisgo tag ac os felly cysylltwch â'r perchennog.
 • Cysylltu â'ch cyngor

Dylai unrhyw un sy'n dod o hyd i gi crwydr gysylltu â ni’n uniongyrchol yn ystod oriau swyddfa ar: (01492) 575222.

Bydd y swyddog cyngor lle bo modd yn ceisio mynd â’r ci yn ôl i’w berchennog. Lle nad oes modd dychwelyd y ci i'w berchnogion, bydd y ci yn mynd i’n cytiau cŵn penodedig yn Nant y Corn, Llan San Siôr, Abergele. Bydd y ci yn cael ei gadw yn y cytiau cŵn am o leiaf saith niwrnod. Os nad yw'r ci yn cael ei gasglu o fewn y cyfnod hwn yna bydd y ci yn cael ei ail-gartrefu, neu, mewn achosion prin, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, bydd yn cael ei roi i gysgu. 

Y tu allan i oriau swyddfa

Os byddwch yn dod o hyd i gi crwydr y tu allan i oriau swyddfa, dylech ein ffonio ni ar: 0300 123 3079, lle bydd galwyr yn cael cynnig un o'r ddau opsiwn canlynol:

 1. Ar rai adegau, a thrwy drefniant ymlaen llaw yn unig drwy'r gwasanaeth y tu allan i oriau, gall y darganfyddwr fynd â’r ci (cŵn) lle bo modd i'n cytiau cŵn penodol yn Nant y Corn, Llan San Siôr, Abergele.
 2. Fel arall, efallai y gofynnir i'r darganfyddwr ddal gafael ar y ci lle bo hynny'n bosibl tan y diwrnod gwaith nesaf, i’w gasglu gan un o swyddogion y Cyngor.

PEIDIWCH â chysylltu neu fynd â chi crwydr i'r cytiau cŵn heb gysylltu yn gyntaf â'r gwasanaeth y tu allan i oriau gan y byddwch yn cael eich gwrthod.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy