Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Prynu Cartref Gwag

Prynu Cartref Gwag


Summary (optional)
Gall prynu cartref gwag weithiau fod yn ffordd dda i brynu i mewn i berchnogaeth tŷ, ond gan fod stori i bob cartref gwag, mae dod o hyd i un i’w brynu (ac yna talu amdano) yn aml yn gallu bod yn broses hir a chymhleth.
start content

Oherwydd Diogelu Data, ni allwn ddarparu rhestr o eiddo gwag sy’n eiddo i unigolion i unrhyw unigolyn arall, ond mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn gallu pasio llythyr ymlaen gan rywun sy’n edrych i brynu cartref gwag i’r person yr ydym yn credu sy’n berchen ar yr eiddo.

Dyma ychydig o wybodaeth a chyngor ymarferol i'ch helpu drwy'r broses.

Sut i ddod o hyd i gartref gwag

Mae yna sawl ffordd o ddod o hyd i gartref gwag.

Cerddwch y Strydoedd!

Os ydych yn adnabod yr ardal yr ydych am fyw ynddo, rhowch gynnig ar arolwg ar-droed i ddod o hyd i unrhyw eiddo sy’n ymddangos yn wag ac yn addas ar gyfer eich dibenion. Mae'n werth nodi fod pobl yn byw mewn rhai tai sy'n edrych yn wag ac yn flêr!

Gwerthwyr Tai a Thai Ocsiwn

Ceisiwch edrych mewn siopau gwerthwyr tai lleol neu wefannau arwerthiant. Mae'r rhan fwyaf o'r gwerthwyr tai yn gwybod pa eiddo sy’n wag ac efallai y gallant eich rhoi ar ben ffordd. Mae gwefannau arwerthu yn cyhoeddi rhestrau o eiddo i'w gwerthu mewn ocsiwn yn y dyfodol agos, ac yn aml caent eu defnyddio i werthu eiddo gwag sydd mewn cyflwr gwael. Defnyddir arwerthiannau i werthu eiddo sydd wedi’i ailfeddiannu gan fenthycwyr, neu gan Awdurdodau Lleol lle y maent yn ymdrin ag eiddo lle mae'n orfodol ei brynu neu pan fydd yn orfodol ei werthu.

Gwefannau arbenigol

Mae RenovateAlerts.com yn arbenigo mewn eiddo sydd angen gwaith arno, ei adnewyddu neu ei foderneiddio.

Mae ychydig o wefannau hefyd yn hysbysebu tir ar werth i adeiladu arno, yn aml gyda chartref gwag arno’n barod:

Mae manylion am adeiladau hanesyddol, adeiladau gwag yn bennaf sy’n angof ac angen eu hadnewyddu i’w gael trwy Save Britain's Heritage

Cais cyhoeddus ar gyfer Gwaredu (PROD)

Mae hwn yn rhan adnabyddus o ddeddfwriaeth Deddf Llywodraeth Leol a Thir Cynllunio 1980. Mae PROD yn caniatáu i unigolyn i orfodi perchennog tir cyhoeddus i gymryd camau dros dir diffaith o eiddo cyhoeddus neu hyd yn oed yn cael eu gorfodi i’w roi ar werth.

Dod o hyd i'r perchennog

Weithiau mae’n anodd dod o hyd i bwy sy'n berchen ar eiddo gwag gan nad yw pob eiddo wedi eu cofrestru â'r Gofrestrfa Tir neu Dreth y Cyngor. Fodd bynnag, pan fydd rhywun yn dod ag eiddo gwag i'n sylw, byddwn bob amser yn ceisio dod o hyd i bwy sy'n berchen arno a chymryd y camau priodol i geisio adfer yr eiddo fel bod modd ei ail-ddefnyddio.  

Dyma ddulliau eraill y gallech eu defnyddio i ddod o hyd i berchennog ar eiddo gwag.

Cymdogion

Yn aml bydd cymdogion yn gwybod pwy fydd perchennog yr eiddo gwag. Os ydych yn egluro wrthynt eich rheswm dros holi yna efallai y byddant yn hapus i ddweud wrthych.

Y Gofrestrfa Dir

Mae llawer o eiddo wedi'u cofrestru â’r Gofrestrfa Dir. Am ffi bychan, gallwch edrych ar y gofrestr teitlau i ddod o hyd i bwy yw'r perchennog. Efallai y bydd y gofrestr hefyd yn cynnwys cyfeiriad y perchennog.

Cyngor Pellach

Gellir dod o hyd i bobl trwy lyfrau ffôn, cofnodion priodas, genedigaeth a marwolaeth, neu trwy gofrestri etholiadol.

Mae'r dolenni canlynol yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar ddod o hyd i berchnogion eiddo:

 

Adolygu Eich Opsiynau

Cyn i chi benderfynu prynu eiddo gwag, mae angen i chi benderfynu os yw'n gwneud synnwyr ariannol da, a dylech ystyried:

  • Faint yw gwerth yr eiddo nawr?
  • Faint fyddai gwerth yr eiddo ar ôl ei adnewyddu?
  • Faint fyddai cost adnewyddu’r eiddo?
  • Os byddaf yn dewis ei rentu, faint o incwm rhent y gallaf ei ddisgwyl ohono?


Arolygon a Phrisiad

Gofynnwch am gyngor gan werthwyr tai lleol a syrfëwr ynghylch gwerth yr eiddo rŵan ac ar ôl i chi ei adnewyddu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan hon:

Os ydych yn bwriadu rhentu'r eiddo i denant ac heb fod yn landlord o’r blaen edrychwch ar ein tudalen Rhentu cartref gwag i ddarganfod yr hyn sydd angen ei wneud.

Morgeisi

Fel y soniwyd yn gynharach, mae cael morgais ar unrhyw eiddo sydd mewn cyflwr gwael yn gallu bod yn anodd, ac mae hynny’n cynnwys cartrefi gwag. Os ydych am wneud cais am forgais ar gyfer prynu yn ogystal ag adnewyddu eiddo, gallech fod yn gofyn am fwy na’i werth yn ei gyflwr presennol. O safbwynt y benthycwr, mae benthyca o dan yr amgylchiadau hyn yn risg uchel oherwydd mae posibilrwydd na fyddwch yn ad-dalu'r benthyciad, ac efallai na fydd yr eiddo’n ddigon o werth i adennill yr arian a fenthycwyd gennych.  

Mae'r Asiantaeth Tai Gwag yn rhestru'r canlynol fel rhai o'r benthycwyr sydd â llawer o gynhyrchion morgais sy’n addas yn arbennig i achub eiddo gwag.

  • The Ecology Building Society
  • Buildstore
  • The Co-operative Bank

I gael gwybodaeth a chyngor ar ddod o hyd i fenthyciwr, cysylltwch â'r Cyngor Benthycwyr Morgeisi.

TAW

Mewn rhai amgylchiadau, mae'n bosibl elwa o gyfradd ostyngol o TAW os ydych yn adnewyddu eiddo sydd wedi bod yn wag am 2 flynedd yn union cyn cychwyn y gwaith adnewyddu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Os ydych angen darparu tystiolaeth i Gyllid a Thollau EM bod eich eiddo wedi bod yn wag am y cyfnod cymhwyso o 2 flynedd (neu 10 mlynedd), yna cysylltwch â ni. Fel arfer, bydd Cyllid a Thollau EM yn derbyn llythyr gan yr Awdurdod Lleol yn cadarnhau pa mor hir y mae eiddo wedi bod yn wag.

https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-708-buildings-and-construction

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy