Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Prynu Cartref Gwag

Prynu Cartref Gwag


Summary (optional)
Gall prynu cartref gwag weithiau fod yn ffordd dda i brynu i mewn i berchnogaeth tŷ, ond gan fod stori i bob cartref gwag, mae dod o hyd i un i’w brynu (ac yna talu amdano) yn aml yn gallu bod yn broses hir a chymhleth.
start content

Oherwydd Diogelu Data, ni allwn ddarparu rhestr o eiddo gwag sy’n eiddo i unigolion i unrhyw unigolyn arall er ein bod yn cael ceisiadau i wneud hynny yn aml. Mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn gallu pasio llythyr ymlaen gan rywun sy’n edrych i brynu cartref gwag i berchennog yr eiddo, cyn belled nag oes gwybodaeth bersonol yn cael ei datgelu heb ganiatâd yn y broses.

Sut i ddod o hyd i gartref gwag

Mae yna sawl ffordd o ddod o hyd i gartref gwag.

Os ydych yn adnabod yr ardal yr ydych am fyw ynddo, rhowch gynnig ar arolwg ar-droed i ddod o hyd i unrhyw eiddo sy’n ymddangos yn wag ac yn addas ar gyfer eich dibenion. Mae'n werth nodi fod pobl yn byw mewn rhai tai sy'n edrych yn wag ac yn flêr.

Gwerthwyr Tai a Thai Ocsiwn

Mae gwerthwyr tai neu wefannau arwerthiant yn ddefnyddiol o safbwynt gwybodaeth am eiddo gwag. Mae'r rhai o'r gwerthwyr tai yn gwybod pa eiddo sy’n wag ac efallai y gallant eich rhoi ar ben ffordd, neu gall y lluniau mewnol roi’r ateb i chi. Mae gwefannau arwerthu yn cyhoeddi rhestrau o eiddo i'w gwerthu mewn ocsiwn yn y dyfodol agos, ac yn aml cânt eu defnyddio i werthu eiddo gwag sydd mewn cyflwr gwael. 

Defnyddir arwerthiannau i werthu eiddo sydd wedi’i ailfeddiannu gan fenthycwyr, neu gan Awdurdodau Lleol lle y maent yn ymdrin ag eiddo lle mae'n orfodol ei brynu neu pan fydd yn orfodol ei werthu.

Gwefannau arbenigol


Mae ychydig o wefannau hefyd yn hysbysebu tir ar werth i adeiladu arno, yn aml gyda chartref gwag arno’n barod:

The National Building Plot Register

PlotBrowser

Mae manylion am adeiladau hanesyddol, adeiladau gwag yn bennaf sy’n angof ac angen eu hadnewyddu i’w gael trwy Save Britain’s Heritage

Cais cyhoeddus ar gyfer Gwaredu (PROD)

Mae hwn yn rhan anadnabyddus o ddeddfwriaeth Deddf Llywodraeth Leol a Thir Cynllunio 1980. Mae PROD yn caniatáu i unigolyn i orfodi perchennog tir cyhoeddus i gymryd camau dros dir diffaith o eiddo cyhoeddus neu hyd yn oed yn cael eu gorfodi i’w roi ar werth.

Dod o hyd i'r perchennog

Weithiau mae’n anodd dod o hyd i bwy sy'n berchen ar eiddo gwag gan nad yw pob eiddo wedi eu cofrestru â'r Gofrestrfa Tir neu Dreth y Cyngor.

Dyma ddulliau eraill y gallech eu defnyddio i ddod o hyd i berchennog ar eiddo gwag.

Cymdogion

Yn aml bydd cymdogion yn gwybod pwy fydd perchennog yr eiddo gwag. Os ydych yn egluro wrthynt eich rheswm dros holi yna efallai y byddant yn hapus i ddweud wrthych.

Y Gofrestrfa Dir

Mae llawer o eiddo wedi'u cofrestru â’r Gofrestrfa Dir. Gall unrhyw un gofrestru i agor cyfrif, ac am ffi bychan, gallwch edrych ar y gofrestr teitlau i ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol, fel pwy yw'r perchennog, cyfamodau cyfyngu, ffioedd, ac ati. Efallai y bydd y gofrestr hefyd yn cynnwys cyfeiriad y perchennog.

Cyngor Pellach

Gellir dod o hyd i bobl trwy lyfrau ffôn, cofnodion priodas, genedigaeth a marwolaeth, neu trwy gofrestri etholiadol.

Mae'r dolenni canlynol yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar ddod o hyd i berchnogion eiddo:

Directgov – Ymchwilio i'ch hanes lleol, hanes eich teulu neu hanes eich tŷ

Canllaw'r Llyfrgell Brydeinig i olrhain pobl sy'n dal yn fyw

Archifau Gwladol, canllawiau i olrhain pobl sydd ar goll a chwilio am unigolyn

Adolygu Eich Opsiynau

Cyn i chi benderfynu prynu eiddo gwag, mae angen i chi benderfynu os yw'n gwneud synnwyr ariannol da, a dylech ystyried:

  • Faint yw gwerth yr eiddo nawr? 
  • Faint fyddai gwerth yr eiddo ar ôl ei adnewyddu? 
  • Faint fyddai cost adnewyddu’r eiddo? 
  • Os byddaf yn dewis ei rentu, faint o incwm rhent y gallaf ei ddisgwyl ohono?


Os ydych yn bwriadu rhentu'r eiddo i denant ac heb fod yn landlord o’r blaen edrychwch ar ein tudalen Rhentu cartref gwag i ddarganfod yr hyn sydd angen ei wneud - http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Housing/Empty-Homes/Renting-out-an-empty-home.aspx

Arolygon a Phrisiad

Er enghraifft, gallech ofyn am gyngor gan werthwyr tai lleol a syrfëwr ynghylch gwerth yr eiddo rŵan ac ar ôl i chi ei adnewyddu.

Morgeisi

Fel y soniwyd yn gynharach, mae cael morgais ar unrhyw eiddo sydd mewn cyflwr gwael yn gallu bod yn anodd, ac mae hynny’n cynnwys cartrefi gwag. Os ydych am wneud cais am forgais ar gyfer prynu yn ogystal ag adnewyddu eiddo, gallech fod yn gofyn am fwy na’i werth yn ei gyflwr presennol. O safbwynt y benthycwr, mae benthyca o dan yr amgylchiadau hyn yn risg uchel oherwydd mae posibilrwydd na fyddwch yn ad-dalu'r benthyciad, ac efallai na fydd yr eiddo’n ddigon o werth i adennill yr arian a fenthycwyd gennych.  

Mae'r Asiantaeth Tai Gwag yn rhestru'r canlynol fel rhai o'r benthycwyr sydd â llawer o gynhyrchion morgais sy’n addas yn arbennig i achub eiddo gwag.

  • The Ecology Building Society
  • Buildstore
  • The Co-operative Bank

I gael gwybodaeth a chyngor ar ddod o hyd i fenthyciwr, cysylltwch â'r Cyngor Benthycwyr Morgeisi.

TAW

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosib manteisio ar gyfradd ostyngol o Dreth Ar Werth er mwyn adnewyddu eiddo gwag. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Housing/Empty-Homes/Renovating-a-long-term-empty-dwelling-and-reduced-rate-VAT.aspx

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy