Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Cartrefi Gwag Gwerthu Cartref Gwag

Gwerthu Cartref Gwag


Summary (optional)
Mewn nifer o ffyrdd nid yw gwerthu tŷ gwag yn wahanol i werthu unrhyw fath arall o eiddo. Ond os yw mewn cyflwr arbennig o wael, mae’n bosib' y bydd yn anoddach i brynwr posib' gael morgais i’w brynu.
start content

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am sut i werthu cartref gwag, a materion i’w hystyried wrth benderfynu gwneud hynny.

Asiantaethau Gwerthu Tai

Efallai byddwch am werthu’r eiddo’n annibynnol neu drwy asiantaeth gwerthu tai. Gyda chymaint o asiantaethau tai o gwmpas gall fod yn anodd penderfynu pa un i’w ddewis, felly sicrhewch eich bod yn gwneud gwaith ymchwil i ganfod y cwmni iawn i chi.

Nid oes unrhyw ymrwymiad i werthu pan fyddwch yn prisio gwerth y tŷ ac awgrymir eich bod yn cael tri phris er mwyn sicrhau darlun llawn. Wrth werthu drwy asiantaeth dai bydd gofyn i chi arwyddo cytundeb cyfreithiol, sicrhewch eich bod yn ei ddarllen yn ofalus ac yn ei ddeall. Cofiwch ofyn a fydd dirwy diddymu a beth yw hyd y cytundeb.

Ceir arweiniad pellach ar ddewis asiant drwy’r dolenni canlynol:

Mae gan y cyrff proffesiynol canlynol gyfleusterau chwilio ar-lein i’ch cynorthwyo i ddod o hyd i asiantau yn eich ardal:

Arwerthiant

Os byddwch yn penderfynu rhoi eich eiddo ar y farchnad, cofiwch gall gymryd o sawl wythnos hyd at sawl mis i werthu os oes cadwyn. Felly, efallai bydd diddordeb gennych mewn ystyried gwerthu mewn arwerthiant.

Mae arwerthiannau yn cynnwys datblygwyr, buddsoddwyr, landlordiaid portffolio a phrynwyr arian parod. Gall y ffaith bod yr eiddo’n wag fod o ddiddordeb mawr i’r mathau hyn o brynwyr.

Gall fod sawl mantais o werthu eich eiddo gwag mewn arwerthiant:

- Caiff isafswm pris ei gytuno gan y gwerthwr a’r arwerthwr, er mwyn sicrhau bod isafswm yn cael ei sicrhau.
- Y sylw gorau i’r eiddo
- Dim angen cynnal trafodaethau pellach - rhaid i brynwyr gynnig ar y diwrnod neu golli’r eiddo.
- Annog y cynnig gorau ar gyfer yr eiddo.
- Sicrhau gwerthiant di-amod - pan ddaw'r morthwyl i lawr, mae cytundeb cyfreithiol rhwng y prynwr a’r gwerthwr.

Treth Enillion Cyfalaf

Mae Treth Enillion Cyfalaf yn daladwy os ydych yn gwerthu neu’n rhoi ased i ffwrdd sydd wedi cynyddu mewn gwerth.

Am ragor o wybodaeth am Dreth Enillion Cyfalaf ewch i wefan yr Adran Cyllid a Thollau (Saesneg).

Asiantau Arbenigol

Ar adeg pan nad yw’r farchnad dai yn ffynnu, ystyriwch sut i dargedu eich prynwyr posibl.

Cadwch lygad am asiantau tai  yn marchnata eiddo i ddatblygwy yn benodol. Gallwch hysbysebu drwy asiantaeth plot hunanadeiladu sy’n hysbysebu eiddo i’r rhai hynny sydd am eu hadnewyddu neu ailddatblygu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy