Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth ar gyfer Datblygwyr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol

Asesiad o'r Farchnad Dai Leol


Summary (optional)
Mae Asesiad o’r Farchnad Dai Leol Conwy yn gosod sylfaen dystiolaeth gadarn a chyfoes o’r angen o ran tai yng Nghonwy.
start content

Diben yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol yw darparu tystiolaeth gadarn i hysbysu'r Strategaeth Dai Leol a darparu tai fforddiadwy yn y Cynllun Datblygu Lleol. Mae hefyd yn hysbysu blaenoriaethau tai strategol a gellid ei ddefnyddio fel offeryn i drafod darpariaeth tai fforddiadwy wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio a dyrannu Grant Tai Cymdeithasol.

Mae'n hanfodol bod awdurdodau lleol yn meddu ar ddealltwriaeth gynhwysfawr o'u marchnad dai leol a sylfaen dystiolaeth gadarn y gellir gwneud penderfyniadau gwybodus am y ddarpariaeth tai yn y dyfodol, o ran y farchnad a darpariaeth tai fforddiadwy, nifer yr ystafelloedd gwely sydd eu hangen a daliadaeth tai fforddiadwy. Felly, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynnal Asesiad o'r Farchnad Dai Leol bob dwy flynedd.

Mae'r Asesiad o'r Farchnad Dai Leol yn cael ei baratoi yn unol â chyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru; Canllaw Asesu'r Farchnad Dai Leol (2006) a’r canllawiau atodol Dechrau ar eich Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2014). Mae'r fethodoleg hon hefyd wedi cael ei defnyddio i gyfrifo'r angen am dai fforddiadwy o fewn Cynllun Datblygu Lleol Conwy.

Yn gyffredinol, nid yw’r cyflenwad o dai newydd, yn arbennig tai fforddiadwy yn cyfateb â'r galw yng Nghonwy, ac felly mae’r Asesiad diweddaraf hwn o’r Farchnad Dai Leol yn cynnwys ffigwr sylweddol uwch na'r asesiad blaenorol ddwy flynedd yn ôl. Mae'r Asesiad o'r Farchnad Dai Leol hwn wedi nodi'r angen am gyfanswm o 1155 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol dros gyfnod y cynllun (2017-2022), sy'n cyfateb i 231 uned y flwyddyn. Mae'r ffigwr hwn yn ychwanegol at unedau fforddiadwy ymrywymedig sydd ar hyn o bryd wedi cael caniatâd cynllunio, wedi cael eu dyrannu yn y Cynllun Datblygu Lleol neu o fewn y rhaglen Grant Tai Cymdeithasol.

I gysylltu â'r Tîm Strategaeth Tai, neu i dderbyn mwy o wybodaeth, ffoniwch 01492 574225 neu e-bostiwch strategaethtai@conwy.gov.uk

end content