Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Grant Caledi i Denantiaid

Grant Caledi i Denantiaid


Summary (optional)
start content

Mae’r Grant Caledi i Denantiaid yn grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi tenantiaid sydd wedi mynd i ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i golli incwm yn sgil Covid-19.

Mae’r grant hwn ar gyfer tenantiaid y sector preifat sydd ag ôl-ddyledion rhent yn ystod y cyfnod cymwys o ganlyniad i Covid-19.

Mae’r cynllun bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

Cymhwysedd:

I wneud cais am Grant Caledi i Denantiaid, mae’n rhaid i chi fod wedi wynebu caledi ariannol yn sgil pandemig Covid-19 ac wedi methu talu’ch rhent o ganlyniad


Byddwch:

 • wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
 • wedi cael trafferth talu'ch rhent neu'ch ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
 • yn byw ac yn dal tenantiaeth eiddo yn y sector preifat yng Nghymru
 • ddim wedi bod yn derbyn budd-dal tai na thaliadau cost tai drwy Gredyd Cynhwysol ar adeg cronni eich ôl-ddyledion rhent
 • ddim wedi gallu talu’ch rhent yn llawn yn ystod cyfnod eich ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19

Ni fyddwch chi’n gymwys i dderbyn y Grant Caledi i Denantiaid os nad ydych chi wedi wynebu caledi ariannol yn ystod Covid-19 ac wedi peidio â thalu’ch rhent i’ch landlord neu’ch asiant yn fwriadol.

Beth fydd arnoch chi angen i wneud cais:

Pan fyddwch chi’n gwneud cais bydd arnoch chi angen llenwi ffurflen gais a darparu tystiolaeth i helpu’r awdurdod lleol i wneud penderfyniad ynghylch a ddylech chi dderbyn y grant neu beidio.


Bydd arnoch chi angen:

 • prawf o’ch hunaniaeth (trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni gyda biliau cartref sy’n profi’ch cyfeiriad yn ystod y tri mis diwethaf)
 • copi o’ch cyfriflenni banc ar gyfer o leiaf y ddeufis diwethaf (yn cynnwys cyfrifon cynilo)
 • copi o'ch cytundeb tenantiaeth
 • tystiolaeth ac eglurhad ynghylch eich diffyg gallu i dalu’ch rhent oherwydd Covid-19 – a fydd yn cynnwys adolygiad o’ch cyllid

Efallai y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth neu dystiolaeth i helpu i gefnogi’ch cais am grant.  Bydd darparu’r rhain yn gyflym yn ein helpu ni i brosesu’ch cais.


Ar ôl cyflwyno cais:

Byddwn yn gwirio’ch manylion ac yn cysylltu â chi ynglŷn â’ch cais. Bydd disgwyl i chi ddarparu manylion am eich incwm, sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eich incwm a sut mae hynny wedi effeithio ar eich gallu i dalu’ch rhent.

Mae’n syniad da rhoi gwybod i’ch landlord neu’ch asiant eich bod chi’n gwneud cais am grant oherwydd y byddwn ni’n cysylltu â nhw i ofyn am ddatganiad ysgrifenedig yn cadarnhau eich bod chi’n denant iddyn nhw a bod gennych chi ôl-ddyledion rhent (yn cynnwys y swm).

Byddwn wedyn yn rhoi gwybod i chi a ydi’ch cais wedi bod yn llwyddiannus neu beidio. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn cysylltu efo chi i ofyn am fwy o wybodaeth.


Os caiff eich cais ei gymeradwyo:

Os ydym ni’n cymeradwyo’ch cais bydd eich grant yn cael ei dalu i’ch landlord ar eich rhan. Ni fydd yn rhaid i chi dalu’r grant yma’n ôl.

Os caiff eich cais ei wrthod:

Byddwn yn gwrthod eich cais os nad ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf cymhwyso neu os nad ydych chi wedi darparu’r dystiolaeth sydd ei hangen i gymeradwyo'ch cais.

Gwneud cais:

I wneud cais i'ch awdurdod lleol, cwblhewch y ffurflen ar-lein (gweler isod).

Os ydych chi wedi derbyn benthyciad drwy’r cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth:

Os ydych chi wedi derbyn benthyciad drwy Undeb Credyd, drwy’r cynllun Benthyciad Arbedwr Tenantiaeth, bydd eich Undeb Credyd yn cysylltu efo chi. Bydd eich benthyciad yn cael ei dalu gan grant drwy’r cynllun.

Derbyn rhagor o gymorth:

Os oes gennych chi ôl-ddyledion rhent, fe ddylech chi:

 • siarad efo'ch landlord i drafod eich ôl-ddyledion a sut y gallwch chi dalu neu
 • cysylltu efo Cyngor ar Bopeth neu Shelter Cymru i dderbyn cyngor a chymorth
 • gweld a ydych chi’n gymwys i wneud cais am gymorth sy’n bodoli eisoes, yn cynnwys Taliad Tai Yn Ôl Disgresiwn os ydych chi’n derbyn budd-dal tai neu gostau tai drwy hawl Credyd Cynhwysol

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwneud hyn cyn i chi wneud cais i’r cynllun.

Os ydych chi mewn perygl o gael eich troi allan:

Fel rheol dydi landlord, yn ôl y gyfraith, ddim yn gallu eich gorfodi i adael eich cartref heb orchymyn llys. Gwelwch ein tudalennau tai am ragor o gyngor: Gwybodaeth i Denantiaid Preifat 

Os ydych chi mewn perygl o gael eich troi allan a bod yn ddigartref, cysylltwch â Datrysiadau Tai ar unwaith.

E-bost: datrysiadautai@conwy.gov.uk

Ffôn: 0300 124 0050

Mae'r cynllun bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Cliciwch isod i wneud cais: 

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content