Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd COVID - Cwestiynau Cyffredin i'r Gwasanaeth Hamdden

COVID - Cwestiynau Cyffredin i'r Gwasanaeth Hamdden


Summary (optional)
start content

Man casglu newydd ar gyfer pecynnau prawf llif unffordd Covid am ddim
Bydd pobl ar draws Sir Conwy bellach yn gallu casglu pecynnau prawf llif unffordd Covid-19 cartref am ddim o safleoedd ar draws y sir. Nid yw tua 1 ym mhob 3 o bobl gyda’r coronafeirws yn dangos symptomau, ond fe allan nhw heintio pobl eraill o hyd. Cael prawf rheolaidd yw’r unig ffordd o wybod os oes gennych chi'r feirws. Os bydd pobl yn cael prawf positif ac yn hunanynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.  

Bydd profion llif unffordd ar gael i’w casglu yn y canolfannau hamdden canlynol o 21/06/21 ymlaen, ar yr amseroedd a nodir isod:

Canolfan Nofio Llandudno
Dydd Llun i ddydd Iau 06.00 tan 21.00
Dydd Gwener 06.00 tan 20.00
Dydd Sadwrn a dydd Sul 08.00 tan 16.00

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
Dydd Llun i ddydd Gwener 06.00 tan 21.00
Dydd Sadwrn a dydd Sul 08.00 tan 13.00

Canolfan Tennis James Alexander Barr
Dydd Llun i ddydd Gwener 09.00 tan 21.00
Dydd Sadwrn a dydd Sul 09.00 tan 12.00

Canolfan Hamdden Abergele
Dydd Llun i ddydd Gwener 06.30 tan 20.30
Dydd Sadwrn a dydd Sul 08.30 tan 13.30

Hwb yr Hen Ysgol, Llanrwst
Dydd Llun i ddydd Gwener 09.00 tan 17.00

Os na allwch chi fynd i nôl pecyn prawf eich hun, gallwch eu harchebu i gael eu danfon i’ch cartref drwy fynd i https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

Oes rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb yn eich cyfleusterau?
Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb, oni bai eich bod wedi'ch eithrio, wrth fynd i mewn i'n cyfleusterau ac wrth symud o gwmpas.

Pa gyfleusterau sydd ar agor ar hyn o bryd?
Mae ein holl gyfleusterau bellach wedi ailagor yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd, 30 o bobl ar y mwyaf sy'n cael cymryd rhan mewn gweithgareddau dan do wedi'u trefnu i oedolion.

A oes modd parhau i rewi fy aelodaeth os nad ydw i’n teimlo’n ddiogel yn dychwelyd?
Os na chawn ni wybod yn wahanol, byddwn yn dadrewi pob aelodaeth oedd yn weithredol pan fu'n rhaid i ni gau ym mis Rhagfyr 2020. Bydd pob aelodaeth sydd wedi rhewi ers mis Mawrth 2020 yn parhau i gael eu rhewi am y tro.

Gawn ni ddod â'n tyweli chwys ein hunain?
Ddim ar hyn o bryd. Bydd tyweli papur a chwistrell gwrthfacterol/weips dwylo ar gael i’w defnyddio.

A fydd angen i bob defnyddiwr dosbarth ffitrwydd ddod â mat a blociau ioga ei hun?
Bydd.

Pryd fydd gwersi nofio’n cychwyn?
Mae'r gwersi nofio wedi ailgychwyn ers dydd Llun 17 Mai.

A fydd angen cadw pellter cymdeithasol yn y gwersi nofio grŵp?
Bydd hynny’n dibynnu ar y cyngor a geir gan Lywodraeth Cymru.

A fydd yr athrawon nofio yn cael eu profi am y feirws?
Bydd hynny’n dibynnu ar y cyngor a geir gan Lywodraeth Cymru.

Sut fyddwch chi’n rheoli glanweithdra yn y canolfannau hamdden?
Bydd y staff yn glanhau'r holl offer yn rheolaidd drwy gydol y dydd a chedwir at ganllawiau pellter cymdeithasol bob amser. Bydd rhannau o’r adeilad ar gau dros dro yn ystod y dydd er mwyn i staff allu glanhau’r offer a phob arwyneb yn drylwyr.

Sut ydych chi’n cadw at y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol?
Bydd systemau unffordd yn cael eu rhoi ar waith ym mhob safle lle bo hynny'n bosib, er mwyn gallu mynd i mewn ac allan yn ddiogel. Bydd yr offer yn yr ystafell ffitrwydd yn cael eu gosod o leiaf 2 fetr ar wahân a bydd marciau ar y llawr ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff.

Alla' i alw draw i ddefnyddio’r gampfa neu fynd i ddosbarthiadau fel y mynnaf, neu oes rhaid i mi archebu lle ymlaen llaw?
Mae’n rhaid i chi archebu lle a thalu ymlaen llaw lle bo hynny'n bosib er mwyn defnyddio’r cyfleusterau. Cyn y gallwch chi ddechrau archebu eich sesiynau ffitrwydd ar-lein, bydd angen cyfrif dilys arnoch chi. Os ydych chi wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost i’ch canolfan leol ond wedi anghofio eich cyfrinair, mae modd i chi gael mynediad at y system Archebu Ar-lein drwy roi eich cyfeiriad e-bost a chlicio’r opsiwn ‘wedi anghofio’r cyfrinair’ i'w ailosod, cyn mynd ymlaen i’r safle. Os nad yw eich cyfeiriad e-bost ar ein system, bydd angen i chi gysylltu ag unrhyw ganolfan sydd ar agor a rhoi eich enw a rhif eich cerdyn CBC er mwyn i ni allu mewnbynnu eich cyfeiriad e-bost, ac yna gallwch ddilyn yr un camau ag uchod. Cofiwch, os oes yna aelodau eraill o'ch teulu sy'n aelodau, bydd angen cyfeiriad e-bost ar wahân ar bob un er mwyn defnyddio'r system Archebu Ar-lein. Mae'r system Archebu Ar-lein i'w gweld yma - https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 

A fedra i dalu gydag arian parod yn eich cyfleusterau?
Gallwch, ond byddai’n well gennym i bobl dalu â cherdyn pan fo hynny'n bosib, ac archebu eu sesiynau ar-lein.

Alla' i gael cawod ar ôl bod yn y gampfa?
Gallwch, mae'r cawodydd bellach ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

Alla' i adael fy mhethau mewn locer?
Gallwch.

A yw'r ystafelloedd newid ar gael i ddefnyddwyr y gampfa?
Ydyn, mae'r ystafelloedd newid ar gael.

Alla' i archebu 7 niwrnod ymlaen llaw o hyd?
Gallwch archebu pob gweithgaredd saith niwrnod ymlaen llaw heblaw am y dosbarthiadau ffitrwydd a nofio, sydd ar gael i’w harchebu 3 diwrnod ymlaen llaw. Y rheswm am hyn yw bod lleoedd yn brin.

Beth fydd yn digwydd os bydd angen triniaeth cymorth cyntaf ar gwsmer ar y safle?
Bydd unrhyw aelod staff sydd angen rhoi triniaeth cymorth cyntaf yn gwisgo cyfarpar diogelu personol ac yn dilyn canllawiau diogelwch bob amser, yn seiliedig ar ganllawiau’r RLSS a’r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Oes yna bolisi mynediad ar gyfer pobl ifanc dan 16 oed? Oes angen iddyn nhw fod yng nghwmni oedolyn?
Gall pobl ifanc dan 16 oed ddefnyddio’r gampfa yn ystod sesiwn ieuenctid dan oruchwyliaeth, neu bydd angen iddynt fod yng nghwmni oedolyn. Bydd rhaid i unrhyw un dan 16 oed sy’n defnyddio pwll nofio fod yng nghwmni oedolyn am y tro.

Ai dim ond i gwsmeriaid sy’n defnyddio’r cyfleusterau y mae'r ganolfan ar agor? E.e. beth yw’r sefyllfa os oes rhywun o’r cyhoedd eisiau defnyddio’r toiled/peiriant gwerthu/gwylio aelodau teulu’n nofio?
Dim ond i gwsmeriaid sy'n defnyddio'r cyfleusterau y mae’r ganolfan ar agor. Os nad ydych chi wedi archebu lle ar weithgaredd, chewch chi ddim dod i mewn i’r ganolfan.

Gallai’r wybodaeth hon newid ar sail unrhyw gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. I weld yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru, ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws

end content