Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus: Ymgynghoriad


Summary (optional)
Gwahoddir trigolion Conwy i wneud sylwadau ar strategaeth ddrafft ar ddarparu toiledau cyhoeddus yn Sir Conwy.
start content

Daw'r ymgynghoriad hwn i ben ar 20 Tachwedd 2023.

Nid yw’n ofynnol yn gyfreithiol i’r Cyngor ddarparu toiledau cyhoeddus, ond mae’r ddemograffeg yng Nghonwy a’r mewnlifiad o ymwelwyr bob blwyddyn yn gwneud toiledau cyhoeddus yn bwysig i’r economi leol.

Mae toiledau cyhoeddus yn galluogi pobl i fwynhau’r atyniadau a busnesau yn yr ardal. Mae argaeledd toiledau cyhoeddus mewn ardaloedd hamdden poblogaidd yn annog pobl i ymarfer corff ac aros yn actif yn gorfforol, sydd â manteision clir i iechyd a lles.

Ar hyn o bryd mae 48 o doiledau cyhoeddus a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a 3 o doiledau cyhoeddus yn cael eu rhedeg gan Gynghorau Tref a Chymuned.  Mae’r rhain yn cynnwys 41 o doiledau anabl a 22 o gyfleusterau newid babis.

Cyllideb flynyddol bresennol y gwasanaeth toiledau cyhoeddus yw £600,000. Mae cost fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol oddeutu £20,700 y flwyddyn.

Rydym wedi datblygu’r strategaeth ar gyfnod o bwysau ariannol ar gyfer yr Awdurdodau Lleol. Felly mae’r strategaeth yn ceisio darparu gwasanaeth toiledau cyhoeddus ar sail cost niwtral.

Bydd y Cyngor yn adolygu’r ddarpariaeth toiledau cyhoeddus presennol yng Nghonwy drwy:

  • Archwilio cyfleoedd i Gynghorau Tref a Chymuned gymryd cyfrifoldeb am doiledau cyhoeddus yn eu hardal leol.
  • Ystyried gwneud toiledau mewn adeiladau’r cyngor yn hygyrch i’r cyhoedd.
  • Adolygu’r cynllun toiledau cymunedol.
  • Gwneud y mwyaf o gyfleoedd cyllid grant er mwyn gwella toiledau cyhoeddus yng Nghonwy.

Mae Strategaeth Toiledau Cyhoeddus Drafft Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 2023 ar gael i’w hadolygu a rhoi adborth.

Daw’r ymgynghoriad hwn i ben ar 20 Tachwedd 2023.

end content