Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Aelodaeth Ffit Conwy


Summary (optional)
start content

Yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth, gwnaethom gau ein canolfannau hamdden am 10.00pm ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020.  Roedd hyn yn cynnwys y trac athletau ym Mharc Eirias.  Rydym yn parhau wedi ymrwymo i wneud popeth y gallwn i gefnogi ein haelodau yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Rydym wedi atal eich taliadau yn awtomatig felly nid ydych chi angen gwneud unrhyw beth. Pan fydd ein canolfannau hamdden yn ailagor, bydd eich taliadau yn ailddechrau yn awtomatig am yr un pris.  Os ydych wedi talu ymlaen llaw am eich aelodaeth, byddwn yn credydu eich aelodaeth am faint bynnag y byddwn ynghau. Eto, nid ydych angen gwneud unrhyw beth.  Os ydych eisoes wedi canslo eich debyd uniongyrchol, gallwch ei ailosod trwy e-bostio hamdden.leisure@conwy.gov.uk erbyn 30ain Ebrill 2020. Bydd hyn yn sicrhau bod eich aelodaeth yn ailddechrau am y pris yr oeddech yn ei dalu pan ddychwelwch. Ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau nes i'r canolfannau hamdden ailagor.

Tra byddwn ynghau, byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein canolfannau hamdden yn lân, diogel ac yn barod i chi ddychwelyd. Byddwn yn defnyddio’r amser hwn i wneud gwelliannau i’n cyfleusterau a’r gwasanaeth a ddarperir i’n haelodau. Bydd datblygiadau’r gampfa ym Mharc Eirias yn parhau a byddwn yn cynnwys lluniau a fideos o’r campfeydd newydd yn ystod yr wythnosau nesaf wrth iddynt ddatblygu. 

Rydym yn dal yma i helpu ein haelodau. Yn ystod y dyddiau ac wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi mentrau i’ch helpu i gadw’n heini gartref. Dilynwch Hamdden Conwy ar Facebook gan y byddwn yn defnyddio hwn fel ein prif ddull o gyfathrebu.


Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am beth yr hoffech dderbyn gennym anfonwch ymateb a byddwn yn gwneud ein gorau i ddiwallu eich syniadau a cheisiadau. 

Yn y cyfamser, mae’r adnodd canlynol ar gael i’ch helpu i gadw’n heini:
100+ Dosbarthiadau ymarfer am ddim ar-lein: FREE WORKOUTS

Hoffem ddiolch i bob un o’n haelodau am eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n campfeydd yn fuan. 

Mae Aelodaeth Ffit Conwy yn cynnig gwerth rhagorol am arian, gyda mynediad i 5 ystafell ffitrwydd, 4 pwll nofio, dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn digwydd mewn 10 o ganolfannau hamdden ar draws Conwy.

Mae mynediad at y canlynol hefyd wedi ei gynnwys:

 • Badminton
 • Wal Ddringo
 • Bowlio ar Lawnt
 • Tennis Bwrdd
 • Tennis Byr
 • Pyllau Nofio
 • Crèche
 • Sboncen
 • Tennis Awyr Agored
 • Athletau
 • A hefyd, cynigion arbennig i aelodau drwy gydol y flwyddyn

Aelodaethau Ffit Conwy

AelodaethPrisGwybodaeth
Ffit Safonol £34.90 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Corfforaethol £31.45 Gweler y rhestr gorfforaethol (PDF, 376Kb).
Ffit Cynhwysol £20.95 Rhai ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Plant £20.95 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, badminton a sboncen.
Tocyn 7 diwrnod £16.20 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau, pyllau nofio, badminton a sboncen.
Ffit Conwy 1 mis £39.90 Mae hwn yn cynnwys mynediad i’r ysgubor.
Ffit Conwy 6 mis £188.45 Cyfwerth â dros hanner mis am ddim.
Ffit Conwy 12 mis £349.00 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Plant 1 mis £23.95 Mynediad i ystafelloedd ffitrwydd, badminton a sboncen.
Ffit Conwy Cynhwysol 1 mis £23.95 Rhai ar Gynllun Cenedlaethol Atgyfeirio at Ymarfer Corff, Pensiynwyr a Myfyrwyr.
Ffit Conwy Cynhwysol 6 mis £113.05 Cyfwerth â dros hanner mis am ddim.
Ffit Conwy Cynhwysol 12 mis £209.40 Cyfwerth â 12 mis am bris 10.
Ffit Conwy a Mwy £39.90 Mynediad i’r ysgubor yn ogystal â manteision aelodaeth safonol.
Ffit Conwy a Mwy Blynyddol £399.00 Cyfwerth â 12 mis am bris 10 gan gynnwys mynediad i’r ysgubor.
Ffit Corfforaethol Blynyddol £314.50 Cyfwerth â 12 mis am bris 10. Gweler y rhestr gorfforaethol (PDF, 376Kb).
Tocyn Nofio Ysgol £6.05 Nofio am ddim am 1 mis ym mhob pwll CBSC. Nid oes angen Cerdyn Ffit.
Tocyn Nofio y Lluoedd Arfog £3.00 Pris i'w dalu unwaith - dim dyddiad terfyn. Rhaid cyflwyno Cerdyn Braint i fod yn gymwys. Ar gael i’r rheiny sydd yn gwasanaethu ar hyn o bryd yn ogystal â phobl sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol.
25 x Sesiwn nofio £78.00 Oedolion / £46.00 Plant Cyfwerth â £2.96 neu £1.76 fesul sesiwn nofio. Arbediad o 74c neu 44c fesul sesiwn.
10 x Sesiwn nofio £31.20 Oedolion / £18.40 Plant Cyfwerth â £2.96 neu £1.76 fesul sesiwn nofio. Arbediad o 74c neu 44c fesul sesiwn.
10 x Sesiwn Ystafell Ffitrwydd £48.00 Oedolion / £28.80 Consesiynau  
10 x Dosbarth Ymarfer Corff £42.80 Oedolion / £25.60 Consesiynau  
Plant Bach y Dŵr (dydd Llun a dydd Mercher) £17.75 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Gwersi dydd Llun £21.45 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Gwersi eraill £23.35 Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.
Academi £5 yn ychwanegol fesul mis calendr Gwersi nofio a nofio am ddim i’r plentyn.

 

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ymuno, ewch i'ch Canolfan Hamdden agosaf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy