Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Teithio Llesol Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013


Summary (optional)
Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gyfraith yng Nghymru ar 4 Tachwedd 2013, gan ei wneud yn ofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru wella cyfleusterau a llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr (defnyddwyr di-fodur) yn barhaus mewn aneddiadau gyda phoblogaeth o 2,000 neu fwy o fewn ardal adeiledig.
start content

Adroddiad Teithio Llesol i Lywodraeth Cymru 2019-2020 (PDF)

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi mapiau sy'n nodi llwybrau presennol a dyfodol a'r potensial ar gyfer eu defnydd yn ogystal â sicrhau bod cynlluniau ffyrdd newydd (gan gynnwys cynlluniau gwella ffyrdd) yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn ystod y cam dylunio.

Daeth cyfnod ymgynghori cychwynnol CBS Conwy ar gynhyrchu mapiau llwybrau presennol i ben yn gynnar ym mis Ionawr 2016 gyda'r Awdurdod yn cyflwyno'r mapiau llwybrau a archwiliwyd i'w cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru ar 22 Ionawr 2016.

Rhoddwyd cymeradwyaeth weinidogol i Gonwy ar 14 Awst 2016 mewn perthynas â mapiau llwybrau presennol:

Cynigir ymgynghoriad ar y map rhwydwaith integredig (INM) / llwybrau bwriedig newydd i gychwyn yn hwyr yn yr Hydref 2016. Rhagor o wybodaeth am lwybrau INM (linc gwe).

Diffiniad Llywodraeth Cymru o 'Deithio Llesol'

Mae Teithio Llesol yn golygu cerdded neu feicio fel dewis amgen i drafnidiaeth fodur (ceir, bysiau ac ati) at ddiben gwneud siwrneiau bob dydd. Mae'r term "cerddwr" yn cynnwys holl ddefnyddwyr heb fodur h.y. cadeiriau olwyn, cadeiriau olwyn trydan, sgwteri symudedd a chymhorthion symudedd eraill.

Mae Teithio Llesol yn 'daith a wneir i neu o weithle neu sefydliad addysgol neu i gael mynediad at wasanaethau neu gyfleusterau eraill'. Mae hyn yn cynnwys cymudo pellter byr, er enghraifft, teithio i'r ysgol, siopau, cyfleusterau hamdden ac ati. Mae'n rhaid i'r llwybr gysylltu â chyfleusterau a gwasanaethau a rhaid iddo fod yn addas ar gyfer cyfleustodau, siwrneiau bob dydd. Nid yw'n cwmpasu llwybrau neu rannau o lwybrau sy'n cael eu defnyddio at ddibenion hamdden.

I gael rhagor o wybodaeth am Deithio Llesol ewch i DTLl / ATW

Llwybrau Teithio Llesol yng Nghonwy

Dylai llwybrau teithio llesol presennol fod yn addas ar gyfer cerdded neu feicio (gan gynnwys defnydd gan ddefnyddwyr di-fodur eraill).

Mae aneddiadau sy'n bodloni gofynion 'Ardaloedd Teithio Llesol' gan Lywodraeth Cymru yng Nghonwy wedi'u nodi fel:

 • Abergele a Phensarn
 • Bae Colwyn
 • Conwy
 • Deganwy
 • Llandudno
 • Llanfairfechan
 • Llanrwst
 • Llansanffraid Glan Conwy
 • Llysfaen
 • Hen Golwyn
 • Penmaenmawr
 • Llandrillo-yn-Rhos
 • Tywyn a Bae Cinmel.

Ond, mae goblygiadau ehangach o ran yr Awdurdod yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr wrth arfer nifer o swyddogaethau awdurdod priffyrdd, a gellir ymestyn hyn i unrhyw ddatblygiad newydd lle mae cyfleoedd ar gael i gynnwys gwelliannau i gyfleusterau ar gyfer dibenion cerdded a beicio.

Adborth / Cysylltu:

Os oes gennych unrhyw adborth ar unrhyw lwybrau sydd eisoes yn bodoli neu os hoffech gynnig llwybr / cyswllt newydd, cysylltwch ni â'r teithiollesol@conwy.gov.uk

Amserlen

Mae'r amserlen a roddwyd ar waith gan y Ddeddf Teithio Llesol fel a ganlyn:

 • 22 Ionawr 2016 Cyflwyno mapiau llwybr presennol (ERM) i Lywodraeth Cymru.
 • Rhoddwyd cymeradwyaeth weinidogol mewn perthynas â mapiau llwybr presennol i Gonwy ar 14 Awst 2016.
 • 24 Medi 2017 Cyflwyno map rhwydwaith integredig (INM) ac ailgyflwyno'r map llwybr presennol (ERM) i Lywodraeth Cymru.
 • 24 Medi 2020 Ailgyflwyno'r map rhwydwaith presennol (ERM) a'r map llwybr integredig (INM) i Lywodraeth Cymru.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy