Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Parcio, ffyrdd a theithio Teithio Llesol Cefndir i'r safon Teithio Llesol

Cefndir i'r safon Teithio Llesol


Summary (optional)
Mae’r Map Rhwydwaith Integredig ar gyfer Sir Conwy yn dangos y gwaith o ddatblygu llwybrau strategol yn y dyfodol yn defnyddio’r Safon Teithio Llesol.
start content

Rhagwelir y bydd modd i’r cyhoedd gael mynediad at dudalen we gan Lywodraeth Cymru yn fuan a chanfod pa lwybrau mewn aneddiadau mawr ledled Cymru y gellir eu defnyddio i gael mynediad at wasanaethau neu gyfleusterau lleol ar gefn beic, ar sgwter symudedd neu drwy gerdded.

Y cam cyntaf i ddarparu Teithio Llesol oedd asesu’r Rhwydwaith Llwybrau Presennol.  Yn syml iawn roedd hynny’n golygu asesu cyfleusterau presennol megis llwybrau beicio a throedffyrdd yn erbyn meini prawf mwy caeth na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen. Roedd hynny’n golygu nad oedd modd dangos rhai cyfleusterau presennol ar y mapiau rhwydwaith llwybrau presennol newydd. Gall ein peirianwyr hyfforddedig asesu llwybrau yn erbyn y meini prawf. Rydym yn gofyn i chi am eich llwybrau dewisedig i’ch galluogi i gael mynediad at gyfleusterau lleol.

Cymerir y canlynol o’r ddogfen ganllawiau:

3.26 Ni ddylai llwybrau sy’n llawer is na’r safonau, i’r fath raddau eu bod yn anodd ac na ellir eu defnyddio’n ddiogel, gael eu dangos ar y mapiau waeth ble y maent. Ni ddylai llwybrau o safon uchel gael eu dangos ar y mapiau os nad yw eu lleoliad yn galluogi pobl i gael mynediad at wasanaethau a chyfleusterau, neu os nad oes modd cael mynediad atynt yn ddiogel o weddill y rhwydwaith. Efallai mai dyma fydd yr achos i lwybrau a ddefnyddir at ddibenion hamdden yn unig, neu lwybrau sydd newydd eu hadeiladu ac sydd heb eu cysylltu â’r seilwaith ehangach eto.

Mapio’r Rhwydwaith Integredig (MRhI) yw’r ail gyfnod ymgynghori a ddiffinnir yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.  Dyma ddatblygiad llwybrau’r dyfodol (neu yn y mwyafrif o achosion mae’n debyg y bydd yn golygu gwella troedffyrdd a ffyrdd cerbydau fel eu bod yn cyrraedd safonau Teithio Llesol). Mae’n werth ystyried ein bod ond ar ddechrau rhaglen wella pymtheg mlynedd, gan hynny mewn gwirionedd allwn ni ond edrych ar wneud gwelliannau flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda chyllid yn amodol ar grantiau Llywodraeth Cymru ac arian a gaffaelir drwy ddatblygwyr drwy’r broses Rheoli Datblygiad. Mae hon yn broses y mae Conwy eisoes wedi bod yn gweithio’n galed i’w sicrhau.

Cymerir y canlynol o’r ddogfen ganllawiau:

3.49 Dylid cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos ar y mapiau rhwydwaith integredig, y gellir ei gyfuno gyda'r ymgynghoriad map llwybrau presennol. Bydd yn bwysig bod yn glir yn yr ymgynghoriad cyhoeddus fod y mapiau rhwydwaith integredig yn fapiau i ymgyrraedd atynt. Er y byddant yn cynnwys cynigion ar gyfer seilwaith newydd a gwelliannau i'r seilwaith presennol sy’n datblygu’n weithredol, byddant hefyd yn cynnwys cynlluniau posibl ar gyfer y pymtheg mlynedd nesaf sy’n amodol ar ganiatâd cynllunio neu a allai gael eu heffeithio gan ddigwyddiadau yn y dyfodol. Bydd yn bwysig gwneud hyn yn glir mewn ymgynghoriad cyhoeddus i sicrhau nad yw’r broses yn arwain at ddisgwyliadau afrealistig o'r hyn a ddarperir ac erbyn pryd.

Rydym yma i symleiddio'r broses hon gymaint â phosibl i chi, felly ar gyfer unrhyw gwestiynau, eglurhad neu sicrwydd, e-bostiwch eich ymholiadau i teithiollesol@conwy.gov.uk a byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Diolch i chi am eich diddordeb mewn Teithio Llesol hyd yma a’r rheiny ohonoch sy’n dymuno gwneud awgrymiadau pellach hoffem ddiolch i chi am unrhyw amser ac ymdrech yr ydych wedi’i roi.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy