Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Heddiw (dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019)

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrbiau Is


Summary (optional)
start content

Rydym yn gyfrifol am ganiatáu adeiladu cyrbiau is (fe'u gelwir hefyd yn groesfannau cerbydau, mynediad cerbydau neu drawsgroesiad) ar gyfer defnydd domestig a diwydiannol, ac sydd ond yn berthnasol i dir sydd yn rhan o'r briffordd gyhoeddus. Eich cyfrifoldeb chi yw cael unrhyw ganiatâd arall sydd ei angen. Fe'ch cynghorir yn gryf i wirio nad oes unrhyw dir rhwng eich eiddo a ffin y briffordd.

Sut i wneud cais

Cysylltwch â'n Swyddog Rheoli Datblygu ar 01492 575337 neu anfonwch e-bost at affch@conwy.gov.uk am gyngor a chanllawiau pellach ynglŷn â'r manylion i'w defnyddio.

Caniatâd Cynllunio

Byddwch angen cysylltu â'r Adran Gynllunio (Gwasanaethau Rheoleiddio, Blwch Post 1, Conwy LL30 9GN) i wirio a oes angen caniatâd cynllunio. Bydd pob mynediad at ffyrdd wedi'u dosbarthu angen caniatâd cynllunio ynghyd â'r rhai hynny sydd heb hawliau caniatâd cynllunio. Ni fyddwn yn caniatáu mynedfa newydd nes y rhoddir caniatâd cynllunio ble mae'r Adran Gynllunio yn mynnu hyn.

Faint mae'n ei gymryd i gais fynd drwodd?

Pan dderbyniwn eich cais wedi ei gwblhau gyda'r holl wybodaeth a ofynnwyd amdani (gyda chaniatâd cynllunio pe bai angen), dylech ganiatáu 4 wythnos i'r cais fynd drwodd. Yna mae gennych 6 mis i wneud y gwaith, ar ôl hyn bydd y caniatâd yn dod i ben a bydd angen i chi wneud cais eto. Bydd manylion adeiladu safonol yn cael eu rhoi pe cymeradwyir.

Fedrwch chi wrthod fy nghais?

Gallwn, pe byddai'r groesfan mewn lle peryglus. Gallai hyn fod wrth gyffordd, lle byddai'n anodd ei gweld neu mewn safle  bws.

Mae’n rhaid i’r ardal gael o leiaf 4.8 metr wrth 2.6 metr o ddimensiwn o fewn cwrtil yr eiddo (gyda’r hyd hiraf yn berbendicwlar â’r gyffordd).

Pwy sy'n gyfrifol am y peipiau a'r ceblau o dan y ddaear?

Chi sy'n gyfrifol am yr holl gostau sy'n gysylltiedig ag adeiladu'r groesfan i gerbydau. Os oes angen tynnu neu osod y peipiau neu geblau yn is, chi sy'n gyfrifol am y gost ychwanegol hefyd.

Sut fyddaf yn gwybod os yw'r gwaith yn foddhaol?

Er mwyn gwneud yn siŵr bod y gwaith yn cwrdd â'r manylion perthnasol byddwn yn cynnal arolwg, gyda'r gost wedi'i chynnwys yn y ffi. Pe bai diffyg yn codi o fewn 2 flynedd, yna mae angen i'r contractwr ei drwsio.

Eich hawliau

Sylwch nid yw adeiladu cyrb is tu allan i'ch eiddo yn rhoi unrhyw hawliau penodol i chi, heblaw am i yrru dros y droedffordd i gael mynediad i'ch eiddo. Mae'r groesfan yn rhan o'r briffordd gyhoeddus.

Croesfannau i gerbydau yn ystod gwaith ar y droedffordd

Cyn belled bod ceisiadau wedi cyrraedd mewn da bryd, efallai bydd yn bosibl cynnwys y ddarpariaeth o gyrb is pan a phryd fyddwn yn gwneud gwaith ail wynebu'r briffordd tu allan i'r eiddo. Bydd ffi fach am y gwasanaeth hwn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy