Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Gyffredinol – Coed a Gwrychoedd


Summary (optional)
Fel arfer mae gwrychoedd, coed ac ati sy'n tyfu ar hyd ffiniau o fewn y briffordd yn eiddo i berchnogion tir cyfagos. Mae'r Cyngor yn gyfrifol am reoli'n effeithiol y coed sy'n eu meddiant o fewn y Briffordd.
start content

Coed

Cyfrifoldebau'r Tirfeddiannwr

Mae perchnogion yn gyfrifol am goed/ llystyfiant ac ati sydd yn tyfu ar eu heiddo ac mae'n ddyletswydd arnynt i gadw'r rhain wedi eu torri fel nad ydynt yn rhwystro'r defnydd o'r briffordd. Fel arfer caiff coed, gwrychoedd llystyfiant ac ati eu cynnal i safon dderbyniol. Fodd bynnag, weithiau mae'n rhaid atgoffa'r tirfeddianwyr o'u hymrwymiadau ac mae gennym bwerau o dan Adran 154 Deddf Priffyrdd 1980 i roi rhybudd i wneud gwaith cynnal ar goed a llystyfiant eraill sydd wedi cael tyfu a hongian drosodd a gallant effeithio ar ddiogelwch y briffordd. Bydd perchnogion eiddo yn cael digon o amser i wneud y gwaith cyn cael rhybudd ffurfiol. Ceisir cydweithredu yn gyntaf bob amser cyn cymryd camau cyfreithiol.

Cliriad Uchder

Troedffyrdd - 2.1 metr. Dylid hefyd bod lle digonol i ganiatáu i gerddwyr, cadeiriau gwthio, cadeiriau olwyn ac ati i basio h.y. torri llinell drwy ffiniau'r eiddo.     

Ffyrdd - oni bai bod Gorchymyn Traffig mewn grym yn cyfyngu ar faint neu uchder cerbydau sy'n cael defnyddio ffordd benodol, rhaid cadw cliriad uchder o 5.2 metr i ganiatáu cliriad digonol ar gyfer cerbydau y gellid disgwyl iddynt ddefnyddio'r ffordd i gael mynediad.

Coed marw neu sydd yn marw

Mae'n gyfrifoldeb ar y Cyngor i gadw priffyrdd ar agor a symud peryglon posibl megis coed marw neu rai sydd yn marw. Os yw'r tir feddiannwr yn methu cymryd camau, dan amgylchiadau priodol gallai'r Cyngor symud y coed ac adfer y costau cysylltiedig.

Mae lleoliadau penodol lle gallai coed o fewn troedffyrdd cyhoeddus, gael eu cynnal gan wasanaeth arall o'r cyngor.  Bydd arolygon rheolaidd o'r coed yn gostwng atebolrwydd am ddamweiniau. Gellir cael gwybodaeth ynglŷn ag os yw coed neu goeden wedi ei diogelu gan y Gyfraith h.y. Gorchmynion Diogelu Coed (TPOs) oddi wrth Wasanaethau Rheoleiddio'r Cyngor, Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn LL29 7AZ.

Rydym yn delio gyda:

 • canghennau wedi torri, yn hongian, wedi disgyn ac isel
 • coed sydd wedi disgyn neu gwympo
 • coed sydd yn rhwystro'r briffordd neu'r llwybr troed rhag defnydd arferol
 • coed sydd yn rhwystro llinellau golwg mewn cyffyrdd
 • coed sy'n rhwystro goleuadau stryd, croesfannau, cerddwyr neu arwyddion ffordd priffyrdd
 • difrod a achosir gan wyntoedd uchel neu effeithiau cerbydau i goed sy’n eiddo i CBSC yn unig neu os oes perygl uniongyrchol i ddiogelwch

Mae yna nifer o broblemau sy'n ymwneud â choed nad oes yn rhaid i ni ddelio â nhw. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gostwng cysgodi gan goed ar dir neu anheddau cyfagos
 • clirio canghennau sydd yn hongian dros geblau a gwifrau gwasanaethau
 • gostwng uchder coed, oni bai bod arbenigwr coed yn credu bod ei uchder yn beryglus
 • cynnal gwaith ar goed gan eu bod yn amharu ar signalau teledu neu radio
 • casglu dail ac adnoddau tebyg sydd yn disgyn gan gynnwys sudd blodau, cennau cyll, ffrwythau, cnau, aeron a moch coed
 • Tocio coed er mwyn cael golygfa

Gwrychoedd

O dan Ddeddf Priffyrdd 1980, efallai byddwn yn gofyn i chi dorri unrhyw wrychoedd sy'n dod ar y briffordd. Yn unol â'r 'Cod Ymarfer Da ar gyfer Cynnal Priffyrdd', a'r pryderon amgylcheddol cynyddol am adar sy'n nythu a mamaliaid bach eraill sy'n bridio yn y gwrychoedd, rydym yn gofyn i chi docio eich gwrychoedd yn ystod yr hydref a'r gaeaf. Yn ystod y gwanwyn a'r haf efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi docio eich gwrychoedd os ydynt yn berygl i ddefnyddwyr y briffordd.

Pan fyddwch yn torri eich gwrychoedd mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn symud unrhyw doriadau sy'n syrthio ar y ffordd neu'r llwybr troed. Mae toriadau gwrychoedd sy'n cael eu gadael ar y ffyrdd yn beryglus ac fe allai pobl frifo a gall deithwyr ganfod eu hunain â phynjar os yw'r draeniau'n mynd i'w teiars. Mae'n rhaid i chi hefyd symud unrhyw doriadau sy'n disgyn yn y ffosydd yn y ffordd, gripiau draeniau a gylïau ffyrdd.

O dan adran 149 Deddf Priffyrdd 1980, os nad ydych yn symud y toriadau efallai gwnawn hyn ein hunain a chodi arnoch chi am wneud.

Cysylltwch â ni

Swyddfeydd Mochdre
Conway Road
Mochdre
LL28 5AB
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy