Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Ffioedd Casglu Gwastraff Gardd

Ffioedd Casglu Gwastraff Gardd


Summary (optional)
start content

Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 5 Ebrill 2019.

Pleidleisiodd Aelodau’r Cabinet ar 9 Ebrill i gyflwyno ffi am gasglu gwastraff gardd.

Bydd mwy o wybodaeth am y gwasanaeth dewisol newydd yma ar gael yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Ffioedd Casglu Gwastraff Gardd – Cwestiynau Cyffredin

Pam bod y Cyngor yn ystyried codi ffioedd am gasglu gwastraff gardd? Nid yw’r cyllid yr ydym wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20 yn ddigonol i ddiwallu’r pwysau sy’n wynebu ein hysgolion a’n gwasanaethau cymdeithasol. Mae hyn yn golygu bod diffyg o £15.2m yng nghyllideb y Cyngor a bydd angen i ni wneud arbedion.

Beth yw cost casgliadau gwastraff gardd? Rwy’n talu Treth y Cyngor.

Ar hyn o bryd, rydym yn gwario £620,000 y flwyddyn ar gasglu gwastraff gardd a byddem yn disgwyl i’r ffigwr hwn godi y tro nesaf y bydd y gwasanaeth yn mynd allan i dendr.

Onid oes rhaid i’r Cyngor fynd â’m gwastraff gardd? Rwy’n talu Treth y Cyngor.

Nid yw'n orfodol i Gynghorau ddarparu casgliadau gwastraff gardd am ddim i gartrefi.   Mae’r gyfraith yn dweud y gall Cynghorau godi ffi resymol am gasglu gwastraff gardd, yn yr un modd ag y codwn ffioedd am gasgliadau gwastraff swmpus. Ond mae gennym ddyletswydd i gael gwared ar wastraff gardd yn rhad ac am ddim. (Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012)

A yw Cynghorau eraill yn codi ffi â’m gasglu gwastraff gardd? Rwy’n talu Treth y Cyngor.

Ydyn, gan gynnwys Gwynedd, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Pryd fydd hyn yn cychwyn?

Rydym yn gweithio allan y manylion ar gyfer y gwasanaeth a’r darparwr newydd. Mae disgwyl y bydd y gwasanaeth yn dechrau tua diwedd 2019.

Faint fydd y gost?

Argymhellodd y Cabinet bris awgrymedig o £30 y flwyddyn. Bydd opsiynau talu ar gael yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Sut arall y galla i gael gwared ar fy ngwastraff gardd?

Byddwch chi’n dal i allu mynd â’ch gwastraff gardd i’r Canolfannau Ailgylchu yn rhad ac am ddim. Maen nhw wedi’u lleoli ym Mochdre ac Abergele ac ar agor 7 niwrnod yr wythnos. Gall trigolion ardal Llanrwst, Cerrigydrudion a Llangernyw hefyd ddefnyddio’r Ganolfan Ailgylchu Symudol unwaith y mis ar fore Sadwrn.

Mae compostio cartref yn ffordd boblogaidd arall o ddefnyddio gwastraff gardd – gallwch brynu compostiwr cartref am bris gostyngedig o’n swyddfeydd ym Mochdre.

Gellir torri rhywfaint o wastraff gardd yn fân a’i ddefnyddio fel tomwellt ar eich gardd.

Oni fydd y ffioedd hyn yn annog tipio anghyfreithlon?

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn ufuddhau i’r gyfraith a fydden nhw byth yn tipio eu gwastraff yn anghyfreithlon. Cyn i ni gyflwyno casgliadau gwastraff gardd yn 2007, chawson ni ddim problemau penodol o ran tipio gwastraff yn anghyfreithlon Does dim tystiolaeth gan gynghorau eraill.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy