Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bathodyn Glas


Summary (optional)
Mae hyn yn galluogi i unigolion sydd â nam symudedd difrifol barcio yn agos at y man y maent angen mynd iddo. Nid oed yn rhaid i unigolyn fod yn yrrwr i wneud cais am Fathodyn Glas. Mae’r bathodyn ar gyfer unigolyn a gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw gar pan fo’r unigolyn hwnnw yn deithiwr.
start content

Sut allaf i wneud cais?

Gallwch wneud cais am Fathodyn Glas:


Trwy lawrlwytho ffurflen bapur

 

Drwy Apwyntiad yn Unig (Dydd Mawrth a Dydd Iau)
Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ

 

Gallwch hefyd wirio a ydych yn gymwys (PDF) am fathodyn glas trwy ymweld â gwefan Cyngor Conwy. Bydd angen i chi anfon dogfennaeth benodol fel tystiolaeth ynghyd â’ch cais. Ceir manylion ar y rhain ar y ffurflen gais.

Mae Bathodyn Glas yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd, a bathodyn dros dro am gyfnod o 12 mis.

Lle medraf i barcio?

Nid trwydded i barcio lle y mynnir yw’r Bathodyn Glas. Pan fyddwch yn derbyn Bathodyn Glas, mae’n bwysig nad ydych yn parcio mewn man lle gallai eich cerbyd fod yn rhwystro neu achosi perygl i eraill. Yng Nghonwy:

  • Gall deiliaid Bathodynnau Glas barcio am ddim ac heb gyfyngiad amser lle bo mesuryddion parcio a chyfyngiadau talu-ac-arddangos wrth barcio ar y stryd oni bai bod gorchymyn traffig lleol – yn nodi cyfyngiad amser i ddeiliaid bathodynnau parcio anabl – mewn grym.
  • Gall deiliaid Bathodynnau Glas fod wedi eu heithrio o gyfyngiadau parcio sydd wedi eu gosod ar ddefnyddwyr eraill (gwiriwch trwy edrych ar arwyddion lleol am wybodaeth)
  • Fel arfer, gall deiliaid Bathodynnau Glas barcio ar linellau melyn sengl neu ddwbl am hyd at 3 awr. Mae’n rhaid i’r disg parcio arddangos eich amser cyrraedd.

Beth os oedd fy nghais yn aflwyddiannus?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn llwyr gyfrifol am y penderfyniad i ddyrannu neu beidio dyrannu Bathodyn Glas i unigolyn. Nid oes hawl i apelio yn erbyn y dyfarniad ar wahân i apelio i’r Ysgrifennydd Gwladol o fewn 28 diwrnod i dderbyn y llythyr yn gwrthod eich cais.

Caiff copi o’r weithdrefn ailasesu ei anfon atoch. Gellir ystyried ailasesiad os oes gwybodaeth feddygol ychwanegol sylweddol ar gael sydd yn effeithio ar symudedd ac nad oedd yn gynwysedig yn eich cais gwreiddiol.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am ailasesiad, ysgrifennwch atom o fewn 28 diwrnod i dderbyn eich llythyr gwrthod, gan ddarparu’r wybodaeth feddygol ychwanegol.

Sut mae dychwelyd Bathodyn nad oes ei angen bellach?

Mae’r Bathodyn Glas yn parhau fel eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Os nad oes arnoch ei angen bellach, mae’n rhaid ei ddychwelyd i:

Bathodyn Glas
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Sut gallaf gael cloc newydd ar gyfer fy mathodyn?

Cysylltwch â ni trwy anfon e-bost at: bathodynglas@conwy.gov.uk

Beth os oes newid i fy manylion?

Os ydych yn newid eich enw neu eich cyfeiriad, neu yn cael car newydd sydd â rhif cofrestru gwahanol, cysylltwch â ni. Ni fyddwn yn codi tâl arnoch am wneud y newidiadau.

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y Cynllun Bathodyn Glas ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch: Mae’n drosedd i gamddefnyddio Bathodyn Glas, ac fe allech dderbyn dirwy o hyd at £1000. Gallwch weld canllawiau ar ddefnydd cywir o’r Bathodyn Glas (PDF) ar wefan Llywodraeth Cymru.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy