Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Meini Prawf Cymhwyso Gofalwyr Maeth


Summary (optional)
Rhinweddau sydd eu hangen i ddod yn Ofalwr Maeth a’r meini prawf cymhwyso.
start content

Rhinweddau sydd eu hangen i ddod yn Ofalwr Maeth a’r meini prawf cymhwyso.

Fel gofalwr maeth, bydd angen i chi:

 • Roi gofal o safon dda i blant pobl eraill i hyrwyddo eu diddordebau iechyd, addysg a hamdden
 • Gallu gwrando a chyfathrebu gyda phlant / pobl ifanc mewn ffordd sy'n briodol i'w hoedran a'u dealltwriaeth
 • Bod yn barod i ddysgu sgiliau newydd
 • Gallu helpu'r plentyn / person ifanc i gadw mewn cysylltiad â'u teulu, ffrindiau a gweithgareddau cymunedol lleol fel y bo’n briodol
 • Gallu rhoi ffiniau yn eu lle er mwyn rheoli ymddygiad mewn modd effeithiol a chadarnhaol i alluogi plant / pobl ifanc i dyfu i fod yn oedolion cyfrifol a chytbwys
 • Cael egni a chymhelliant i barhau i fod yn ymrwymedig i blentyn / person ifanc drwy adegau sy’n fwy heriol
 • Gallu gweithio gyda'r holl weithwyr proffesiynol, a deall eu rôl, sy'n ymwneud â bywyd y plentyn / person ifanc

Rhai cwestiynau y dylech ofyn i’ch hun:

 • A oes gennych amynedd, dealltwriaeth a synnwyr digrifwch?
 • A ydych yn gynnes ac yn hoff o fagu plant?
 • A oes gennych agwedd anfeirniadol a gwrth-wahaniaethol?
 • A ydych chi'n berson gwydn ac yn gallu ymdopi ag emosiynau eithafol y byddwch yn eu profi a'r ymateb y byddant yn disgwyl gennych?
 • A ydych chi'n wrandäwr da?
 • A allwch chi gyfathrebu'n agored ac yn onest?
 • A allwch chi fod yn hyblyg ond hefyd yn gallu gosod ffiniau clir?
 • A allwch chi fynegi barn ar lafar ac yn ysgrifenedig?
 • A fyddech yn croesawu arweiniad a chefnogaeth?

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content