Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sandra a Mark


Summary (optional)
Mae Sandra a’i gwr Mark wedi bod yn maethu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ers 2001. Yma maent yn rhannu eu profiad o faethu.
start content

Yn Chwefror 2018, rhoddwyd plentyn yn eu gofal ar ôl ei rhyddhau o’r ysbyty. Gyda dim ond y wybodaeth am anafiadau’r plentyn, nid oedd unrhyw un yn gallu rhagweld pa gymhlethdodau na heriau oedd o’u blaen hi neu ei gofalwyr maeth.

Croesawodd Sandra a Mark y plentyn i’w cartref gyda breichiau agored ac o'r cychwyn cyntaf, rhoddwyd cariad, sefydlogrwydd a thrugaredd iddi, a fyddai’n ei galluogi i wneud cynnydd sylweddol yn ei hadferiad. Hyd heddiw, mae’r plentyn yn parhau i ryfeddu pawb o’i hamgylch wrth iddi wneud cynnydd rhyfeddol.

Arweiniodd hyd at Sandra yn cael ei henwebu gan y gweithwyr cymdeithasol Danielle Dally a Sarah Vater am Wobr Gofalwn Cymru. Yna cyrhaeddodd Sandra y rownd derfynol ac aeth ymlaen i ennill y wobr.

Dyma grynodeb o beth oedd gan Danielle a Sarah i’w ddweud am Sandra:

“Mae Sandra a’i gŵr Mark yn ofalwyr maeth eithriadol sy’n dangos ymrwymiad, angerdd a gofal o safon uchel yn gyson i bob un o’r plant maent wedi gofalu amdanynt ers 2001.  

Maent yn gofalu am blentyn sydd ag anableddau cymhleth a hyd heddiw, mae’r plentyn yn parhau i ryfeddu pawb o’i hamgylch wrth iddi wneud cynnydd rhyfeddol.  Mae Sandra, y prif ofalwr, yn wynebu heriau dyddiol wrth iddi sicrhau ei bod yn bodloni anghenion corfforol ac emosiynol y plentyn, yn mynychu apwyntiadau meddygol a chyfarfodydd, yn ogystal â chefnogi a hyrwyddo amser gyda’r teulu biolegol.

Mae Sandra’n gwneud iddo edrych mor hawdd, er gwaethaf y diffyg cwsg.  Mae beth mae Sandra a Mark yn ei ddarparu i’r plentyn y tu hwnt i gartref diogel a chariadus; mae hi’n cael ei derbyn ac yn cael cyfleoedd i fwynhau ail gyfle mewn bywyd a chyrraedd ei photensial llawn.”

Dywedodd Sandra: “Mae’r ddau ohonom wedi cyffroi ac wrth ein boddau ein bod wedi ennill y wobr hon, efallai bod fy enw i ar y wobr ond mae ar gyfer ein teulu cyfan. Diolch hefyd i’r tîm maethu a’r gweithwyr cymdeithasol plant am yr holl gefnogaeth dros y blynyddoedd.”

Yma mae Sandra yn rhannu ei phrofiad o faethu:

“Y peth gorau am fod yn ofalwr maeth? Gweld sut maent yn datblygu, eu mwynhau, gweithio gyda nhw a bod ar eu hochr nhw.  Tua 20 mlynedd yn ôl roedd gennyf ffrind a oedd wedi bod yn maethu am gyfnod; roeddem wedi meddwl am y peth am nifer o flynyddoedd ond bob amser yn ei roi i un ochr gan fod gennym ddau o blant ein hunain a oedd yn tyfu fyny. Pan roeddent yn yr ysgol a’r brifysgol bu i ni benderfynu, reit, awn amdani! Bu i ni wneud yr ymholiadau cychwynnol ac nid ydym wedi edrych yn ôl ers hynny.

Bu i ni ddechrau fel gofalwyr seibiant byr i blant ag anabledd a dwy flynedd yn ddiweddarach rhoddais y gorau i fy swydd i ddod yn ofalwr maeth llawn amser.  Yn ystod ein hamser yn maethu bu nifer o uchafbwyntiau. Mae gweld y plant yn ffynnu a gweld y llawenydd pan maent wedi cyflawni rhywbeth, gweithio i sicrhau'r cychwyn gorau posib mewn bywyd yn syfrdanol. Nid ydym yn maethu ar gyfer unrhyw fath o gydnabyddiaeth, rydym yn maethu i helpu i ofalu am unrhyw blentyn sy’n dod i’n cartref.

Rwyf wrth fy modd yn gofalu am blant, mae’n rhywbeth rwyf wastad wedi ei fwynhau hyd yn oed pan oedd fy mhlant yn fach. Mae’n rhoi boddhad mawr i mi. Gall fod yn anodd weithiau, ond ni fyddwn yn ei newid am y byd. Mae'n gwneud i chi deimlo'n dda!"

 

end content