Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Lwfansau Maethu


Summary (optional)
Lwfansau a ffioedd maethu.
start content

Fel Gofalwr Maeth gwerthfawr gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, byddwch yn derbyn taliadau rheolaidd i dalu am gost gofalu am blentyn neu berson ifanc fel y nodir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’n daladwy i bob gofalwr maeth sy’n destun Rheoliadau Maethu ac sy’n gofalu am blentyn/blant sy’n derbyn gofal yng Nghonwy. Mae wedi’i strwythuro i ddiwallu anghenion plentyn dros y tymor canolig i’r tymor hir ac mae’n cynnwys hawl i’r holl daliadau sy’n gysylltiedig â phlant, gan gynnwys gwyliau, pen-blwyddi ac egwyl dros yr ŵyl.

Diben y lwfans cynhaliaeth yw talu am yr holl gostau cyffredinol sy’n gysylltiedig â gofalu am y plentyn neu’r person ifanc a’u hanghenion o ddydd i ddydd. Nod y lwfans yw cynnal safon cyffredinol o ofal ar gyfer plentyn neu berson ifanc sy’n derbyn gofal.

Mae’r lwfans cynhaliaeth yn cynnwys eitemau megis bwyd, dillad a gweithgareddau cymdeithasol a brynwyd. Mae hefyd yn cwmpasu cyswllt a gweithgareddau hamdden. Mae hefyd yn cynnwys costau anuniongyrchol megis cludiant i’r teulu,   gwibdeithiau teuluol ac unrhyw gostau cynnal a chadw cyffredinol y cartref fel biliau cyfleustodau.

Mae nifer o ofalwyr maeth hefyd yn derbyn ffi broffesiynol tebyg i gyflog. Bydd y taliadau hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol ac anghenion y gwasanaeth.

“Mae Asiantaeth Maethu Conwy wedi cefnogi’r ddau ohonom trwy gyfnod anodd iawn, rydym yn werthfawrogol iawn ac yn sylweddoli ein bod yn rhan o Deulu Maethu, ac nid dim ond yn enw ar gyflogres. Rydw i’n falch o fod yn Ofalwr Maeth ar gyfer Conwy. (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content