Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dysgu a Datblygu


Summary (optional)
start content

Ar ôl cael eich cymeradwyo fel Gofalwr Maeth ar gyfer Conwy (yn ychwanegol at y gefnogaeth sydd ar gael), bydd gennych fynediad i amrywiaeth eang o hyfforddiant i'ch galluogi i adeiladu ar eich gwybodaeth, sgiliau a hyder.  Mae Adran Hyfforddiant Conwy’n gweithio'n agos gyda gofalwyr maeth a gweithwyr cymdeithasol i gyflwyno Cynllun Hyfforddi sydd wedi’i anelu at ddarparu'r wybodaeth a’r canllaw diweddaraf i ofalwyr maeth.   Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddatblygiad personol a phroffesiynol gofalwyr maeth, gan ddarparu hyfforddiant rheolaidd a'r cyfle i astudio ar gyfer cymwysterau ffurfiol (gan gynnwys Diploma QFC Lefel 3 mewn Gofalu am Blant a Phobl Ifanc).  

“Mae'r hyfforddiant, gan gynnwys   hyfforddiant arbenigol, yn bodloni ein holl ofynion hyfforddiant i'n galluogi i gwrdd ag anghenion y plant yn ein gofal" (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

“Mae’r hyfforddiant yn ardderchog!” (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

Byddwn yn rhoi cyfleoedd i chi a fydd yn cynyddu eich gwybodaeth, sgiliau a hyder yn barhaus.  Bydd ein hyfforddiant yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am faterion cenedlaethol yn ymwneud â phlant a phobl ifanc, a hefyd o fudd i'ch datblygiad eich hun fel gofalwr. Ein nod yw eich helpu i baratoi ar gyfer goresgyn yr heriau posibl y gallech eu hwynebu wrth faethu. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd drwy'r cyrsiau hyn, byddwch hefyd yn gallu mynegi eich barn, safbwyntiau a phrofiadau, a fydd, yn eu tro, yn ein helpu i ymateb i'ch anghenion.

Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, byddwch hefyd yn dod o hyd i gefnogaeth gan ofalwyr eraill. Rydym am gynyddu eich proffesiynoldeb eich hun fel gofalwr a sicrhau eich bod yn teimlo'n hyderus i ddelio â sefyllfaoedd newydd. Dim ots beth yw eich gwybodaeth a'ch profiad, byddwn yn sicrhau bod ein cyrsiau hyfforddiant a deunyddiau dysgu yn hygyrch, yn berthnasol ac yn gydnaws.

Mae ein Gofalwyr Maeth yn dweud wrthym mai’r rhain yw'r pethau a wnawn yn dda sydd wirioneddol yn bwysig iddynt.

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy