Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cefnogaeth a Hyfforddiant Parhaus


Summary (optional)
Datblygiad a chefnogaeth barhaus ar ôl i chi gael eich cymeradwyo fel Gofalwr Maeth.
start content

Ar ôl cael eich cymeradwyo fel Gofalwr Maeth Conwy byddwch yn cael Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i chi yn eich rôl newydd. Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol yn ffynhonnell allweddol o wybodaeth, cefnogaeth a chyngor yn barhaus.  Ar gyfer gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa, byddwch hefyd yn cael mynediad i'r Tîm ar Ddyletswydd mewn Argyfwng ar gyfer cefnogaeth ac arweiniad mewn argyfwng.

“Os nad yw pethau'n mynd yn rhy dda, gallwn alw a bydd rhywun yn ceisio helpu." (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

Yn ychwanegol at weithiwr cymdeithasol goruchwyliol, byddwch hefyd yn gweithio'n agos gyda'r gweithiwr cymdeithasol Gofal Plant. Mae dull "gwaith tîm" effeithiol yn un o'r ffyrdd y mae Conwy yn ceisio darparu’r canlyniadau gorau posibl i gynnal plant yng Nghonwy, yn agos at eu teulu, eu ffrindiau a'u hysgol.

“Mae cefnogaeth pan fo’i hangen yn rhagorol ac mae fy ngweithiwr cymdeithasol sy'n goruchwylio yn ardderchog." (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

Cynigir cefnogaeth i Ofalwyr Maeth Conwy hefyd drwy ystod o wasanaethau cefnogi, gan gynnwys gweithgareddau sesiynol i blant yn ystod penwythnosau a gwyliau ysgol, Tîm Ymyriadau Teuluol a Gweithwyr Cymdeithasol Therapiwtig.  Mae gwasanaethau ar gael i gefnogi Gofalwyr Maeth yn ogystal â chefnogi'r plentyn a pherson ifanc sy'n derbyn gofal, naill ai gydag angen tymor byr penodol neu gefnogaeth tymor hwy, e.e. dod i delerau â phrofedigaeth neu ddeall rhieni’n camddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

“Mae cymryd agwedd gyfannol at les plant lle mae pawb dan sylw yn gweithio gyda'i gilydd er lles y plentyn.” (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

Byddwch hefyd yn gallu cyfarfod gofalwyr maeth eraill Conwy a rhannu syniadau ac atebion mewn grwpiau cefnogi rheolaidd (Grwpiau Ardal), lle gall gofalwyr siarad yn gyfrinachol a chynnig cyngor a sicrwydd i eraill.

“Bod yno bob amser ar adegau o angen a chefnogaeth yn ystod adegau anodd." (Holiadur Gofalwyr Maeth, Ionawr 2015)

Mae Fforwm y Teulu yn llwybr arall o gefnogaeth, fodd bynnag, mae hwn yn fwy anffurfiol ac yn gyfle i gymdeithasu a chael hwyl gyda chyd ofalwyr.

Mae ein holl ofalwyr maeth yn derbyn aelodaeth flynyddol i'r Rhwydwaith Maethu, sy’n elusen genedlaethol flaenllaw sy'n darparu gwybodaeth am faethu, gan roi cefnogaeth a chyngor i'w aelodau, ac yn ymgyrchu i wella gofal maeth.

Mae Gofalwyr Maeth Conwy a’ch teulu yn cael tocyn hamdden FFIT i’ch galluogi chi i gyd i gael gostyngiadau mawr ar amrywiaeth eang o weithgareddau a chyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys pyllau nofio, ystafelloedd a dosbarthiadau ffitrwydd. Mae teuluoedd maeth hefyd yn aml yn cael cyfleoedd i fynd i ddigwyddiadau mwy ym Mharc Eirias, fel y digwyddiad cerddoriaeth blynyddol 'Access All Eirias'. Mae gennym hefyd ddigwyddiadau Dathlu ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal bob dwy flynedd, sy’n gyfle gwych i ddathlu llwyddiannau ein Gofalwyr Maeth a'r plant a'r bobl ifanc yn eu gofal.

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy