Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mathau o Faethu


Summary (optional)
Yng Nghymru ar hyn o bryd, mae dros 5,000 o blant a phobl ifanc mewn gofal. Cyfeirir yn aml at y plant hyn fel ‘plant sy’n derbyn gofal’. Yn lleol, yng Nghonwy mae tua 160 o Blant sy’n Derbyn Gofal.
start content

Maent yn dod i ofal maeth am amrywiaeth o resymau ac mae gennym nifer o leoliadau gofal maeth sy’n adlewyrchu hyn. Mae pob plentyn unigol a’u gofalwyr maeth yn cael cynnig y gefnogaeth benodol sy’n ofynnol fel y nodwyd gan eu gweithiwr cymdeithasol.

Yn draddodiadol mae maethu wedi bod ar gyfer plant a phobl ifanc 0-18 oed. O fis Ebrill 2016, yn dilyn newidiadau mewn deddfwriaeth, bydd pobl ifanc â’r hawl i aros mewn gofal maeth os ydynt yn dewis gwneud hynny nes eu bod yn 21 oed. Mae hyn er mwyn cefnogi rhai pobl ifanc nad ydynt yn barod i fod yn annibynnol eto a gadael eu cartref pan fyddant yn cyrraedd 18 oed. Mae yna nifer o wahanol fathau o faethu y gallwch ddewis arbenigo ynddynt, gall ein swyddog Recriwtio siarad â chi yn fwy manwl ynghylch y dewis a allai fod fwyaf addas i chi.

Tymor Byr

Mae gofal maeth tymor byr yn cynnwys gofalu am blentyn, person ifanc neu oedolyn ifanc am nifer o wythnosau neu fisoedd tra bod problemau gartref yn cael eu datrys neu bo drefniadau amgen yn cael eu sefydlu ar gyfer eu dyfodol, megis byw gyda theulu arall neu faethu tymor hir.

Tymor hir

Mae lleoliadau tymor hir yn golygu cynnig cartref maethu sefydlog i blentyn neu berson ifanc (0-18+). Fel gofalwr maeth, byddwch yn rhoi amgylchedd diogel ac yn gofalu amdanynt nes eu bod yn oedolyn ac yn barod i fyw’n annibynnol.

Seibiannau byr

Fel gofalwr maeth gallwch hefyd ddarparu seibiannau byr i blant a phobl ifanc anabl sydd yn dal i fyw gyda’u rhieni neu deuluoedd. Mae yna lawer o bobl ifanc a phlant ag anabledd sydd angen teulu maeth. Gall hyn gynnwys plant ag anableddau corfforol, anableddau dysgu, nam ar y synhwyrau neu gyfuniad o’r rhain. Mae teuluoedd plant anabl yn fwy tebygol o brofi teuluoedd wedi chwalu, felly mae’r seibiannau rheolaidd hyn yn cynnig cefnogaeth hanfodol i’r plentyn a’i deulu. Mae’n gyfle i blant a phobl ifanc anabl gael hwyl, ennill annibyniaeth, dysgu a datblygu gyda’u gofalwr maeth seibiant byr, tra bod teuluoedd yn cael cymryd seibiant sydd wir ei angen o’u gwaith gofalu 24 awr.

Gofal seibiant

Mae gofal seibiant maeth yn cynnig arhosiad byr i blentyn neu berson ifanc, sy’n byw gyda’u teuluoedd eu hunain neu ofalwyr maeth. Mae hyn yn caniatáu i’r teulu neu’r gofalwyr gael seibiant o ofalu ac yn cefnogi’r plentyn i aros mewn lleoliad sefydlog.

Rhiant a phlentyn gyda’i gilydd (PACT)

Mae’r math hwn o ofal maeth yn golygu rhiant a’u plentyn (plant) yn byw gyda chi. Yn y sefyllfa hon, gallwch gynnig arweiniad, cefnogaeth a chyngor ar ddyletswyddau rhianta a hyrwyddo ysgolion rhianta. Efallai y byddwch hefyd yn cyfrannu at unrhyw asesiad parhaus o’u sgiliau rhianta.

Gofal maeth remand

Mae’n cynnwys gofalu am bobl ifanc sydd ar remand gan y llysoedd i ofal cyhoeddus. Lleoliadau tymor byr yw’r rhain fel arfer, ac mae’n ofynnol i chi weithio’n agos gyda’r tîm troseddau /cyfiawnder ieuenctid.

Gwneud cais am Becyn Gwybodaeth heddiw

A ydych yn dymuno trosglwyddo o Asiantaeth Faethu arall?

end content