Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Atal codymau yng Nghonwy


Summary (optional)
Mae'r tîm Atal Codymau yn gweithio gyda phobl sydd dros 65 oed er mwyn lleihau'r risg o lithro, baglu a chael codwm.
start content

Mae’r tîm yn cynnwys dau Hyfforddwr Atal Codymau Therapi Galwedigaethol llawn amser ac un Cydlynydd Atal Codymau llawn amser.

Gallwch ofyn am gefnogaeth eich hun, neu gael eich atgyfeirio gan eich meddyg, gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr ymarfer corff proffesiynol neu weithiwr yn y sector gwirfoddol.

Ar ôl i chi gael eich atgyfeirio at y gwasanaeth, bydd aelod o'r tîm yn cynnal asesiad risg personol o gael codwm gyda chi. Byddant wedyn yn penderfynu ar y ffordd orau o fynd ati i leihau'r perygl i chi gael codwm.

Gallai hyn gynnwys un neu fwy o'r ymyriadau canlynol:

  • Dosbarthiadau Ymarfer Corff:  Mae tystiolaeth gref y gall y rhain helpu i wella cydbwysedd, cryfder a hyder a chael effaith gymdeithasol gadarnhaol hefyd. Mae hyn yn cynnwys Hyfforddiant Sadrwydd Osgo (PSI).*
  • Ffisiotherapi cymunedol un-i-un a chynllun ymarfer corff cartref i’r unigolyn.
  • Gweithgareddau eraill yn y gymuned fel Tai Chi, dosbarthiadau ymarfer cylchol cymedrol i bobl dros 60 oed, y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS).*
  • Asesiad o ddiogelwch y cartref ac addasiadau gan y gwasanaeth Therapi Galwedigaethol neu Gofal a Thrwsio.
  • Adolygiad o feddyginiaethau gan Feddyg Teulu neu Fferyllydd.
  • Atgyfeiriad at wasanaethau Podiatreg neu Optometreg.

*Codir tâl bychan am rai gweithgareddau.

Mae’r Rhaglen Atal Codymau Gogledd Cymru yn cael ei chefnogi gan bartneriaid o'r GIG, awdurdod lleol, a’r trydydd sector yn eich ardal, yn yr ysbyty, yn y gymuned ac mewn cartrefi gofal. Os ydych yn byw yng Nghonwy ac yn cael codwm, neu'n poeni am gael codwm, i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Un Pwynt Mynediad
Ffôn: 0300 456 1111
E-bost: llesiant@conwy.gov.uk
Anfonwch neges destun atom ar 07797870361

Un Pwynt Mynediad
Canolfan Hamdden Colwyn
Parc Eirias
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 7SP.

Darllenwch y ddogfen isod i gael rhagor o wybodaeth am y tîm:

 Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chydlynydd Atal Codymau Conwy.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy