Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam-fanteisio'n Rhywiol ar Blant


Summary (optional)
start content

Beth yw Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant?

nwsb-page-iconCam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant yw gorfodi neu ddylanwadu ar blant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol. 


Mae’n fath o gam-drin rhywiol sy’n cynnwys rhoi rhywbeth yn gyfnewid, fel arian, ffôn symudol neu eitemau eraill, cyffuriau, alcohol, lle i aros, ‘amddiffyniad’ neu serch. Mae natur ddiamddiffyn y bobl ifanc hyn a phroses ymbaratoi’r troseddwyr yn golygu eu bod yn ddi-rym i adnabod natur ecsbloetiol y berthynas ac felly ddim yn gallu cydsynio ar sail gwybodaeth.

Beth i chwilio amdano:

 • Person ifanc yn aros allan yn hwyr
 • Pobl ifanc hŷn / oedolion nad ydych chi’n eu hadnabod yn mynd i mewn i’r tŷ
 • Defnydd o ffonau symudol / rhyngrwyd sy’n peri pryder
 • Mynegiant o anobaith (hunan-niweidio, gorddos, ymddygiad heriol, anhwylder bwyta, ymddygiad ymosodol)
 • Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol / beichiogrwydd / terfynu beichiogrwydd
 • Camddefnyddio cyffuriau / alcohol
 • Llety anaddas / amhriodol
 • Person ifanc wedi ei ynysu o’i gyfoedion
 • Diffyg perthynas gadarnhaol gydag oedolyn amddiffynnol
 • Wedi ei wahardd / ddim yn ymgysylltu ag addysg, gwaith na hyfforddiant
 • Byw’n annibynnol a ddim yn ymateb i ymgais i gysylltu

Dangosyddion Risg Sylweddol:

 • Mynd ar goll dros nos neu am gyfnod hirach
 • Cariad hŷn / perthynas ag oedolyn gormesol
 • Camdriniaeth gorfforol / emosiynol gan y person hwnnw
 • Mynd i mewn / allan o gerbydau gydag oedolion nad ydych chi’n eu hadnabod
 • Arian, dillad neu eitemau eraill nad oes modd eu hegluro
 • Ymweld ag ardaloedd sy’n hysbys am gam-fanteisio
 • Anaf corfforol heb reswm credadwy
 • Datgelu ymosodiad corfforol / rhywiol
 • Cyfoedion sy’n gysylltiedig â cham-fanteisio’n rhywiol ar blant neu ‘glipio’

Adnoddau defnyddiol

Mae mwy o wybodaeth am Ddiogelu ar gael yma

end content