Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Holl hyfforddiant eraill Asesu Sgiliau Amddiffyn y mamau, partneriaid a gofalwyr sy'n oedolion mewn achosion o Gam-Drin Plant yn Rhywiol

Asesu Sgiliau Amddiffyn y mamau, partneriaid a gofalwyr sy'n oedolion mewn achosion o Gam-Drin Plant yn Rhywiol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Hwyluswyr medrus yn defnyddio deunyddiau deniadol a rhyngweithiol, a chynnwys enghreifftiau o achosion, a thrafod:

 • Gwahanol batrymau ac arddull o ddynion yn troseddu’n rhywiol ar blant
 • Sut mae’r wybodaeth hyn yn ein helpu i ddeall ymatebion gofalwr yn ystod camdriniaeth ac ar ôl datgeliad
 • Goblygiadau i asesu tebygoliaeth dyfodol gofalwyr i gadw plant yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol
   

Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd Cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth well o:

 • Beth maent yn ddod gyda hwy i’r asesiad  - eu gwybodaeth a rhagdybiaethau
 • Ymateb y fam neu’r partner i’r amheuaeth o gam-drin neu gamdriniaeth sydd wedi’i ddatgelu.
 • Effaith y troseddwr ar berthynas y fam/plentyn
 • Agwedd at eu gofalwr/ gofalwyr sydd ddim yn cam-drin o’r plant sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol
 • Sut gall modelau cyfredol o gam-drin rhywiol fod yn ddefnyddiol wrth asesu gallu mam/ partner i ddiogelu
 • Effaith posibl o bob agwedd o gamau’r troseddwr i droseddu ar y fam neu’r partner 
 • Fframwaith i asesu sgiliau, gwybodaeth, cryfderau a cadernid diogelu'r gofalwr
 • Pa fath o ymyrraeth y mae partner/ gofalwr ei angen

Am ragor o wybodaeth, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content