Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

MCA a Phobl Ifanc


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Nid yw'r dyddiadau wedi'u cyhoeddi eto.

Nodau ac Amcanion y Cwrs:


Amlinelliad o’r cwrs

Mae’r cwrs yn targedu gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio gyda phobl ifanc 16/17 oed i geisio trosolwg o’r Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 a'u galluogi i'w hintegreiddio yn rhan o arferion dydd i ddydd.  Bydd y cwrs yn ystyried ethos y Ddeddf o ran grymuso a gwneud penderfyniadau gyda chefnogaeth, sut i asesu capasiti ac ystyried y cysyniad o les gorau.

Bydd cyfeiriad at y continwwm o sut mae’r Ddeddf yn darparu amddiffyniad cyfreithiol ar gyfer gweithwyr proffesiynol wrth wneud penderfyniadau arferol neu ymyraethau i ddarparu gofal a thriniaeth ar gyfer pobl ifanc sydd heb allu, ymlaen drwy ymyraethau sy’n cynnwys ataliaeth, gan symud ymlaen i ymyraethau sy’n mynd y tu hwnt i ataliaeth ‘sylfaenol’ i golli rhyddid a beth y dylid ei wneud am hynny.

Canlyniadau Dysgu Allweddol

  • Deall sut mae Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a Deddf Galluedd Meddyliol (Diwygiad) 2019 yn berthnasol i blant a phobl ifanc 16/17 oed a sut i’w hintegreiddio yn rhan o arferion dydd i ddydd.
  • Archwilio gorgyffwrdd posibl rhwng Deddf Plant 1989 a Deddf Galluedd Meddyliol 2005 ac egluro’r amgylchiadau lle byddai pob un yn berthnasol gan ystyried cyfraith achos wedi’i diweddaru.
  • Archwilio rhyngberthynas rhwng gallu, caniatâd a chyfrifoldeb rhieni.
  • Ystyried cymhlethdod moesegol gwneud penderfyniadau a’r cytbwysedd rhwng grymuso, ymreolaeth ac amddiffyn o safbwynt hawliau dynol a chydraddoldeb.
  • Deall ystyr ataliaeth ‘sylfaenol', ymyraethau sydd y tu hwnt i ataliaeth ‘sylfaenol’ i golli rhyddid a phryd a sut i gymhwyso fframwaith statudol priodol yn awr ac yn y dyfodol o dan Drefniadau Diogelu Rhyddid.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content