Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Hwb o £1.2 miliwn i les byd natur a phobl ar hyd afon Conwy

Hwb o £1.2 miliwn i les byd natur a phobl ar hyd afon Conwy


Summary (optional)
start content

Hwb o £1.2 miliwn i les byd natur a phobl ar hyd afon Conwy

Lansiodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ‘Tir Afon’, prosiect ar raddfa tirwedd gyfan, gyda’i phartneriaid Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Stad y Foelas yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Caiff prosiect Tir Afon, i gysylltu cymunedau yn Nyffryn Conwy â’u tirwedd, gyda phwyslais cryf ar lesiant, ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yr wythnos diwethaf.

Yn dilyn cais llwyddiannus am grant Llywodraeth Cymru, ‘Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru’ (ENRAW), bydd y cynllun sy’n werth £1.2 miliwn yn adeiladu ar waith a wnaed eisoes i greu dalgylch glanach, iachach ar gyfer pobl a byd natur.

Bydd y prosiect tair blynedd yn creu cyfleoedd i bobl ddod i gysylltiad â byd natur a dod i nabod ardaloedd gwledig dafliad carreg o’u cartrefi.

Dywedodd Rheolwr Prosiect Tir Afon yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Dewi Davies: “Mae’n hanfodol ein bod yn canolbwyntio ar bobl a’u perthynas â’r tir. Po fwyaf o gysylltiad y mae pobl yn ei deimlo â’r tir o’u cwmpas, mwyaf tebygol yr ydym o fynd i’r afael â’r probemau sy’n wynebu ein hamgylchedd a’n cymunedau. Mae angen i bawb ohonom chwarae’n rhan. Mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol. Byddwn yn adeiladu ar waith Prosiect Dalgylch Uwch Conwy a chroesawn bartneriaid – hen a newydd – i’n helpu ar ein taith. ”

Fel rhan o’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff, mae gweithwyr iechyd yn atgyfeirio pobl i wneud ymarfer corff mewn Canolfannau Hamdden. Bydd Tir Afon yn cefnogi’r Cynllun trwy hwyluso’r ffordd i bobl fynd i’r awyr agored oherwydd profwyd bod i hyn fanteision ychwanegol i lesiant pobl.

Trwy gydweithio â Meddygfeydd yn Llanrwst, Betws y Coed a Cherrigydrudion, bydd y prosiect yn cynnig gwahanol gynlluniau awyr-agored. Er enghraifft, bydd beiciau trydan ar gael i bobl roi cynnig arnynt, gan wneud beicio’n fwy hygyrch i bawb. Cynigir i bobl gymryd rhan mewn teithiau cerdded dan oruchwyliaeth hefyd.

Bwriedir ei gwneud yn haws mynd a dod yn y dalgylch trwy gysylltu llwybrau presennol a gwella'r cysylltiadau rhwng y meddygfeydd â'r rhwydwaith ehangach o lwybrau. A threfnir cyfres o deithiau tywys i helpu pobl os nad ydynt yn ddigon hyderus i fynd ar eu pen eu hunain.

Y Cynghorydd Louise Emery yw’r Aelod o’r Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Hamdden yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac meddai, “Mae’r cynllun atgyfeirio i wneud ymarfer corff wedi cael effaith gadarnhaol iawn ac rydym wrth ein bodd o weld yr egwyddor yn cael ei ehangu i’r awyr agored. Mae’n gyffrous cael bod yn rhan o’r prosiect hwn i’w gwneud yn haws i bobl yng nghefn gwlad Conwy gael ymarfer corff – gan ailgysylltu pobl â byd natur.”

Bydd Tir Afon yn adeiladu ar waith a wnaed eisoes gan adfer rhagor o gynefinoedd ym mhen uchaf y dalgylch er mwyn gwella’r prosesau storio carbon a hidlo dŵr, gan helpu hefyd i greu rhagor o le i ddŵr fynd a helpu i leihau problem llifogydd yn is i lawr yr afon.

Bydd gwirfoddolwyr yn helpu i blannu coed ar lannau afonydd i arafu llif y dŵr a chysylltu cynefinoedd.

Yn ogystal, bydd y prosiect yn ailwlychu mwy o fawnogydd yn y Migneint a Hiraethog.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau yn y gogledd-orllewin gyda Cyfoeth Naturiol Cymru: “Gall gwaith i adfer cynefinoedd naturiol ddod â llawer o fanteision – i fywyd gwyllt, i bobl ac i’r economi leol. Bydd y prosiect cydgysylltiedig hwn, ar raddfa tirwedd gyfan, yn hybu bywyd gwyllt, yn helpu i leihau problem llifogydd, yn gwella ansawdd dŵr, yn atal mawn rhag erydu ac yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer gweithgareddau hamdden.  Gyda’i gilydd, bydd hyn i gyd yn helpu i sicrhau bod Uwch Conwy yn lle gwych i bobl yr ardal ac ymwelwyr i'w fwynhau am genedlaethau i ddod.” 

Trefnwyd taith gerdded gan Cyfoeth Naturiol Cymru i gyd-fynd â lansio’r prosiect yn yr Eisteddfod. Ac, ar stondin yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn yr Eisteddfod, cafodd ymwelwyr gyfle i boetshio’u dwylo trwy archwilio’u perthynas â’u tirwedd trwy gelf. Roedd hyn yn fan cychwyn ar gyfer trafod sut yr hoffai pobl lunio’u tirwedd er mwyn dyfodol Cymru a’u lles eu hunain.

Wedi ei bostio ar 14/08/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy