Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion 14/06/22: Cabinet yn cefnogi cais am gyllid

14/06/22: Cabinet yn cefnogi cais am gyllid


Summary (optional)
start content

14/06/22: Cabinet yn cefnogi cais am gyllid

Mae Cabinet Sir Conwy wedi cefnogi cynlluniau i gyflwyno ceisiadau am filiynau o bunnoedd i Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi bod Cronfa Codi'r Gwastad cyfalaf y DU ar gael i bob Awdurdod Lleol yn y DU. Bwriad y gronfa yw cefnogi buddsoddiad mewn lleoedd ble gall wneud y gwahaniaeth mwyaf i fywyd bob dydd, ac fe’i cynlluniwyd i helpu ardaloedd lleol ddewis blaenoriaethau lleol gwirioneddol ar gyfer buddsoddiad.

Yng nghyfarfod heddiw (14/06/22) bu Cabinet y Cyngor yn trafod a chefnogi’r cynigion i gyflwyno ceisiadau i Gronfa Codi’r Gwastad y DU.

Datblygiad y cynnig ar gyfer Gorllewin Clwyd yw’r un mwyaf datblygedig gyda chynnig i gynnal Cam 2 prosiect Parc Eirias, i gynyddu uchafswm y stadiwm i ddenu digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol mwy.

Mae'r cais bellach yn cynnwys adeiladu Eisteddle newydd y De gyda: 

  • lletygarwch, mannau cymunedol, ystafelloedd newid, ystafell feddygol, ac ystafelloedd cyfarfod ac i’r cyfryngau;
  • gwelliannau i Eisteddle bresennol y Gogledd drwy gael gwared ar un ystafell letygarwch i ddarparu toiledau ac uwchraddio'r eisteddle yn gyffredinol;
  • symud y gantri teledu i eisteddle y Gogledd i wynebu Eisteddle y De ac ehangu’r hyn a ddarlledir ar y teledu;
  • gosod cae 3g i hybu mwy o ddefnydd gan gynnwys defnydd cymunedol a'r posibilrwydd o gynnal digwyddiadau amlach;
  • adnewyddu’r trac rhedeg presennol at ddefnydd parhaus yr ysgol a'r gymuned, yn ogystal â digwyddiadau athletau.

Bydd cais Aberconwy ar gyfer Cronfa Codi’r Gwastad yn becyn sy'n cynnwys tair elfen: gwelliannau i'r celfyddydau a'r ddarpariaeth greadigol yn Venue Cymru; darparu seilwaith mannau digwyddiadau ar draws y Sir; ac adfywio'r siop Marks and Spencer sydd bellach yn wag ar Stryd Mostyn Llandudno mewn cydweithrediad â datblygwr trydydd parti.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Charlie McCoubrey: “Mae Cronfa Codi’r Gwastad yn darparu cyfle mawr i’r sir elwa o fewnfuddsoddiad cyfalaf sylweddol. Wrth gyflwyno’r ceisiadau hyn rydym yn ystyriol o’r meini prawf cymhwyso ac rwy’n credu os byddwn yn llwyddiannus, bydd y ceisiadau rydym yn eu cyflwyno yn dod a buddion gwirioneddol i’n heconomi ac iechyd a lles ein trigolion. Mae terfynau amser i baratoi a chyflwyno’r ceisiadau hyn wedi bod yn hynod o heriol, a hoffwn ddiolch i’n holl swyddogion am eu gwaith caled, ymdrech ac ymrwymiad.”

Dywedodd y Cyng. Aaron Wynne, Aelod Cabinet dros Diwylliant a Hamdden: “Mae ceisiadau Conwy i’r Gronfa Codi’r Gwastad yn hynod o gyffrous. Maent yn dod â buddsoddiad sylweddol i’r sir ar ôl 2 flynedd anodd gyda’r pandemig. Os fydd y ceisiadau hyn yn llwyddiannus, bydd y prosiectau’n cael effaith economaidd cadarnhaol hirdymor ar draws Sir Conwy.”

Yn ogystal, mae’r cynnig Cludiant (hyd at £20 miliwn) ar gyfer ardal sirol Conwy gyfan a bydd yn canolbwyntio ar deithio llesol a llwybrau beicio o’r Arfordir i’r Dyffrynnoedd, gan gysylltu atyniadau i dwristiaid.

Dywedodd y Cyng Goronwy Edwards, Aelod Cabinet dros Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau – Isadeiledd: “Rwy’n falch o weld fod y cais cludiant yn canolbwyntio ar gysylltedd Dyffryn Conwy a bydd yn ffurfio rhan o Lwybr Teithio’n Llesol Arfordir i’r Dyffryn, gyda chysylltiad o Glan Conwy i Gyffordd Llandudno drwy’r RSPB. Hefyd croesawir y gwaith i godi rhannau o’r ffordd o amgylch Trefriw er mwyn lliniaru problemau o amgylch digwyddiadau o lifogydd posibl yn y dyfodol.”

Ymgynghorwyd â Robin Millar, AS Aberconwy, a David Jones, AS Gorllewin Clwyd, a bydd pob un o’r ceisiadau yn cael llythyr o gefnogaeth gan yr AS perthnasol.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r tri chais yw 6 Gorffennaf 2022.

  

Nodiadau:

Gall cais pob ardal etholaeth fod hyd at £20 miliwn o gyllid cyfalaf o dan raglen y Gronfa Lefelu i Fyny.

Newid pwysig i'w nodi yw, yn ystod Cylch 1, os yw ffin etholaeth yn cael ei rhannu gan ddau Awdurdod Lleol (mae Gorllewin Clwyd yn cwmpasu Conwy a Sir Ddinbych) ei bod yn ofynnol i'r ddwy sir baratoi a chyflwyno cais ar y cyd am gyfanswm o £20m.

Roedd adroddiad blaenorol gan y Cabinet (25 Ionawr 2022) yn amlinellu manylion y cynnig hwn ar y cyd, lle byddai pob sir yn gwneud cais am £10m.

Cyhoeddwyd canllawiau ar Gylch 2 ym mis Ebrill. Mae’r gofyniad am gais ar y cyd wedi'i ddileu, a’r amlen arian newydd wedi cynyddu i £40m os yw’r ffin yn cael ei rhannu mewn etholaeth, fel bod pob sir yn gallu gwneud cais am hyd at £20m.  Yn dilyn trafodaethau helaeth gyda Swyddogion y Llywodraeth, cydweithwyr yn Sir Ddinbych a'r Ymgynghorwyr sy'n gweithio ar y cais, cytunwyd y bydd cais Eirias Gorllewin Clwyd yn cael ei gyflwyno ar wahân i gais pecyn Sir Ddinbych er mwyn manteisio i'r eithaf ar ei siawns o lwyddo.

 

 

Wedi ei bostio ar 14/06/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content