Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Parhau i drafod cyllideb 2019/20 yng Nghonwy

Parhau i drafod cyllideb 2019/20 yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Parhau i drafod cyllideb 2019/20 yng Nghonwy

Mae Aelod Cabinet Cyllid ac Adnoddau Conwy wedi cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am Gyllideb 2019/20 i gydweithwyr y Cabinet yr wythnos hon, wrth baratoi am benderfyniad terfynol y Cyngor ymhen pythefnos.

Fe atgoffwyd aelodau am ddyletswydd a chyfrifoldeb i osod cyllideb gytbwys sydd yn galluogi gwasanaethau i ymateb i'r galw am y gwasanaeth maent yn eu hwynebu.  Mae llawer o wasanaethau’r Cyngor yn orfodol – mae’n rhaid i ni eu darparu yn ôl y gyfraith ar lefel sydd yn briodol ac yn ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd Sam Rowlands, “Fel y disgwyl, y gyllideb ar gyfer 2019/20 yw un o'r cyllidebau mwyaf anodd y bu’n rhaid i’r Awdurdod ei gydbwyso. Ers mis Hydref, rydym wedi gosod llwybr clir ar gyfer cyfuniad o doriadau i’r gyllideb a chynnydd yn nhreth y cyngor, ac rydym yn parhau i fwrw ymlaen â hyn".

Dywedodd: “Rydym am roi’r cymorth gorau posib i bob un yng Nghonwy sy’n defnyddio ein gwasanaethau, a’u cefnogi i fyw eu bywydau yn y modd gorau posib. Yn genedlaethol, mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio - mae hyn yn rhywbeth i’w gofleidio oherwydd bod gan bobl hŷn rôl bwysig i'w chwarae yn ein cymuned.

“Mae’r rhan fwyaf o’n cyllideb yn mynd i ysgolion a gofal cymdeithasol ac mae'n rhaid sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaethau gorau posib i’r grwpiau hyn yn yr hinsawdd ariannol, heriol sy’n cael ei brofi ar hyn o bryd.”

“Mae yna bwysau y tu hwnt i’n rheolaeth, fel cynnydd mewn costau gofal, gostyngiad mewn grantiau penodol; ochr yn ochr â chost a galw cynyddol am wasanaethau. 

“Bydd angen torri’r brethyn i fodloni’r diffyg sy'n cael ei achosi gan y setliad gan Lywodraeth Cymru, ond ni fydd hyn yn ddigon i fodloni'r diffyg posib mewn cyllid. Bydd angen ystyried cynnydd yn nhreth y cyngor a fydd, yn seiliedig ar dŷ Band D, yn golygu cynnydd o tua £2.16 yr wythnos. 

“Nid yw’n hawdd gwneud penderfyniadau o’r fath, ond maent yn hanfodol i ddiogelu’r rheiny sydd angen y gwasanaethau fwyaf”, meddai’r Cynghorydd Rowlands.

Argymhellodd y Cabinet y gyllideb gytbwys a chynnydd yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 2019/2020 i'r Cyngor  (cyfarfod 28 Chwefror).

Wedi ei bostio ar 13/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy