Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Trafodaethau cyllideb 2020/21 yng Nghonwy

Trafodaethau cyllideb 2020/21 yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Trafodaethau cyllideb 2020/21 yng Nghonwy

 

Bydd y Cynghorwyr yn trafod y setliad dros dro yn fanwl yr wythnos nesaf pan fydd aelodau'r Pwyllgor Craffu yn cyfarfod i drafod cyllideb 2020/21.

Gan siarad cyn cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau ddydd Llun, dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Sam Rowlands: “Ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu cyllid ar gyfer llywodraeth leol ym mis Rhagfyr, mae ein Tîm Cyllid wedi bod yn gweithio ar y ffigyrau dros dro i gynhyrchu adroddiad manwl i’w drafod gan y Cynghorwyr”.

“Mae’r gyllideb ddangosol yn adlewyrchu ein blaenoriaethau, ond mae polisïau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraethau Cenedlaethol yn cael effaith sylweddol ar sut yr ydym yn dyrannu ein hadnoddau."

“Mae angen gostyngiadau sylweddol mewn cyllidebau i fynd i’r afael â’r galw a’r pwysau cynyddol ar wasanaethau oherwydd nid yw cymorth grant Conwy wedi codi yn unol â'r pwysau hynny".

Fel y mae ar hyn o bryd, bydd Conwy yn derbyn 3.4% o gynnydd mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru – yr ail setliad gwaethaf yng Nghymru.

Dywedodd y Cynghorydd Rowlands: "Rwy'n siomedig bod Conwy a Gogledd Cymru unwaith eto heb gael cyfran deg o’r cyllid; mae pedwar o'r pum setliad isaf yng Ngogledd Cymru (Ynys Môn, Conwy, Sir y Fflint a Wrecsam). Rwyf wedi bod yn gweithio gydag Arweinwyr eraill yng Ngogledd Cymru i lobïo am ddosbarthiad tecach o’r arian, ac yn llwyr gefnogi galwad CLlLC i adfer y cyllido gwaelodol.”

“Er gwaethaf hyn, rydym yn ceisio parhau i flaenoriaethu ein cyllid sydd ar gael. Mae ein cyllideb ddrafft yn dangos bod ysgolion yn derbyn dros £3.5m yn ychwanegol ac mae’r gwasanaethau gofal cymdeithasol, sy’n cefnogi ein cymuned mwyaf diamddiffyn, yn derbyn £3m yn ychwanegol.”

Disgwylir i Lywodraeth Cymru gyhoeddi setliad terfynol Conwy ddiwedd mis Chwefror.

Bydd y Cyngor yn cyfarfod ar 5 Mawrth i gadarnhau a chytuno ar y gyllideb ar gyfer 2020/21.

Nodiadau: Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu cyllid dros dro ar gyfer llywodraeth leol ar 16/12/19.

Wedi ei bostio ar 15/01/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy