Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cam ymlaen i Wasanaethau Digartrefedd yng Nghonwy

Cam ymlaen i Wasanaethau Digartrefedd yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Cam ymlaen i Wasanaethau Digartrefedd yng Nghonwy

Cynhaliodd gwirfoddolwyr o bob cwr o Gymru sy'n aelodau o Brosiect *Daliwch Sylw Shelter Cymru* ac sydd â phrofiad personol o ddigartrefedd, adolygiad trylwyr o bob agwedd ar wasanaethau dosbarthu rheng flaen Datrysiadau Tai Conwy.

Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awyddus i gyflawni'r *Safon Sail Gyfartal* a ddyfeisiwyd gan Shelter Cymru, Cymorth, a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fel canllaw ar gyfer holl wasanaethau digartrefedd awdurdodau lleol Cymru, a galwyd ar brosiect Cymryd Sylw i weld sut wnaethon nhw.

Golygai hyn fod gwirfoddolwyr prosiect Shelter Cymru wedi ymgymryd â'u gwaith mwyaf hyd yma ym mis Mawrth 2019, ar ôl gofyn iddynt asesu pa mor rhwydd yw’r gwasanaeth hwn i'w ddefnyddio i'r rhai sy'n datgan eu bod yn ddigartref wrth Ddatrysiadau Tai Conwy.    

Roedd hyn yn cynnwys amgylchedd ffisegol cartref newydd Datrysiadau Tai Conwy yng Nghoed Pella ym Mae Colwyn, a'r ffordd ym mae'r tîm o staff yn cyfathrebu â phobl sy'n datgan eu bod yn ddigartref a'r ffordd y maen nhw'n cefnogi'r bobl hyn sy'n dod atyn nhw am gymorth.

Meddai Janet Loudon, Pennaeth Gwasanaethau Tai Gogledd Cymru, Shelter Cymru: “Mae gofyn am help pan yn wynebu digartrefedd yn brofiad anodd i unrhyw un a mae cyfeillgarwch yr amgylchedd a'r ffordd y caiff y bobl hyn eu cynorthwyo a'u cefnogi yn hanfodol bwysig. Mae angen trin pobl â thosturi a dealltwriaeth, ond gydag agwedd anfeirniadol. Mae angen gwrando arnyn nhw a'u helpu yn y sefyllfaoedd anodd hyn”.

Dyma eiriau un o’r gwirfoddolwyr a gymerodd ran yn y gwerthusiad gan Dîm Daliwch Sylw Shelter Cymru: “Mae tîm gwasanaethau tai Datrysiadau Tai Conwy yn dîm proffesiynol llawn cymhelliant, sydd wedi croesawu'r agwedd gyfannol a pherson ganolog a anogwyd gan y Safon Sail Gyfartal yn gyfan gwbl. Roedd yn gyfle da i ddefnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr proffesiynol weithio gyda'i gilydd i werthuso a gwella gwasanaethau digartrefedd"

O ganlyniad i’r adroddiad a gynhaliwyd gan wirfoddolwyr Shelter Cymru, adroddwyd yn ôl wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am enghreifftiau o arferion da iawn, ynghyd â rhai argymhellion, a gwelwyd fod y Safon Sail Gyfartal wedi’i sefydlu’n dda ar lefel rheng flaen a rheoli.     Datrysiadau Tai Conwy yw’r tîm digartrefedd awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gyflawni hyn.

Ymatebodd Aelod Cabinet ar gyfer Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, y Cynghorydd Liz Roberts: “Mae Datrysiadau Tai Conwy yn bartneriaeth rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Cartrefi Conwy.  Rwy’n falch iawn o’r tîm a pha mor ymroddgar ydyn nhw i gyd am ddarparu gwasanaethau o ansawdd gydag empathi, parch a phroffesiynoldeb.   Mae Safon Sail Cyfartal yn cydnabod ymrwymiad Datrysiadau Tai Conwy i roi pobl wrth wraidd yr hyn y maen nhw’n ei wneud. Mae’n wir gyflawniad i fod y tîm awdurdod lleol cyntaf i gyrraedd y Safon hwn, ac rydym wrth ein bodd gyda’r adborth a gawsom.  Wrth gwrs bod lle i wella o hyd, a dyna fydd ein her – datblygu a gwella ymhellach ar gyfer pobl sydd angen tŷ, sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref."

Mae hyn yn gyflawniad gwych i Gonwy ac mae’n gosod y meincnod ar gyfer awdurdodau lleol eraill a fydd, gobeithio, yn cyrraedd yr un nod yn y dyfodol agos. 

Wedi ei bostio ar 16/05/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy