Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Average Speed Cameras Evo Triangle

Camera Cyflymder Cyfartalog - Triongl Evo


Summary (optional)
start content

Camera Cyflymder Cyfartalog - Triongl Evo

Yn dilyn Grant Diogelwch ar y Ffyrdd gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Ddinbych a Chonwy wedi cydweithio i osod cynllun camera cyflymder cyfartalog.

Mae digwyddiadau o yrru’n beryglus gan gynnwys goryrru wedi parhau ar y ffordd, ac mae’r cynllun i wella diogelwch gyrwyr a lleihau damweiniau wedi cael ei arwain ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, er mwyn mynd i’r afael â digwyddiadau o’r fath.  Mae’r cynllun yn ddull partneriaeth, gyda chyfraniadau gan Heddlu Gogledd Cymru a GanBwyll, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Jane Banham, Pennaeth Gweithrediadau Arbenigol, Heddlu Gogledd Cymru: “Rydym wedi’n hymrwymo i gadw pobl yn ddiogel ar y ffyrdd, ac mae ein neges yn glir - rydym eisiau i bobl fwynhau rhyddid y ffordd, ond mewn modd diogel a chyfrifol. Yn llawer rhy aml, mae'r heddlu a’n partneriaid o fewn gwasanaethau brys eraill yn cael eu galw i ddamweiniau ffordd difrifol ac angheuol ar draws y rhanbarth. Rhaid i bob un ohonom fod yn ddiogel ar y ffordd, p’un ai hynny ar gerbyd dwy olwyn neu bedair olwyn. Er bod mwyafrif o fodurwyr yn gyrru'n briodol, mae rhai yn dewis defnyddio'r ffyrdd fel trac rasio, gan dorri deddfwriaethau diogelwch ar y ffyrdd, fel goryrru a gyrru’n beryglus, gan roi eu hunain a defnyddwyr eraill y ffordd mewn perygl o farwolaeth neu niwed a all newid bywyd. Yn ystod cyfnod gosod y cynllun camera cyflymder cyfartalog, bydd Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i ddarparu presenoldeb gorfodi er mwyn sicrhau cydymffurfiad â’r gyfraith.”

Ychwanegodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaethau, GanBwyll, “Bydd GanBwyll yn gweinyddu troseddau'r system camera cyflymder cyfartalog pan fyddent yn fyw.  Bydd cyfnod ar ôl i’r offer ochr y ffordd gael ei osod, lle byddwn yn sefydlu ac yn profi’r isadeiledd TG a chyfathrebu er mwyn sicrhau cywirdeb yr offer.   Nes bydd y camerâu yn gwbl fyw i gyflwyno hysbysiadau o’r bwriad i erlyn, bydd gwasanaeth gorfodaeth symudol GanBwyll i oryrru, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio ffonau symudol yn parhau i gefnogi Heddlu Gogledd Cymru i annog gyrru’n ofalus ar ffyrdd.”

Dywedodd y Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet Cyngor Conwy dros yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau: “Mae digwyddiadau o yrru’n beryglus yn ymwneud a goryrru wedi bod yn bryder mawr i’r gymuned leol ers amser. Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych a Heddlu Gogledd Cymru i ganfod ffyrdd o fynd i'r afael â'r broblem, ac rydym wedi gweithio gyda GanBwyll i gynllunio gweithrediad y cynllun camerâu diogelwch. Rwy’n falch iawn o weld y camerâu'n cael eu gosod a'u profi, ac edrychaf ymlaen at weld y cynllun yn mynd yn fyw cyn gynted â phosib."

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Cabinet Arweiniol Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy, Sir Ddinbych: “Rydym yn falch bod y cynnig am gyllid wedi bod yn llwyddiannus. Mae pryderon wedi bod yn lleol am y ffaith bod y ffyrdd hir, agored yn yr ardal yn denu modurwyr sydd eisiau profi eu cyflymder a'u gallu.  Er ein bod ni’n deall bod harddwch naturiol y rhan hon o'r byd yn atyniad, rhaid i ni sicrhau bod modurwyr yn teithio ar ein ffyrdd yn ddiogel, drwy leihau eu cyflymder, glynu at arwyddion rhybudd a gwybodaeth sydd ar hyd y ffyrdd ac ystyried diogelwch defnyddwyr eraill y ffyrdd. Dim ond un rhan o’r ateb yw cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd. Rydym angen i bobl newid eu hymddygiad wrth yrru ar ein ffyrdd, i ddiogelu eu hunain ac eraill.”

Wedi ei bostio ar 09/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy