Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Beware of Cold callers offering protection from Coronavirus.

Byddwch yn ymwybodol o alwyr digroeso yn cynnig amddiffyniad rhag y Coronafeirws


Summary (optional)
start content

Byddwch yn ymwybodol o alwyr digroeso yn cynnig amddiffyniad rhag y Coronafeirws

Mae Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn rhybuddio trigolion i fod yn wyliadwrus o alwyr digroeso yn ymweld â chartrefi ac yn cynnig cyflawni gwaith.

Mae galwyr digroeso yn curo ar ddrysau preswylwyr diamddiffyn a’r henoed gan gynnig gwneud gwaith garddio a glanhau toeau am gost o £700 - £1500. Mae’r galwyr hyn yn honni y gallai’r cemegion a ddefnyddir i lanhau toeau helpu i atal y Coronafeirws.

Yn ffodus iawn, ym mhob achos y rhoddwyd gwybod i swyddogion Safonau Masnach Conwy amdanynt, mae cymdogion wedi gallu ymyrryd i atal pobl rhag cael eu twyllo gan y twyllwyr esgeulus hyn.

Mae’r Tîm Safonau Masnach annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus o bobl sy’n galw heibio’n ddirybudd, ac i gadw llygad allan am eu cymdogion pan fo masnachwyr diegwyddor yn galw heibio gan gynnig gwneud gwaith atgyweirio brys.

Dywedodd y Cyng. Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio Conwy, “Mae troseddau galw digroeso yn ffiaidd ac yn aml maent yn ecsbloetio’r bobl fwyaf diamddiffyn yn ein cymunedau. Ond gall unrhyw un gael eu twyllo gan y twyllwyr hyn a gan bob mathau o sgiamau, felly anogwn bawb i fod yn wyliadwrus, yn arbennig yn ystod yr argyfwng Coronafeirws presennol.”

Os byddwch yn derbyn galwr digroeso neu’n dod i wybod am berthynas neu gymydog sydd wedi neu mewn perygl o gael eu targedu, dywedwch wrth y galwr am adael a nodi manylion ei gerbyd neu ei lifrai os yw’n ddiogel i wneud hynny. 

Rhowch wybod  am alwyr dirybudd drwy anfon e-bost at safonau.masnach@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574110, os ydych chi’n teimlo eich bod dan fygythiad neu mewn perygl, ffoniwch 999.

Mae canllawiau ar gael yn: https://www.gov.uk/government/news/be-vigilant-against-coronavirus-scams

Wedi ei bostio ar 27/05/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy