Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Bron y Nant: Diweddariad

Bron y Nant: Diweddariad


Summary (optional)
start content

Bron y Nant: Diweddariad

Gwaith ar ganolfan seibiant anableddau gogledd Cymru yn cyrraedd pen ei daith

Mae gwaith datblygu gwerth miliynau o bunnau ar safle ym Mae Colwyn, a fydd yn rhoi hwb i’r gofal a’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl anabl, yn tynnu tua’i derfyn.

Bydd Wynne Construction o Fodelwyddan yn gorffen y gwaith adeiladu ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ddiwedd y flwyddyn. Pan fydd yn barod, bydd adeilad Bron y Nant yn cynnig gwasanaethau seibiant preswyl a chanolfan ddydd a bydd adeilad Planhigfa Bryn Euryn yn cynnwys caffi a siop ar wahân.

Fe aeth Lesley Griffiths AS, Gweinidog dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, i Fron y Nant i weld cynnydd y gwaith gyda Dirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emily Owen a Chyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol y Cyngor, Jenny Williams.

Trwy raglen gyfalaf y Gronfa Gofal Integredig (GGI) mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £1.4m tuag at ddatblygu’r prosiect hwn.

Mae’r gweithwyr ar hyn o bryd wrthi’n peintio ac yn addurno’r adeilad seibiant preswyl ac yn gweithio ar y gorffeniadau y tu mewn i’r caffi a’r siop ym mhen isaf y safle.

Mae’r adeilad ei hun yn cynnwys borderi derw a tho llechi traddodiadol.

Mae gwaith hefyd wedi’i wneud ar y tir sy’n amgylchynu’r adeiladau. Oherwydd y llethr, mae waliau cynnal wedi’u codi i gynnal sylfeini’r ganolfan breswyl.

Yn unol ag ymrwymiad y Cyngor i ddatblygiadau cynaliadwy, mae Wynne Construction hefyd wedi gweithio gyda’r Cyngor i wella mynediad y safle at ynni adnewyddadwy ac mae 10 panel solar wedi’u gosod ar do’r adeilad seibiant preswyl.

Yn ogystal â helpu’r Cyngor i leihau biliau ynni bydd y paneli hyn yn lleihau dibyniaeth y safle ar danwydd ffosil.

Mae’r Cyngor wedi llunio amcanion amgylcheddol dan ei gynllun corfforaethol, sy’n cynnwys pobl Conwy wrth werthfawrogi a gofalu am yr amgylchedd.

Mae hyn yn cynnwys annog mwy o ailgylchu a phrosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol a darparu addysg ar atal llifogydd. Mae’r cynllun hefyd yn canolbwyntio ar leihau ôl-troed carbon a buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy ble bynnag y bo’n bosibl.

Meddai Graham Dickson, Rheolwr Contractau Wynne Construction: “Rydym ni’n gyffrous iawn am y cynnydd sy’n cael ei wneud ar safle Bron y Nant a Bryn Euryn, ac rydym ni’n gobeithio gorffen popeth erbyn diwedd y flwyddyn.

“Bydd y rhandai preswyl sydd wedi’u dodrefnu’n llawn, y gwasanaeth dydd, y caffi, y siop a’r blanhigfa yn ychwanegiad croesawgar i gymunedau Conwy, gan ddarparu cyfleoedd newydd am waith a gofal i bobl anabl a’u gofalwyr.

“Rydym ni’n edrych ymlaen at weld yr elfennau gwahanol yn dod at ei gilydd, a’u cyflwyno i gymuned leol Conwy.”

Meddai’r Cynghorydd Penny Andow, Aelod Cabinet Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol Integredig: “Mae datblygiad Bron y Nant a Bryn Euryn wedi bod yn weledigaeth hirdymor i Wasanaethau Cymdeithasol Conwy, ac yn cyfrannu at flaenoriaeth y Cyngor i gefnogi anghenion y rheiny sy’n byw ac yn gweithio yng Nghonwy.

“Bydd yr adeiladau newydd hyn yn ein helpu ni i ddarparu ein gwasanaethau mewn amgylchedd pwrpasol ac o’r radd flaenaf. Bydd darparu seibiant preswyl i bobl gydag anableddau dysgu, yn enwedig pobl gydag anableddau corfforol a chyflyrau iechyd cronig, yn ein helpu ni i gefnogi ein gofalwyr anffurfiol yn well, gan sicrhau eu bod yn cael seibiant rheolaidd o’r rôl ofalu bwysig sydd ganddynt.

“Bydd y caffi, y siop a’r blanhigfa yn gyfle i bobl gydag anableddau ennill sgiliau gweithio a symud yn nes at wireddu eu dyheadau o gael gwaith â thâl. Rydym ni’n gobeithio y bydd y caffi, y siop a’r blanhigfa yn dod yn fannau poblogaidd i drigolion lleol brynu planhigion a chael panad.”

Dywedodd Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths: “Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu darparu cymorth ariannol ar gyfer y datblygiad pwysig hwn ym Mae Colwyn.

“Mae wedi bod yn wych gweld cynnydd y gwaith ac unwaith y bydd y ganolfan wedi ei chwblhau bydd yn adnodd pwysig i geisio bodloni gofynion pobl ag anghenion gofal a chymorth.”

Mae Wynne Construction yn gweithio ar hyd a lled Cymru a gogledd orllewin Lloegr, ac yn arwain ar brosiectau yn y sectorau addysg, gofal iechyd, masnach, tai a chwaraeon a hamdden.

Am fwy o wybodaeth am Wynne ewch i www.wynneconstruction.co.uk

 

Wedi ei bostio ar 10/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content