Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllideb 2019/20


Summary (optional)
start content

Cyllideb 2019/20

Heddiw [28/02/19] gosododd Aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Dreth Y Cyngor a’r Gyllideb ar gyfer 2019/20.

Cyflwynodd y Cynghorydd Sam Rowlands, Aelod o’r Cabinet ar gyfer Cyllid, adroddiad i gyfarfod y Cyngor.

Dywedodd, “Mae’r gyllideb ar gyfer 2019/20 wedi bod yn un o'r cyllidebau anoddaf i’r Awdurdod hwn orfod ei chydbwyso.

 “Mae yna bwysau y tu hwnt i’n rheolaeth, fel cynnydd mewn costau gofal, gostyngiadau mewn grantiau penodol, ynghyd â galw cynyddol am wasanaethau.  Mae’r gyllideb hon yn mynd i’r afael â diffyg mewn adnoddau gwerth £15.3 miliwn ac yn darparu ar gyfer ein gwasanaethau trwy ddefnyddio cyfuniad o doriadau yn y gyllideb a chynnydd yn Nhreth y Cyngor.

“Rydym wedi gwrando ar bryderon ysgolion o ran eu cyllidebau, a dyna’r rheswm ein bod ni heddiw, wedi cytuno y bydd unrhyw gyllid ychwanegol a dderbyniwn ar gyfer pwysau costau mewn ysgolion yn cael eu hanfon yn syth atynt er mwyn cefnogi eu cyllidebau.”

Bu i’r Cyngor gymeradwyo’r Gyllideb a gosod Treth Y Cyngor ar gyfer 2019/20.

Cefnogodd y Cyngor yr argymhelliad y dylai rhan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o Fand D Treth y Cyngor ar gyfer 2019/20 fod yn £1280.48. 

Mae’r ffigwr hwn yn gynnydd o £112.16 y flwyddyn – sy’n cyfateb i £2.16 yn ychwanegol bob wythnos.  

 

2018/19

2019/20

Cynnydd 

Cyngor Bwrdeistref

Sirol Conwy

 

£1,168.32

£1280.48

£112.16

9.6%

Comisiynydd Heddlu

a Throsedd

Gogledd Cymru

 

£258.12

278.10

£19.98

7.74%

Cynghorau Tref /

Cymuned (Cyfartaledd)

 

£42.72

44.55

£1.83

4.3%

CYFANSWM

£1,469.16

£1,603.13

£133.97

9.12%

Diolchodd y Cyng. Rowlands i’r Cynghorwyr a’r staff am eu gwaith wrth fynd i’r afael â’r heriau yn sgil y diffyg adnoddau. 

Ychwanegodd, “Rydym wedi gweithio’n galed iawn i gyrraedd y pwynt hwn, mae gennym 12 mis rŵan i baratoi ar gyfer 2020/21 – dyna fydd yr her fawr nesaf i'r Awdurdod cyfan."

Dolen i’r adroddiad llawn: http://modgoveng.conwy.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=207&MId=7095&Ver=4

 

Wedi ei bostio ar 28/02/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy