Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllideb 2020/21


Summary (optional)
start content

Cyllideb 2020/21

Heddiw [05/03/20] gosododd Aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Dreth y Cyngor a’r Gyllideb ar gyfer 2020/21.

Cyflwynodd y Cynghorydd Sam Rowlands, Arweinydd y Cyngor, adroddiad i gyfarfod y Cyngor.

Dywedodd, “Mae’r gyllideb ar gyfer 2020/2021 wedi bod yn un o’r cyllidebau caletaf i’w chydbwyso ar gyfer yr Awdurdod Lleol oherwydd y lefelau sylweddol o ansicrwydd drwy gydol y flwyddyn.

“Ers mis Hydref, rydym wedi gosod llwybr clir ar gyfer cyfuniad o ostyngiadau cyllideb a chynnydd yn Nhreth y Cyngor.

“Mae’n glod i’n gwasanaethau, staff ac aelodau ein bod yn gallu gosod y gyllideb gytbwys hon sy’n cynnwys nifer sylweddol o arbedion ar draws y Cyngor i’n galluogi i ddelio gyda’r pwysau cynyddol mewn costau a’r galw o dros £11 miliwn.”

“Mae’r gyllideb hon yn cynnwys o leiaf £3.7 miliwn ychwanegol i gefnogi ein hysgolion a blaenoriaethau meysydd fel gofal cymdeithasol ymhellach lle rydym yn gweld galw cynyddol.

“Rwy’n credu bod y cynigion a nodir yn yr adroddiad hwn yn ein rhoi ni mewn safle da ar gyfer sefyllfa ariannol fwy cynaliadwy yn y dyfodol, wrth gydnabod yr heriau sy’n parhau o’n blaenau.”

Cymeradwyodd y Cyngor y Gyllideb a gosod Treth y Cyngor ar gyfer 2020/21.

Cefnogodd y Cyngor yr argymhelliad y dylai rhan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o Fand D Treth y Cyngor ar gyfer 2020/21 fod yn £1343.86.

Mae’r ffigwr hwn yn gynnydd o £63.38 y flwyddyn – sy’n cyfateb i £1.22 yn ychwanegol bob wythnos.

 

 

2019/20

2020/21

 Cynnydd

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

£1280.48

£1343.86

£63.38

4.95%

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

 

278.10

£290.61

12.51

4.50%

Cynghorau Tref / Cymuned (Cyfartaledd)

 

44.55

£47.36

2.81

6.31%

CYFANSWM

£1,603.13

£1681.83

78.70

4.91%

Dolen i’r adroddiad llawn.

Wedi ei bostio ar 05/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy