Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Aelod y Cabinet yn ymweld â safle ysgol newydd i weld y datblygiadau

Aelod y Cabinet yn ymweld â safle ysgol newydd i weld y datblygiadau


Summary (optional)
start content

Aelod y Cabinet yn ymweld â safle ysgol newydd i weld y datblygiadau

Aeth y Cyng. Garffild Lewis, Aelod Cabinet Addysg a Sgiliau Conwy i Ddolgarrog ddoe (09/10/18) i weld sut mae gwaith adeiladu’r ysgol ardal newydd yn dod yn ei flaen.

Bydd yr ysgol newydd £3.8m yn cymryd lle ysgolion Dolgarrog, Tal y Bont a Threfriw. 

Cyfarfu’r Cyng. Lewis y contractwr K&C, Mrs Karen Lloyd Owen (pennaeth), a disgyblion ysgolion Dolgarrog a Thal y Bont ar y safle.   Ar ôl ymweld â’r safle, fe ddywedodd y Cyng. Garffild Lewis:  “Mae’r adeilad yn cymryd siâp ac yn edrych yn ardderchog yn barod. Dros y 5 mlynedd diwethaf, trwy raglen Ysgolion y 21 Ganrif LlC (Band A), rydym wedi gwario dros £19m ar adeiladu ac ail wneud ysgolion yng Nghonwy fel y gallwn ddarparu adnoddau addysgol a hamdden sy’n adlewyrchu anghenion disgyblion a dyheadau addysgu.”

“Rwy’n falch ein bod wedi gallu buddsoddi yn yr ysgol ardderchog hon, i ganiatáu i’r llywodraethwyr a’r staff ddarparu addysg o ansawdd uchel a fydd yn addas i’r pwrpas.”

Ar ôl cael awgrymiadau gan drigolion, rheini a disgyblion, mae’r corff llywodraethol dros dro wedi galw’r ysgol newydd yn Ysgol Dyffryn yr Enfys. 

Dywedodd Karen Lloyd Owen, y pennaeth: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r ardal. Mae’n ffantastig gweld yr adeilad newydd yn dod yn ei flaen. Edrychwn ymlaen at y dyfodol gan wybod y gallwn ddarparu addysg 21 ganrif mewn ysgol 21 ganrif.”

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd y ffenestri, drysau allanol a landerau’n cael eu gosod. Mae gwaith mewnol yn parhau gyda gosod byrddau plaster a cheblau.

Dywedodd Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, "Rwy'n falch o gael clywed bod gwaith ar safle newydd 'Dyffryn Enfys' yn Nolgarrog yn mynd rhagddo'n dda.

"Mae Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif wedi ein galluogi i fuddsoddi ochr yn ochr ag awdurdodau lleol i greu adeiladau sydd wedi'u dylunio'n dda ac yn diwallu anghenion dysgwyr, athrawon a'r gymuned ehangach; gan eu gwneud yn wirioneddol addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

"Mae hefyd yn wych clywed bod disgyblion, staff a'r gymuned leol wedi chwarae rhan yn nyluniad yr ysgol newydd, ac maent wedi meddwl am enw newydd gwych"

Mae Ysgol Dyffryn yr Enfys i agor i ddisgyblion ym Medi 2019.

Mwy o wybodaeth, lluniau a chylchlythyrau ar gael ar: www.conwy.gov.uk/caerhunandtrefriw

Wedi ei bostio ar 10/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy