Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Galw am Safleoedd Tai Fforddiadwy

Galw am Safleoedd Tai Fforddiadwy


Summary (optional)
start content

Galw am Safleoedd Tai Fforddiadwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn chwilio am safleoedd addas ar gyfer tai fforddiadwy.

Mae’r Cyngor wrthi’n adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar hyn o bryd.

Pan fydd y CDLl newydd wedi’i fabwysiadu, caiff ei ddefnyddio i arwain datblygiadau yn y Sir hyd at 2033.

Rhan o'r gwaith hwn yw sicrhau ein bod yn cyfrannu tuag at ddiwallu’r angen am dai fforddiadwy yn y sir.

Er mwyn diwallu’r angen hwn, mae’r Cyngor yn ‘galw am safleoedd’ ac yn gwahodd perchnogion tir, datblygwyr a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i gyflwyno safleoedd addas i’w hystyried.

Cânt eu gwahodd i gyflwyno safleoedd lle bydd o leiaf 50% o’r tai yn fforddiadwy (tai rhent cymdeithasol ac/neu ganolradd). Bydd pob safle’n cael ei asesu ar gyfer materion fel perygl o lifogydd, mynediad a bioamrywiaeth.

Meddai y Cyng Emily Owen, Aelod Cabinet Tai a Rheoleiddio, “Nid yw’n gyfrinach bod tai fforddiadwy addas yn brin.  Mae cynyddu’r cyflenwad a diwallu anghenion lleol drwy ein proses gynllunio yn un o flaenoriaethau’r Cyngor.  Byddwn yn annog perchnogion tir, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a datblygwyr i ystyried y diffygion cymunedol a chyflwyno safleoedd i’w hystyried yn ein CDLl newydd.”

I gael manylion am sut i gyflwyno safle, ewch i: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy / Conwy County Borough Council - Galw am Safleoedd Tai Fforddiadwy (oc2.uk)

Neu anfonwch neges e-bost gyda manylion y safle(oedd) i: cdll.ldp@conwy.gov.uk, neu anfon llythyr i’r adran Polisi Cynllunio Strategol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Blwch Post 1, Conwy, LL30 9GN.

 

Wedi ei bostio ar 11/08/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content