Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dathlu mannau gwyrdd anhygoel

Dathlu mannau gwyrdd anhygoel


Summary (optional)
start content

Dathlu mannau gwyrdd anhygoel

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni

Mae deg o barciau a mannau gwyrdd Conwy wedi derbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

•           Gerddi’r Frenhines, Bae Colwyn
•           Gerddi Wynn, Hen Golwyn
•           Pentre Mawr, Abergele
•           Bodlondeb, Conwy
•           Cae Derw, Cyffordd Llandudno
•           Bryn Euryn, Llandrillo-yn-Rhos
•           Y Fach, Llandudno
•           Gerddi Haulfre, Llandudno
•           Parc Gwledig y Gogarth, Llandudno
•           Mynwent Llanrhos

Bellach yn ei thrydydd degawd, mae Gwobr ryngwladol y Faner Werdd yn arwydd bod gan barc neu fan gwyrdd y safonau amgylcheddol uchaf posibl, ei fod yn cael ei gynnal a’i gadw’n rhagorol a bod ganddo gyfleusterau gwych i ymwelwyr.

Meddai’r Cyng. Greg Robbins, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Chludiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Rydym ni wrth ein bodd o dderbyn y gwobrau arbennig hyn ar gyfer ein parciau a'n mannau gwyrdd pwysig. Hoffaf ddiolch i’r holl staff,  Grwpiau Cyfeillion, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr sydd wedi gweithio’n galed i wneud hyn yn bosib. Gofynnwn i bawb sy’n defnyddio ein mannau agored i’w parchu a chael gwared ar unrhyw sbwriel yn gyfrifol.”

Dywedodd Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru: “Mae mannau gwyrdd yn hanfodol i iechyd meddwl a chorfforol a trwy gydol y pandemig, rydym wedi gweld pa mor bwysig mae’r mannau hyn wedi bod i gymunedau lleol.

“Mae gan Gymru dros draean safleoedd cymunedol Baner Werdd y DU o hyd ac mae’n rhagorol gweld mwy o fannau yng Nghymru yn derbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

“Mae’r tirweddau hyn yn chwarae rhan hanfodol yn cyflwyno ecosystemau cyfoethog a chymunedau bywiog a chydnerth, ac rwyf yn llongyfarch pob safle am ddarparu cyfleusterau a digwyddiadau rhagorol, drwy’r flwyddyn ar gyfer pobl yng Nghymru.”

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Gwirfoddolodd arbenigwyr mannau gwyrdd annibynnol eu hamser ar ddechrau’r hydref i feirniadu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glanweithdra, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus: “Dangosodd y pandemig i ni pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd da i’n cymunedau. Gyda mwy o ymwelwyr nag erioed yn mwynhau ein mannau gwyrdd, hoffwn longyfarch gwaith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol yn y safleoedd hyn.”

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru

Mae Cadwch Gymru’n Daclus bob amser yn chwilio am fannau newydd i ymuno â Gwobrau’r Faner Werdd. Os hoffech roi eich parc neu fan gwyrdd chi ar y map, ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru am fwy o wybodaeth.

Wedi ei bostio ar 15/10/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content