Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Newid y drefn o ran Gwastraff Gardd yng Nghonwy

Newid y drefn o ran Gwastraff Gardd yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Newid y drefn o ran Gwastraff Gardd yng Nghonwy

Yr wythnos hon (09/04/19) bu Aelodau’r Cabinet yn ystyried y dewisiadau a’r ymatebion cyntaf o’r ymgynghoriad cyhoeddus, ac fe bleidleisiont dros ddechrau codi tâl am gasglu gwastraff o’r ardd. 

Meddai’r Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau: “Wrth i’n contract casglu presennol ddod i ben roedd arnom angen ystyried ein polisi ar wastraff o’r ardd a’i adolygu.”

Nid yw’r Cyngor dan orfodaeth i gasglu gwastraff o’r ardd am ddim, ac o dan y gyfraith mae modd codi tâl rhesymol. Hysbyswyd Aelodau’r Cabinet nad oedd yn bosib mwyach i ddarparu gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd am ddim, gan y byddai hynny’n golygu na fyddai’r Gwasanaethau Amgylcheddol yn medru cyflawni ei darged o ran arbedion, neu fel arall y byddai’n rhaid cwtogi ar wasanaethau eraill fel glanhau strydoedd, cynnal a chadw gerddi a chynnal a chadw dros y gaeaf.

Mae mwy na hanner y Cynghorau yng Nghymru a Lloegr eisoes yn codi tâl am gasglu gwastraff o’r ardd, gan gynnwys Gwynedd, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Roedd Grŵp Tasg a Gorffen wedi’i ffurfio i ystyried y dewisiadau oedd ar gael ac argymell y ffordd orau ymlaen, ac roedd y Pwyllgor Craffu perthnasol wedi cymeradwyo’r argymhellion.

Dywedodd y Cynghorydd Milne: “Mae’n amlwg ar sail yr ymatebion i’r ymgynghoriad fod hwn yn wasanaeth gwerthfawr i’n trigolion, ac rydym yn falch o fod wedi medru ei ddarparu ers 2007 heb godi tâl. Er y dywedodd pobl y byddai’n well ganddynt gadw’r gwasanaeth am ddim, roedd llawer o’r ymatebion yn dweud y byddai’n well talu am y gwasanaeth na’i golli’n gyfan gwbl.  Mae’n werth nodi na fydd yn rhaid ichi gofrestru os nad oes arnoch angen i’r Cyngor gasglu gwastraff gardd gennych.”

Cymeradwyodd y Cabinet bris awgrymedig o £30 y flwyddyn am y casgliadau. Bydd swyddogion y Cyngor yn mynd ati’n awr i ddatblygu’r cynllun, a fydd yn cynnwys casgliadau bob pythefnos gydol y flwyddyn, gyda’r nod o gyflwyno’r drefn newydd tua diwedd y flwyddyn. 

Byddant yn gweithio â’r grŵp Tasg a Gorffen i bennu’r union drefniadau ar gyfer casgliadau gwastraff gardd drwy danysgrifiad.

Dim ond y trigolion hynny sy’n dymuno i’r cyngor gasglu gwastraff gardd o’u cartrefi a fydd angen cofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Bydd pobl yn dal i fedru mynd â gwastraff o’r ardd i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref a chanolfannau ailgylchu gwledig am ddim.

Wedi ei bostio ar 11/04/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy