Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Cyngor Conwy yn cytuno ar Strategaeth Tai

Cyngor Conwy yn cytuno ar Strategaeth Tai


Summary (optional)
start content

Cyngor Conwy yn cytuno ar Strategaeth Tai

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cymeradwyo’r Strategaeth Tai Lleol ar gyfer 2018-2023.

Mae’r Strategaeth Tai Lleol yn ddogfen a ysgrifennwyd i roi cyfeiriad strategol i wella’r mynediad i dai fforddiadwy yng Nghonwy.

Mae’r Strategaeth yn darparu fframwaith sy’n hybu gweithio mewn partneriaeth â budd-ddeiliaid allweddol yn y sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol ac mae'n amlinellu sut y bydd y Cyngor yn ymateb i anghenion tai lleol Conwy er mwyn gwireddu ei weledigaeth yn ystod yn pum mlynedd nesaf.

Mae gan y strategaeth bedwar amcan allweddol: cynyddu’r cyflenwad o opsiynau tai fforddiadwy i’r rhai ar incwm is; gweithio tuag at ddiwallu anghenion amrywiol o ran llety a chymorth i bawb yn ein sir nawr ac yn y dyfodol;  gwella cyflwr a safonau effeithlonrwydd ynni ein tai; a sicrhau bod pobl yn deall eu hopsiynau tai i’w galluogi i wneud penderfyniad gwybodus.

Mae cynllun gweithredu manwl (tan Ebrill 2020) wedi'i baratoi yn amlinellu pa gamau gweithredu fydd rhaid eu cyflawni er mwyn cyflawni amcanion allweddol y strategaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Liz Roberts, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol Conwy, “Mae tai da yn allweddol i sicrhau ansawdd bywyd gwell, iechyd gwell a gall drechu tlodi.  Am y rheswm hwnnw felly, sicrhau bod gan bawb yn Sir Conwy rhywle fforddiadwy a phriodol i fyw yw prif gyfrifoldeb swyddogaeth tai strategol y Cyngor. Mae’r strategaeth hon yn darparu’r sylfaen ar gyfer ein blaenoriaethau tai dros y pum mlynedd nesaf.”

 

Wedi ei bostio ar 06/12/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy