Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Swyddfeydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar agor i'r cyhoedd

Swyddfeydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar agor i'r cyhoedd


Summary (optional)
start content

Swyddfeydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar agor i'r cyhoedd

Fel gweithle newydd tua 750 o weithwyr, bydd swyddfeydd Coed Pella ym Mae Colwyn yn galluogi’r cyngor i gynnig y cymorth gorau posib i bobl a busnesau Conwy, wrth iddo ddod ag amrediad o wasanaethau ynghyd am y tro cyntaf.

Mae’r datblygiad yn rhan o raglen foderneiddio ehangach y cyngor, sydd hefyd yn cynnwys buddsoddi mewn ysgolion a’u seilwaith a chynnig mwy o wasanaethau’n ddigidol.

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Gareth Jones:  “Mae Coed Pella yn gam mawr ymlaen i’r ffordd y bydd gwasanaethau’r cyngor yn cael eu darparu yng Nghonwy. Mae’n ein harwain oddi wrth weithlu anghymesur mewn nifer o adeiladau ac yn uno amrediad o wasanaethau mewn un lleoliad. Mae hyn yn well i’r union bobl hynny sydd angen ein cymorth a'n cefnogaeth - pobl Conwy.

“Gyda mwyafrif ein gwasanaethau o dan un to yn y pen draw, bydd yna ymdeimlad llawer mwy personol. Bydd trigolion sy’n dewis cael cymorth wyneb yn wyneb yn gallu galw heibio i gael cyngor fwy neu lai ar unwaith."

Bydd tîm blaen tŷ ymroddedig ar gael i helpu gydag unrhyw ymholiadau ac i gyfeirio trigolion at y gwasanaethau all eu helpu orau.  Bydd gan asiantaethau partner, fel y bwrdd iechyd lleol, hefyd le yng Nghoed Pella. 

Datblygwyd yr adeilad gan Muse Developments, fe’i hadeiladwyd gan Bowmer & Kirkland a chafodd ei ariannu gan M&G Investments.  Bydd y cyngor yn prydlesu’r swyddfeydd gyda’r dewis i brynu’r adeilad am £1 ar ddiwedd y cyfnod o 40 mlynedd. 

Meddai Iwan Davies, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae yna lawer o siarad wedi bod am pam fod angen Coed Pella. ‘Doedd aros fel ag yr oeddem ni ddim yn opsiwn – roeddem wedi’n lleoli mewn swyddfeydd oedd angen eu diweddaru’n ddifrifol, ac roedd angen i ni hefyd ail-leoli nifer o’n staff gan ein bod wedi cael rhybudd i adael swyddfeydd mewn mannau eraill. Ar gychwyn y prosiect, roeddem yn defnyddio tua 25 o adeiladau, ond wrth symleiddio a chyfuno'r rhain, dim ond tri phrif safle sydd gennym bellach.”

“Ond nid adeiladau sy’n bwysig, ond pobl. Drwy ddod â gwasanaethau a phartneriaid ynghyd mewn amgylchedd croesawgar, gallwn wasanaethu pobl Conwy mewn lleoliad sy’n
gyfforddus ac yn braf iddyn nhw ymweld ag ef. Rydym yn gofalu am rai o bobl fwyaf diamddiffyn ein cymunedau, felly mae’n bwysig i ni ei gwneud yn haws iddyn nhw gael gafael ar y cymorth y mae arnyn nhw ei angen.”

Er y bydd Coed Pella ar agor i’r cyhoedd o ddydd Llun ymlaen, bydd y gwasanaethau a’r staff yn mudo ar wahanol adegau dros y mis i ddod, a chynghorir trigolion i wirio ymlaen llaw cyn mynychu apwyntiad sydd wedi’i drefnu.  Gallwch wneud hyn drwy ymweld â Choed Pella, ffonio 01492 574000 neu anfon neges e-bost i gwybodaeth@conwy.gov.uk

 

Wedi ei bostio ar 19/11/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy