Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy yw cyflawnydd gorau Cymru ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

Conwy yw cyflawnydd gorau Cymru ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl


Summary (optional)
start content

Conwy yw cyflawnydd gorau Cymru ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

Mae staff Gwelliannau Tai a Therapi Galwedigaethol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn gweithio’n galed i leihau’r amser y mae'n ei gymryd i gael Grant Cyfleusterau i'r Anabl.

Mae Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl yn fath o gymorth ariannol a ddefnyddir i helpu gydag addasu’r cartref.

Os oes gennych anabledd, mae addasiad yn golygu newid, neu ddarn o offer sy’n ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i chi aros gartref - mae addasiadau yn amrywio yn ôl anghenion yr unigolyn.

Yng Nghonwy, mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos gostyngiad o flwyddyn i flwyddyn yn yr amser y mae’n ei gymryd i gael Grant Cyfleusterau i'r Anabl.

Ac yn 2018/19, cymerodd 126 diwrnod yn unig i gael Grant Cyfleusterau i'r Anabl yng Nghonwy o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 207 diwrnod.

Roedd Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn talu am y gwaith i ailwampio’r ystafell ymolchi, i osod lifft trwy’r lloriau, i ledu drysau tu mewn i’r eiddo ac i wella’r llwybr troed i flaen y drws ar gyfer Carol Roberts yn Nwygyfylchi.
Meddai: “Mae wedi gwella fy ansawdd bywyd drwy wneud tasgau o ddydd i ddydd yn llawer haws a chynnal fy annibyniaeth sydd yn bwysig iawn i mi.”
“Mae’r gwaith i nghartref wedi golygu fy mod i wedi gallu eistedd yn fy ngardd, mynychu priodas fy mab a mynd allan am ginio Sul. Mae'r rhain i gyd yn bethau dwi’n eu mwynhau yn fawr. Dwi’n edrych ymlaen i allu mynd allan yn amlach.”

Dywedodd y Cynghorydd Charlie McCoubrey, aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Dai: “Rwy’n falch iawn mai Conwy yw'r awdurdod lleol sy'n perfformio orau yng Nghymru."
“Mae helpu pobl i fyw’n annibynnol yn flaenoriaeth i’r Cyngor, a drwy drefnu i addasu cartrefi gallwn helpu pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain a chadw eu hannibyniaeth yn hirach – mae’n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.”

Am ragor o wybodaeth ynghylch Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ewch i www.conwy.gov.uk/addasiadauiranabl

Linc i  Uned Data Cymru 2019

 

Wedi ei bostio ar 30/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy