Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Conwy yn cefnogi Croeso Cynnes

Conwy yn cefnogi Croeso Cynnes


Summary (optional)
start content

Conwy yn cefnogi Croeso Cynnes

Mae sefydliadau gogledd Cymru yn dod ynghyd i gynnig croeso cynnes yn ystod yr argyfwng costau byw.

Mae partneriaid ledled gogledd Cymru yn dod ynghyd i gynnig mannau cynnes a diogel i bobl sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi gyda chostau ynni cynyddol dros y Gaeaf. 

Mae'r Cynllun Croeso Cynnes yn cael ei arwain gan Menter Môn, ar y cyd â Chyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Mantell Gwynedd, Cymdeithas Elusennol Ynys Môn, Medrwn Môn, yn o gystal â nifer o sefydliadau eraill sydd yn rhan o Fudiad 2025.  Mae Mudiad 2025 yn grwp o dros 600 o bobl a sefydliadau ledled gogledd Cymru sy'n cydweithio i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd ar draws y rhanbarth.

Mae partneriaid Croeso Cynnes wedi ymrwymo i hyrwyddo ac agor mannau cynnes yn ein cymunedau lle gall bobl ddod i dreulio amser a mwynhau diod boeth, a bydd llawer o'r lleoedd hyn hefyd yn cynnig bwyd poeth. Mae'r cynllun hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r cymorth ymarferol sydd ar gael drwy sefydliadau fel Cymru Gynnes. Cwmni Budd Cymunedol sy'n gweithio i fynd i'r afael â thlodi tanwydd ledled Cymru, gan sicrhau bod unrhyw un sydd angen cymorth yn cael ei gyfeirio at bobl a all helpu.  

Dywedodd Clare Budden, Cadeirydd Mudiad 2025 a Phrif Weithredwr Cymdeithas Tai ClwydAlyn: "Mae'r argyfwng costau byw yn her enfawr i'n sefydliadau a'r bobl rydym yn eu gwasanaethau, gyda'r disgwyl i anghydraddoldebau iechyd ehangu ymhellach wrth i gymunedau ddechrau teimlo effaith gwirioneddol costau cynyddol ynni, yn enwedig yng Nghymru, sydd â'r biliau trydan uchaf yn y DU ar gyfartaledd. 

"Mae'n wych gweld cyn nifer o bartneriaid yn dod ynghyd i agor eu hadeiladau, o lyfrgelloedd i ganolfannau cymunedol, er mwyn cynnig mannau cynnes a diogel i bobl leol ymweld â nhw os ydynt yn ei chael hi'n anodd cynhesu eu cartrefi. Mae pawb sydd ynghlwm â 2025 wedi ymrwymo ers peth amser i gydweithio er mwyn gwneud popeth o fewn ein gallu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb ac mae Croeso Cynnes yn enghraifft arall o'r gwahaniaeth gallwn ni ei wneud wrth ddod ynghyd."

Dywedodd y Cynghorydd Aaron Wynne, Aelod Cabinet Conwy dros Ddiwylliant a Hamdden sy’n gyfrifol am lyfrgelloedd: “Rydyn ni’n gwybod bod ein llyfrgelloedd yn gyfleusterau anhygoel ac yn darparu adnoddau, gweithgareddau, gwybodaeth a chyngor gwerthfawr ar gyfer ein trigolion drwy gydol y flwyddyn.
"Y gaeaf hwn, gyda chostau byw cynyddol ac ansicrwydd economaidd, bydd llawer o bobl yn teimlo'r pwysau. Felly rydym yn awyddus i roi gwybod i bobl fod croeso cynnes a chyfoeth o gefnogaeth i’w cael yn eich llyfrgell. Cofiwch fod eich llyfrgell leol yma i chi.”

Dywedodd y Cynghorydd Emily Owen, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Drwy’r DU, mae biliau pobl wedi codi i symiau digynsail. Er bod yr ateb i'r argyfwng costau byw y tu hwnt i reolaeth Cyngor Conwy, rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi trigolion sy'n ei chael hi'n anodd a'u hatgoffa o'r cyfleusterau yr ydym yn eu cynnig. Mae’r gaeaf hwn yn mynd i fod yn anodd i lawer o bobl. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun, ac fel cymunedau byddwn yn cefnogi ein gilydd drwy gyfnod anodd arall.”

I ddarganfod ble mae lleoedd Croeso Cynnes ar gael yng Nghonwy, ewch i  Llyfrgelloedd Conwy | Croeso Cynnes 

Ardaloedd eraill, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Caiff lleoliadau Croeso Cynnes eu hyrwyddo gan Arloesi Gwynedd Wledig, fel rhan o fenter gymdeithasol Menter Môn. Mae partneriaid sydd yn agor a chefnogi lleoliadau Croeso Cynnes ar draws Gogledd Cymru yn cynnwys Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Mantell Gwynedd, Cymdeithas Elusennol Ynys Môn, Medrwn Môn, ynghyd a phartneriaid y Mudiad 2025, Cyngor Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint, ynghyd â chymdeithasau tai Adra, Tai Gogledd Cymru, Grwp Cynefin, Cartrefi Conwy, Tai Sir Ddinbych a ClwydAlyn.

 

Wedi ei bostio ar 22/11/2022

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content