Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 25/11/20

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 25/11/20


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 25/11/20

Coronafeirws Covid-19

Mae Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru ar gyfer y mesurau cenedlaethol newydd a ddaeth i rym ar 9 Tachwedd ar gael yn https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

 


Ap COVID-19 y GIG yn lansio ledled Cymru a Lloegr
Mae pobl ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a gwarchod eu hunain a’u hanwyliaid wrth i nifer yr achosion gynyddu. Nodweddion yr ap yw:

 • Olrhain - Cewch rybudd os ydych wedi bod wrth yml defnyddwyr eraill gafodd brawf coronafeirws positif
 • Rhybudd - Cewch wybod lefel y risg yn eich ardal cod post
 • Cofnodi i mewn - Cewch rybudd os ydych wedi bod i rywle lle'r oedd coronafeirws
 • Symptomau - Gwiriwch eich symptomau coronafeirws i weld a oes angen archebu prawf am ddim
 • Prawf- Help gyda bwcio prawf a chanlyniad cyflym
 • Ynysu - Cadw trac ar eich cyfnod hunanynysu a chyngor perthnasol

Bydd yr app yn cefnogi gwasanaeth Prawf, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru a bydd yn gweithio ochr yn ochr â'r system olrhain cyswllt â llaw bresennol. 
Mwy o wybodaeth: https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig

Profi Olrhain Diogelu 
Gwneud cais i gael prawf coronafeirws
Crynodeb o'r broses - mae'r crynodeb hwn ar gael mewn sawl iaith
Beth sy'n digwydd pan gewch chi brawf - fersiwn hawdd i'w ddarllen
Profi Coronafeirws (COVID-19): eich cwestiynau  
Rhestr o ganolfannau prawf yng Ngogledd Cymru: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Gorchuddion Wyneb
Canllawiau ar y mesurau i'w cymryd gan gyflogwyr a rheolwyr mangreoedd https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd


BUSNES: 

Trethi Busnes
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576609 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/Trethibusnes

Gyngor i fusnesau
Diogelu Cymru yn y Gweithle – gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelu-cymru-yn-y-gweithle 
Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru ar gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn gweithleoedd ac eiddo agored i’r cyhoedd.
Busnes Cymru COVID-19 Cymorth i Fusnesau
Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle: Pecyn Cymorth Busnes Cymru 

Dy Gartref Dy Sir
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio gyda Thwristiaeth Gogledd Cymru i roi llwyfan i fusnesau Sir Conwy i hyrwyddo eu hunain. A dyma’r cyfle perffaith i atgoffa pawb beth sydd ar stepen eu drws. Mae rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi hyrwyddo eich busnes, neu pa fusnesau sy’n barod i’ch croesawu chi ar gael ar www.yourhomeyourcounty.wales/conwy 

 

Cynllunio, Trwyddedu a Safonau Masnach
Mae’r holl wasanaethau galw heibio wedi’u gwahardd - ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.
- Gwasanaeth Cyngor Cynllunio: (01492) 575247 / cynllunioplanning@conwy.gov.uk
- Trwyddedu: (01492) 576626 / licensing@conwy.gov.uk 
- Safonau Masnach: (01492) 574110 / trading.standards@conwy.gov.uk

Safonau Masnach
Mae busnesau’n cael eu hannog i gadw at y gofynion yma ar: https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-0
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth hefyd i sicrhau bod busnesau yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Ceir gwybodaeth am hyn ar: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. 

Manwerthu
Sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl mewn amgylchedd manwerthu: Canllawiau'r gweithle y coronafeirws 

Diogelwch Bwyd
Os oes gennych chi fusnes bwyd sydd wedi newid i fod yn siop bwyd i fynd neu wasanaeth danfon, mae canllawiau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/diogelwch-bwyd-ar-gyfer-busnesau-syn-dosbarthu-bwyd a https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/gwerthu-o-bell-archebu-drwyr-post-a-dosbarthu

Masnachu ar Ddydd Sul 
Er mwyn cefnogi ymdrechion archfarchnadoedd i gynorthwyo gweithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn i siopa am fwyd hanfodol yn ddiogel, mae’r Cyngor wedi cymryd camau i ymlacio rheolau masnachu ar ddydd Sul.

Coelcerthi
Mae ein hadran gwarchod y cyhoedd wedi sylwi ar gynnydd mewn cwynion ynghylch coelcerthi gardd. Gall mwg ddifetha mwynhad cymdogion o’u gerddi, eu hatal rhag agor eu ffenestri, rhag hongian dillad i sychu, a chymylu gwelededd yn y gymdogaeth ac ar y ffordd. Cofiwch ystyried eraill cyn cynnau coelcerth.

Sgamiau
Fel bob amser, byddwch ar wyliadwriaeth am sgamiau. Mae canllawiau ar gael ar: https://www.gov.uk/government/news/be-vigilant-against-coronavirus-scams 
Os oes gennych chi wybodaeth am sgâm neu’ch bod yn meddwl eich bod rhywun wedi’ch sgamio, cysylltwch â Cyngor ar Bopeth ar 03444 77 2020 neu ar-lein ar https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/consumer/scams/reporting-a-scam/

Gwasanaeth Cofrestru
Priodas a Phartneriaeth Sifil: Rydym bellach yn gallu cynnig apwyntiadau Hysbysiad o Briodas/Partneriaeth Sifil, ac yn gallu cynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru.
Cofrestru Genedigaethau: ar hyn o bryd dim ond babanod a anwyd yn sir Conwy y gallwn eu cofrestru.
Copïau o dystysgrifau: Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio (01492) 576525.
Cofrestru marwolaeth: Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch (01492) 576525 i wneud apwyntiad.


GWASTRAFF AC AILGYLCHU:

Sbwriel ac Ailgylchu
Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff. 
Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs. 
Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn. 
Mae Swyddfa Mochdre ar gau, gellir cysylltu â Thîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu erf@conwy.gov.uk

Casgliadau Ymyl Palmant
Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn gweithredu, gyda’n partner Crest. https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Which-container-should-I-use.aspx

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus
Mae ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn gwithredu, gyda’n partner Crest.
Gallwch drefnu eich casgliad yn www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus  
Diolch am gadw eich eitemau diangen nes i ni allu ailddechrau’r gwasanaeth hwn.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref  
Gallwch nawr archebu apwyntiad i ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.
Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Recycling-banks-and-household-recycling-centres/Book-an-appointment-for-the-Household-Recycling-Centre.aspx 


Bodlondeb a Choed Pella
Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i www.conwy.gov.uk i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Cyfarfodydd Pwyllgor
Mae rhai cyfarfodydd pwyllgor wedi’u gohirio a gallwch weld os yw cyfarfod i gael ei gynnal ai peidio yn https://modgoveng.conwy.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1&bcr=1

Taliadau
Ni allwn dderbyn taliadau siec ar hyn o bryd, ac ni fydd unrhyw sieciau a dderbynnir yn cael eu prosesu na’u dychwelyd yn ystod y cyfnod yma. 
Gall cwsmeriaid barhau i wneud eu taliadau yn defnyddio un o’n dulliau eraill i dalu. Rhagor o wybodaeth: http://www.conwy.gov.uk/taliadau

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau ar hyn o bryd. Ffoniwch ni ar 01492 576491 neu ewch i’n gwefan http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Benefits-and-Grants.aspx

Treth Y Cyngor
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576607 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/TrethyCyngor

Bathodynnau Glas
Gallwch wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas ar-lein yn https://www.gov.uk/apply-blue-badge
Ni allwn gynnig asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer ceisiadau newydd ac ail-geisiadau am Fathodynnau Glas ar hyn o bryd. Dim ond dros y ffôn y gallwn gynnal asesiadau, drwy ffonio 01492 577800. 


CEFNOGAETH:

Llinell Gyngor Hawliau Lles
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Gwasanaeth Atal Digartrefedd
Rydym yn gweithredu trefniadau brys i amddiffyn y rhai sy’n dioddef digartrefedd ar ei waethaf. Bydd hyn yn gymorth i symud pobl oddi ar y stryd er mwyn iddynt allu amddiffyn eu hunain ac eraill. Rydym yn gweithio gyda’n holl bartneriaid i ddarparu cyfleusterau ychwanegol fel bod y rhai sydd heb gartref yn ddiogel, yn cael mynediad at lety dros dro, glanweithdra da, mynediad at fwyd a dŵr glân, ac yn gallu hunan-ynysu’n ddiogel. 
Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn  ddigartrefedd gysylltu â ni rhwng 9.30am and 5.15pm ar 0300 124 0050 neu housingsolutions@conwy.gov.uk 
Y rhif mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol yw 0300 123307.

Gofal Cymdeithasol
Mae timau Gofal Cymdeithasol yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  Rydyn ni’n dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth.  Mae hyn yn golygu y gallem ni weithiau fod yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol, fel cysylltu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb, os ydi hynny’n briodol.  

 • Mae’r Un Pwynt Mynediad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar agor ac mae staff ar gael i’ch helpu. Ffôn: 0300 456 1111 (Dydd Llun - dydd Iau 9.00am - 4.45pm a dydd Gwener 9.00am - 4.15pm).
 • Mae’r tîm Lles Cymunedol ar gael i’ch helpu i ddefnyddio www.dewis.wales i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r grwpiau yn eich cymuned. 
 • Mae’r Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn cynnig gwybodaeth a chymorth i unigolion sydd angen cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau gwaith arferol. Dim ond â sefyllfaoedd brys na allant aros tan y diwrnod wedyn y bydd y Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn delio. Rhif Ffôn 0300 123 3079 (Dydd Llun i ddydd Gwener: 5pm–9am. Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: 9am–9am). 

I gael gwybodaeth am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael i oedolion, plant, teuluoedd a gofalwyr ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Social-Care-and-Wellbeing.aspx

Gwasanaethau Anabledd
Mae Gwasanaeth Anabledd Conwy wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid Livability, CREST a Conwy Connect i ailagor gwasanaethau dydd, cyfleoedd gwaith, a chlybiau.

 • Bydd Canolfan Riviere wedi ailagor ar 14 Medi.
 • Bydd Canolfan Marl wedi ailagor ar 15 Medi
 • Bydd prosiectau Cyfleoedd Gwaith Conwy wedi ailagor safleoedd yn raddol o 16 Medi
 • Mae Livability wedi ailagor ar 14 Medi
 • Mae Drama Menter Conwy Connect wedi ailgychwyn
 • Mae CREST hefyd ar agor i ddefnyddwyr gwasanaeth

Mae ein gwasanaethau wedi’u seilio mewn adeiladau ac mae angen i ni barhau â chadw pellter cymdeithasol, felly ni fyddwn yn gallu cynnig y lefel lawn o wasanaethau ar unwaith. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: disabilityadmin@conwy.gov.uk neu 01492 575374.

Timau Cymorth i Deuluoedd
Mae'r pum Tîm Cymorth i Deuluoedd lleol (yn cynnwys Dechrau'n Deg) ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yn ystod yr amser hwn. Gellir cysylltu â nhw o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, ond maen nhw’n gweithio’n hyblyg o amgylch anghenion cymorth teuluoedd. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y timau lleol ar y dudalen we yn www.conwy.gov.uk/bywydteuluol

Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol
Sefydlwyd y Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol i gwrdd ag anghenion ein preswylwyr yn ystod y cyfnod clo. Ers dechrau’r cyfnod clo, mae sefydliadau eraill wedi sefydlu ffyrdd cadarn o gefnogi pobl yn ystod y pandemig a byddan nhw’n parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod y misoedd nesaf. Oherwydd hyn rydym ni rŵan yn gallu caniatáu i’n staff ddychwelyd i’w dyletswyddau arferol, yn hytrach na danfon presgripsiynau neu nôl neges.  Bydd y llinell ffôn yn parhau ar agor er mwyn i ni gyfeirio preswylwyr at y gefnogaeth briodol: (01492) 575544 neu www.conwy.gov.uk/cefnogaethcymunedol

Gwarchod y Preswylwyr Mwyaf Agored i Niwed
Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru Dr Frank Atherton wedi cadarnhau na fydd angen i bobl yng Nghymru y gofynnwyd iddynt warchod eu hunain wneud hynny bellach ar ol 16 Awst. Diweddariad ar Warchod – fersiwn hawdd i’w ddarllen

Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru a Chwestiynau Cyffredin ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffiniwyd ar sail feddygol fel rhai sy’n eithriadol o agored i niwed oherwydd coronafeirws. 
Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru ynglŷn â sut y gallwch gael bwyd a chyflenwadau hanfodol os ydych yn gwarchod, yn hunan-ynysu neu yn weithiwr allweddol.

Galw Gofal
Mae Galw Gofal yn gweithredu fel arfer, yn darparu teleofal brys 24/7 a gwasanaeth monitro galwadau tu allan i oriau, er mwyn cynorthwyo i ddiogelu pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain. Mae Galw Gofal wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

Ydych chi angen cyngor neu gefnogaeth oherwydd Coronafeirws?
Gallai help fod yn glic i ffwrdd: https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/angen-help-gyda
Cewch wybodaeth am: beth i'w wneud os ydych chi'n teimlo'n anniogel ble rydych chi'n byw, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall; mynd i'r gwaith; talu biliau neu bod yn ddi-waith; cael bwyd; cael moddion; cael rhywle i fyw; iechyd meddwl a lles-gan gynnwys gwybodaeth i blant.  Mae teclyn asesu risg ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig hefyd ar gael.
Gallwch ei ddefnyddio ar eich cyfer eich hunan neu i helpu rhywun arall. 

Taliadau Hunanynysu
Cyhoeddwyd dau gynllun gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth i’r rheiny sy’n gorfod hunan ynysu. Datganiad Llywodraeth Cymru: Cyflwyno dau gynllun yng Nghymru i helpu pobl i hunanynysu 

Mae gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunanynysu neu daliad cefnogaeth yn ôl disgresiwn o £500. Caiff ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael eu cynghori i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o’r herwydd. I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.conwy.gov.uk/hunanynysu

Dolen gyswllt i wybodaeth ynghylch cymorth ariannol ar gyfer unigolion: https://llyw.cymru/cymorth-ariannol-i-unigolion


YSGOLION:

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin i rieni: Cwestiynau Cyffredin Conwy ar gyfer Rhieni a Gofalwyr 
Canllawiau Llywodraeth Cymru i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant https://llyw.cymru/coronafeirws-darpariaeth-gofal-plant 

10/11/20 - Dull Cymru o ymdrin â chymwysterau yn 2021 yn cael ei gadarnhau gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: https://llyw.cymru/dull-cymru-o-ymdrin-chymwysterau-yn-2021-yn-cael-ei-gadarnhau-gan-y-gweinidog-addysg-kirsty

Cludiant Ysgol
Cwestiynau Cyffredin am cludiant ysgol ynhttps://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Education-and-Families/Schools/Provisions-in-schools-from-September-2020/transport.aspx 
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â theithio i’r ysgol/coleg, mae croeso i chi gysylltu â home2school@conwy.gov.uk

Cynnig Gofal Plant Cymru
Mae’r Cynnig Gofal Plant Cymru sy’n rhoi 30 awr o addysg gynnar a gofal i rieni sy’n gweithio gyda phlant 3 a 4 oed yng Nghymru ar fin ail agor. 
Llywodraeth Cymru - datganiad i’r wasg 
Datganiad ysgrifenedig: Ailddechrau Cynnig Gofal Plant Cymru.

Prydau Ysgol am Ddim - Gwyliau Ysgol
Byddwn yn gwneud taliadau uniongyrchol i gyfrifon banc rhieni plant sydd â hawl i brydau ysgol am ddim, fel y gallent brynu bwyd sy'n gyfystyr â phryd ysgol am ddim yn ystod gwyliau ysgol. Mwy o wybodaeth ar www.conwy.gov.uk/pydcovid

Prydau Ysgol am Ddim – Ceisiadau Newydd
Gall unrhyw deuluoedd sydd yn credu eu bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim, efallai oherwydd bod newid yn eu hamgylchiadau yn ystod y cyfnod Covid-19, gallwch wneud cais ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Education-Benefits/Free-School-Meals-in-Conwy-County-Borough.aspx


CYFLEUSTERAU:

Meysydd Parcio
Mae meysydd parcio ar agor a bydd yn rhaid talu ac arddangos. 
Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn yn y peiriant (gan gynnwys yn ddigyswllt). Caiff peiriannau talu eu glanhau yn rheolaidd.
Gallwch ddefnyddio eich ffôn i dalu am barcio ym mhob un o’n meysydd parcio neu lefydd parcio ar y stryd. Dim angen arian parod na chysylltiad. Newid hyd eich arhosiad mewn meysydd parcio arhosiad hir. Derbyn neges yn eich atgoffa bod eich amser parcio yn dod i ben. Lawrlwytho’r ap PayByPhone – mae cofrestru am ddim ac yn cymryd llai na 30 eiliad i’w gwblhau: https://bit.ly/3jei1IH
Edrychwch o’ch cwmpas cyn dod allan o’ch cerbyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw pellter o 2m oddi wrth bobl eraill

Rhandiroedd
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

 • Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.
 • Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.
 • Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.
 • Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.
 • Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Llwybrau Troed
Mae’r rhan fwyaf o’n llwybrau troed (hawl dramwy gyhoeddus) yn dal i fod ar agor. Os ydych yn mynd allan am dro cofiwch ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol presennol a chadwch eich ci ar dennyn o gwmpas defaid ac ŵyn bach. Rhestr o lwybrau troed wedi cau: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Coast-and-Countryside/Public-Rights-of-Way.aspx

Harbwr
Peidiwch ag ymweld â swyddfa'r harbwr oni bai ei fod ar gyfer gwasanaeth hanfodol, a cofiwch gadw at reolau pellhau cymdeithasol.

Llithrfeydd 
Rydyn ni wedi agor ein llithrfeydd.
Rydyn ni’n argymell i chi wirio diogelwch ac injan eich cwch yn drylwyr cyn ei ddefnyddio.  Byddwn yn gwirio gwaith papur i sicrhau bod cychod wedi’u cofrestru a’u hyswirio.
Gofalwch eich bod yn cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad yw’n byw gyda chi.

Meysydd Chwarae
Mae'r rhain bellach ar agor.  Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol a glanhau eich dwylo’n aml. Dilynwch yr arwyddion i wneud hyn yn brofiad diogel a chyfforddus i bawb.

Canolfannau Hamdden
Mae’n canolfannau hamdden ar agor. I gael gwybodaeth am amseroedd a pha gyfleusterau sydd ar gael, ewch i www.conwy.gov.uk/hamdden 
Cwestiynau Cyffredin: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/COVID-Leisure-FAQs.aspx

Cyrtiau Chwaraeon awyr agored
Mae'r rhain bellach ar agor. Cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol i gael mwy o wybodaeth neu ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Sport-and-Wellbeing.aspx

Parc Eirias
Rydym ar agor. Mae’n rhaid trefnu ymlaen llaw i ddefnyddio trac athletau Parc Eirias a chyrtiau tenis awyr agored James Alexander Barr. 

Amlosgfa a Mynwentydd
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn ar agor i aelodau uniongyrchol o'r teulu yn unig, gydag uchafswm o 20 o bobl. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.
Bydd pob claddedigaeth yn wasanaeth ar lan y bedd yn unig, ar gyfer aelodau agos o'r teulu yn unig.
Rydym nawr yn gallu cynnig gwasgaru llwch yn amlosgfa Bron Y Nant, mae canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol. Ni allwn fod yn dyst i gladdu llwch mewn cofebau yn unrhyw un o’n mynwentydd ar hyn o bryd.

Tramffordd y Gogarth
Mae’n ddrwg gennym gyhoeddi na fydd y Dramffordd ar agor eleni. Mae hyn yn golygu na fydd tramiau yn rhedeg, a bydd Gorsaf Victoria, Gorsaf Hanner Ffordd a Chanolfan Ymwelwyr y Gogarth yn aros ar gau. Rydym yn gweithio ar wella cyfleusterau, ac wrthi'n ychwanegu digwyddiadau i wneud 2021 yn well nag erioed.

Toiledau Cyhoeddus
Mae ein toiledau cyhoeddus ar agor.  Bydd angen i chi gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a golchi eich dwylo'n drylwyr. Dilynwch yr arwyddion a fydd yn dweud wrthych  lle i aros a pha ffordd i gerdded. Bydd rhai wrinalau, sinciau a chuddyglau wedi’u cau i ffwrdd, plîs peidiwch â cheisio’u defnyddio. 

 

Gwasanaethau Llyfrgell:

Gwasanaeth Ffonio a Chasglu
Mae'r Gwasanaeth Ffonio a Chasglu yn sicrhau bod stoc ein llyfrgelloedd ar gael yn y ffordd fwyaf diogel bosibl.
Gallwch lenwi ffurflen ar-lein ar wefan y  Cyngor www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd neu ein ffonio ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen. Mae’r linell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm. 

Dewis Llyfrau 
Gall cwsmeriaid wneud apwyntiad i ymweld â’u llyfrgell leol i ddewis llyfrau. Bydd apwyntiadau i ddewis llyfrau yn cael eu cyfyngu i 45 munud mewn llyfrgelloedd ardal, a 20 munud mewn llyfrgelloedd cymunedol.   I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd

Defnyddio cyfrifiaduron
Mae modd i bobl rŵan ddefnyddio cyfrifiaduron ym mhob llyfrgell. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim am hyd at 45 munud ond mae angen bod yn aelod o’r llyfrgell.  I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd

 

Canolfannau Croeso
Mae Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Siopa Victoria, Llandudno, wedi ailagor.  Mae ar agor 9.30am tan 1pm a 2pm tan 5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 10.30am tan 1pm a 2pm tan 4.30pm ddydd Sul.
Mae Canolfan Groeso Conwy wedi ailagor. Mae ar agor 9.30am-1pm a 2pm- 5pm. Ar gau dydd Iau a dydd Sadwrn.
Mae  gwasanaethau ar gael dros y ffôn, dros e-bost ac ar-lein: https://cy.visitconwy.org.uk/

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer ymwelwyr: https://cy.visitconwy.org.uk/gwybodaeth-i-ymwelwyr/coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer ailagor busnesau twristiaeth yn ddiogel ac yn raddol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://cy.visitconwy.org.uk/

 

Venue Cymru, Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn
Bydd Venue Cymru yn parhau ar gau tan y gwanwyn yn 2021. I weld rhestr o be’ sy’ ‘mlaen ac i brynu talebau rhodd i’r theatr, ewch i www.venuecymru.co.uk
Bydd Theatr Colwyn yn agor i ddangos ffilmiau. Byddwn yn gweithredu ar lefel is ac yn dilyn yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch mewn perthynas â’r Coronafeirws. I gael manylion am y rhestrau ffilmiau, ewch i www.theatrcolwyn.co.uk
Bydd Oriel Colwyn ar agor ar gyfer gweld yr arddangosfeydd ond rhaid archebu ymlaen llaw. I drefnu slot amser, ewch i www.orielcolwyn.org
Os oes gennych ymholiad cyffredinol am y theatr, e-bostiwch info@venuecymru.co.uk neu ffoniwch 01492 879771 (Dydd Llun – Dydd Gwener 8am – 5pm).

Olrhain Cyswllt
Mae gwybodaeth am Brofi, Olrhain, Amddiffyn ar gael yn: https://llyw.cymru/profi-coronafeirws-covid-19-eich-cwestiynau

Fideo BSL
Gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Sign.aspx

 

Er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd mae holl adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar agor i staff ac/neu’r cyhoedd wedi cael eu hasesu am risg yn defnyddio cyfarwyddyd COVID-19 wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r asesiadau risg adeiladau arferol. 

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau am y firws i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymruhttps://icc.gig.cymru/ am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rydym yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lle . 

Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gwybodaeth coronafeirws mewn ieithoedd eraill https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/

 

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy