Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 03/03/21

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 03/03/21


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 03/03/21

Coronafeirws Covid-19

Brechlyn 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Gwybodaeth am frechlyn COVID-19   
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â'r brechlyn Covid-19

Lefel Rhybudd 4 
Cwestiynau Cyffredin Lefel Rhybudd 4: Lefel rhybudd 4: cwestiynau cyffredin | LLYW.CYMRU 
Gadael eich cartref a gweld pobl eraill: lefel rhybudd 4 Gadael eich cartref a gweld pobl eraill: lefel rhybudd 4 | LLYW.CYMRU

Profi Olrhain Diogelu 
Gwneud cais i gael prawf coronafeirws 
Crynodeb o'r broses - mae'r crynodeb hwn ar gael mewn sawl iaith 
Profi Coronafeirws (COVID-19): eich cwestiynau  
Rhestr o ganolfannau prawf yng Ngogledd Cymru: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Data Coronafeirws
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru, fesul bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol.

 • Mae adolygiad yr awdurdod lleol o achosion o’r coronafeirws ddwywaith yr wythnos ar gael dan y tab Awdurdod Lleol.
 • Mae data ar gyfer ardaloedd mwy lleol ar gael dan y tab MSOA.

Ap COVID-19 y GIG yn lansio ledled Cymru a Lloegr
Mae pobl ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a gwarchod eu hunain a’u hanwyliaid wrth i nifer yr achosion gynyddu. Nodweddion yr ap yw:

 • Olrhain - Cewch rybudd os ydych wedi bod wrth yml defnyddwyr eraill gafodd brawf coronafeirws positif
 • Rhybudd - Cewch wybod lefel y risg yn eich ardal cod post
 • Cofnodi i mewn - Cewch rybudd os ydych wedi bod i rywle lle'r oedd coronafeirws
 • Symptomau - Gwiriwch eich symptomau coronafeirws i weld a oes angen archebu prawf am ddim
 • Prawf- Help gyda bwcio prawf a chanlyniad cyflym
 • Ynysu - Cadw trac ar eich cyfnod hunanynysu a chyngor perthnasol

Bydd yr app yn cefnogi gwasanaeth Prawf, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru a bydd yn gweithio ochr yn ochr â'r system olrhain cyswllt â llaw bresennol. 
Mwy o wybodaeth: https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig


BUSNES: 


Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau 
Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant gwahanol:

 • Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau  – Grant Ardrethi Annomestig
 • Y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau - Grant Dewisol

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar y we yn Y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau (conwy.gov.uk) 

Trethi Busnes
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576609 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/Trethibusnes

Gyngor i fusnesau
Diogelu Cymru yn y Gweithle – gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelu-cymru-yn-y-gweithle 
Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru ar gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn gweithleoedd ac eiddo agored i’r cyhoedd.
Busnes Cymru COVID-19 Cymorth i Fusnesau
Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle: Pecyn Cymorth Busnes Cymru 

Gorchuddion Wyneb
Canllawiau ar y mesurau i'w cymryd gan gyflogwyr a rheolwyr mangreoedd https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd

Dy Gartref Dy Sir
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio gyda Thwristiaeth Gogledd Cymru i roi llwyfan i fusnesau Sir Conwy i hyrwyddo eu hunain. A dyma’r cyfle perffaith i atgoffa pawb beth sydd ar stepen eu drws. Mae rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi hyrwyddo eich busnes, neu pa fusnesau sy’n barod i’ch croesawu chi ar gael ar www.yourhomeyourcounty.wales/conwy 

Cynllunio, Trwyddedu a Safonau Masnach
Mae’r holl wasanaethau galw heibio wedi’u gwahardd - ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.
- Gwasanaeth Cyngor Cynllunio: (01492) 575247 / cynllunioplanning@conwy.gov.uk 
- Trwyddedu: (01492) 576626 / licensing@conwy.gov.uk 
- Safonau Masnach: (01492) 574110 / trading.standards@conwy.gov.uk

Safonau Masnach
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth hefyd i sicrhau bod busnesau yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Ceir gwybodaeth am hyn ar: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. 

Manwerthu
Sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl mewn amgylchedd manwerthu: Canllawiau'r gweithle y coronafeirws 

Diogelwch Bwyd
Os oes gennych chi fusnes bwyd sydd wedi newid i fod yn siop bwyd i fynd neu wasanaeth danfon, mae canllawiau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/diogelwch-bwyd-ar-gyfer-busnesau-syn-dosbarthu-bwyd a https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/gwerthu-o-bell-archebu-drwyr-post-a-dosbarthu

Masnachu ar Ddydd Sul 
Er mwyn cefnogi ymdrechion archfarchnadoedd i gynorthwyo gweithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn i siopa am fwyd hanfodol yn ddiogel, mae’r Cyngor wedi cymryd camau i ymlacio rheolau masnachu ar ddydd Sul.

Coelcerthi
Mae ein hadran gwarchod y cyhoedd wedi sylwi ar gynnydd mewn cwynion ynghylch coelcerthi gardd. Gall mwg ddifetha mwynhad cymdogion o’u gerddi, eu hatal rhag agor eu ffenestri, rhag hongian dillad i sychu, a chymylu gwelededd yn y gymdogaeth ac ar y ffordd. Cofiwch ystyried eraill cyn cynnau coelcerth.


Gwasanaeth Cofrestru
Priodas a Phartneriaeth Sifil: Rydym bellach yn gallu cynnig apwyntiadau Hysbysiad o Briodas/Partneriaeth Sifil, ac yn gallu cynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru.
Cofrestru Genedigaethau: Gallwn gofrestru genedigaethau.
Copïau o dystysgrifau: Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio (01492) 576525. 
Cofrestru marwolaeth: Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch (01492) 576525 i wneud apwyntiad.


GWASTRAFF AC AILGYLCHU:

Sbwriel ac Ailgylchu
Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff. 
Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs. 
Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn. 
Mae Swyddfa Mochdre ar gau, gellir cysylltu â Thîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu erf@conwy.gov.uk

Casgliadau Ymyl Palmant
Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn gweithredu, gyda’n partner Crest. https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Which-container-should-I-use.aspx

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus
Mae ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn gwithredu, gyda’n partner Crest.
Gallwch drefnu eich casgliad yn www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus  
Diolch am gadw eich eitemau diangen nes i ni allu ailddechrau’r gwasanaeth hwn.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref  
Gallwch nawr archebu apwyntiad i ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.
Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Recycling-banks-and-household-recycling-centres/Book-an-appointment-for-the-Household-Recycling-Centre.aspx 


Bodlondeb a Choed Pella
Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i Ar-lein (conwy.gov.uk) i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Cyfarfodydd Pwyllgor
Mae rhai cyfarfodydd pwyllgor wedi’u gohirio a gallwch weld os yw cyfarfod i gael ei gynnal ai peidio yn https://modgoveng.conwy.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1&bcr=1

Taliadau
Ni allwn dderbyn taliadau siec ar hyn o bryd, ac ni fydd unrhyw sieciau a dderbynnir yn cael eu prosesu na’u dychwelyd yn ystod y cyfnod yma. 
Gall cwsmeriaid barhau i wneud eu taliadau yn defnyddio un o’n dulliau eraill i dalu. Rhagor o wybodaeth: http://www.conwy.gov.uk/taliadau

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau ar hyn o bryd. Ffoniwch ni ar 01492 576491 neu ewch i’n gwefan http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Benefits-and-Grants.aspx

Treth Y Cyngor
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576607 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/TrethyCyngor

Bathodynnau Glas
Gallwch wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas ar-lein yn https://www.gov.uk/apply-blue-badge
Ni allwn gynnig asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer ceisiadau newydd ac ail-geisiadau am Fathodynnau Glas ar hyn o bryd. Dim ond dros y ffôn y gallwn gynnal asesiadau, drwy ffonio 01492 577800. 


CEFNOGAETH:

Llinell Gyngor Hawliau Lles
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Gwasanaeth Atal Digartrefedd
Rydym yn gweithredu trefniadau brys i amddiffyn y rhai sy’n dioddef digartrefedd ar ei waethaf. Bydd hyn yn gymorth i symud pobl oddi ar y stryd er mwyn iddynt allu amddiffyn eu hunain ac eraill. Rydym yn gweithio gyda’n holl bartneriaid i ddarparu cyfleusterau ychwanegol fel bod y rhai sydd heb gartref yn ddiogel, yn cael mynediad at lety dros dro, glanweithdra da, mynediad at fwyd a dŵr glân, ac yn gallu hunan-ynysu’n ddiogel. 
Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn  ddigartrefedd gysylltu â ni rhwng 9.30am and 5.15pm ar 0300 124 0050 neu housingsolutions@conwy.gov.uk 
Y rhif mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol yw 0300 123307.

Gofal Cymdeithasol
Mae timau Gofal Cymdeithasol yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  Rydyn ni’n dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth.  Mae hyn yn golygu y gallem ni weithiau fod yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol, fel cysylltu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb, os ydi hynny’n briodol.  

 • Mae’r Un Pwynt Mynediad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar agor ac mae staff ar gael i’ch helpu. Ffôn: 0300 456 1111 (Dydd Llun - dydd Iau 9.00am - 4.45pm a dydd Gwener 9.00am - 4.15pm).
 • Mae’r tîm Lles Cymunedol ar gael i’ch helpu i ddefnyddio www.dewis.wales i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r grwpiau yn eich cymuned. 
 • Mae’r Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn cynnig gwybodaeth a chymorth i unigolion sydd angen cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau gwaith arferol. Dim ond â sefyllfaoedd brys na allant aros tan y diwrnod wedyn y bydd y Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn delio. Rhif Ffôn 0300 123 3079 (Dydd Llun i ddydd Gwener: 5pm–9am. Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: 9am–9am). 

I gael gwybodaeth am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael i oedolion, plant, teuluoedd a gofalwyr ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Social-Care-and-Wellbeing.aspx

Gwasanaethau Anabledd - Gwasanaethau Dydd a Chyfleoedd Gwaith 
Rydym wedi penderfynu, er mwyn lleihau risg, y byddwn yn darparu gwasanaeth dydd a cyfle gwaith lle y bod yn gwbl hanfodol ein bod yn gwneud hynny. Os ydych chi yn mynychu gwasanaethau ar hyn o bryd,  byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich sefyllfa ac i drafod a yw'r gwasanaeth yn hanfodol ac os nad ydyw, pa ddewisiadau amgen y gallwn eu cynnig i'ch cefnogi.  Os nad ydych chi yn mynychu gwasanaethau ar hyn o bryd nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, ond os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch chi, cysylltwch â disabilityadmin@conwy.gov.uk neu 01492 575374.
Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn wythnosol ac yn gobeithio lleddfu cyfyngiadau wrth i bethau wella.

Timau Cymorth i Deuluoedd
Mae'r pum Tîm Cymorth i Deuluoedd lleol (yn cynnwys Dechrau'n Deg) ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yn ystod yr amser hwn. Gellir cysylltu â nhw o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, ond maen nhw’n gweithio’n hyblyg o amgylch anghenion cymorth teuluoedd. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y timau lleol ar y dudalen we yn www.conwy.gov.uk/bywydteuluol

Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol
Sefydlwyd y Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol i gwrdd ag anghenion ein preswylwyr yn ystod y cyfnod clo. Ers dechrau’r cyfnod clo, mae sefydliadau eraill wedi sefydlu ffyrdd cadarn o gefnogi pobl yn ystod y pandemig a byddan nhw’n parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod y misoedd nesaf. Oherwydd hyn rydym ni rŵan yn gallu caniatáu i’n staff ddychwelyd i’w dyletswyddau arferol, yn hytrach na danfon presgripsiynau neu nôl neges.  Bydd y llinell ffôn yn parhau ar agor er mwyn i ni gyfeirio preswylwyr at y gefnogaeth briodol: (01492) 575544 neu www.conwy.gov.uk/cefnogaethcymunedol

Gwarchod y Preswylwyr Mwyaf Agored i Niwed 
Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Cyngor newydd i’r rhai sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol 
Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru a Chwestiynau Cyffredin ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffiniwyd ar sail feddygol fel rhai sy’n eithriadol o agored i niwed oherwydd coronafeirws.   
Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru ynglŷn â sut y gallwch gael bwyd a chyflenwadau hanfodol os ydych yn gwarchod, yn hunan-ynysu neu yn weithiwr allweddol.

Galw Gofal
Mae Galw Gofal yn gweithredu fel arfer, yn darparu teleofal brys 24/7 a gwasanaeth monitro galwadau tu allan i oriau, er mwyn cynorthwyo i ddiogelu pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain. Mae Galw Gofal wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

Ydych chi angen cyngor neu gefnogaeth oherwydd Coronafeirws?
Gallai help fod yn glic i ffwrdd: https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/angen-help-gyda
Cewch wybodaeth am: beth i'w wneud os ydych chi'n teimlo'n anniogel ble rydych chi'n byw, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall; mynd i'r gwaith; talu biliau neu bod yn ddi-waith; cael bwyd; cael moddion; cael rhywle i fyw; iechyd meddwl a lles-gan gynnwys gwybodaeth i blant.  Mae teclyn asesu risg ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig hefyd ar gael.
Gallwch ei ddefnyddio ar eich cyfer eich hunan neu i helpu rhywun arall. 

Taliadau Hunanynysu
Mae gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunanynysu neu daliad cefnogaeth yn ôl disgresiwn o £500. Caiff ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael eu cynghori i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o’r herwydd. I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.conwy.gov.uk/hunanynysu

Mae'r cynllun taliadau £500 wedi cael ei ymestyn i helpu rhieni a gofalwyr i gymryd amser i ffwrdd i edrych ar ôl eu plant pan fydd angen iddynt hunanynysu oherwydd bod achosion o’r coronafeirws yn eu hysgol neu yn eu lleoliad gofal plant. Gallwch gwneud cais yn Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu (conwy.gov.uk)

Dolen gyswllt i wybodaeth ynghylch cymorth ariannol ar gyfer unigolion: https://llyw.cymru/cymorth-ariannol-i-unigolion


YSGOLION:

Mae Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â CLlLC a Cholegau Cymru, wedi cytuno y dylai pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol symud i ddysgu ar-lein. Bydd ysgolion yn parhau i fod ar agor i blant gweithwyr hanfodol a dysgwyr sy'n agored i niwed.  Datganiad Ysgrifenedig: Trefniadau dychwelyd i’r ysgol a'r coleg 
Darpariaeth Gweithwyr Allweddol Ionawr 2021: Cwestiynau Cyffredin i Rieni / Gofalwyr Ionawr 2021 (conwy.gov.uk) 
Llywodraeth Cymru 20/01/21: Y wybodaeth ddiweddaraf am Gymwysterau Cyffredinol yn 2021

Cludiant Ysgol
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â theithio i’r ysgol/coleg, mae croeso i chi gysylltu â home2school@conwy.gov.uk

Y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Mae Tîm y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn cynnig gwybodaeth i deuluoedd ar ofal plant gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant, Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Lleoedd a gynorthwyir a chyllid Argyfwng.
Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o ofal ac Addysg Gynnar wedi’u cyfuno i rieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio.
Canllawiau Llywodraeth Cymru i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant https://llyw.cymru/coronafeirws-darpariaeth-gofal-plant 
Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy hefyd yn cynnig Gwybodaeth i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ar ystod eang o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01492 577850 neu e-bostiwch plant.children@conwy.gov.uk neu ewch i www.conwy.gov.uk/plant

Prydau Ysgol am Ddim
Byddwn yn gwneud taliadau uniongyrchol i gyfrifon banc rhieni plant sydd â hawl i brydau ysgol am ddim (ac eithrio Dosbarth derbyn, Blwyddyn 1 a 2 – gweler isod), fel y gallent brynu bwyd sy'n gyfystyr â phryd ysgol am ddim yn ystod gwyliau ysgol, cyfnodau cloi, ac unrhyw gyfnod lle mae'n rhaid i blentyn hunan-ynysu hyd at 9 Ebrill 2021. Mwy o wybodaeth ar www.conwy.gov.uk/pydcovid

Prydau Ysgol Am Ddim – Dosbarth derbyn, Blwyddyn 1 a 2
Bydd holl ddysgwyr y cyfnod sylfaen (Dosbarth derbyn, Blwyddyn 1 a 2) yn dychwelyd i’r ysgol yn raddol rhwng 22 a 26 Chwefror 2021. O ganlyniad, talwyd y lwfans prydau ysgol am ddim olaf i rieni ar gyfer y disgyblion hyn ddydd Iau, 25 Chwefror, 2021. Bydd dysgwyr sy’n dychwelyd i’r ysgol ar 22 Chwefror yn cael cynnig pryd yn yr ysgol fel arfer. Oherwydd bod y taliad uniongyrchol wedi ei wneud i rieni er mwyn talu am y lwfans prydau ysgol am ddim ar gyfer yr wythnos honno, bydd angen i rieni dalu am brydau rhwng 22-26 Chwefror dros Parent Pay. Mwy o wybodaeth ar www.conwy.gov.uk/pydcovid 

Prydau Ysgol am Ddim – Ceisiadau Newydd
Gall unrhyw deuluoedd sydd yn credu eu bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim, efallai oherwydd bod newid yn eu hamgylchiadau yn ystod y cyfnod Covid-19, gallwch wneud cais ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Education-Benefits/Free-School-Meals-in-Conwy-County-Borough.aspx


CYFLEUSTERAU:

Meysydd Parcio 
Ar gyngor yr heddlu, rydym wedi cau'r meysydd parcio yn:

 • Maes Parcio Cae Platt, Deganwy
 • Parc Gwledig y Gogarth 
 • Conwy Morfa  
 • Bannau  
 • promenâd Llanfairfechan  
 • promenâd Penmaenmawr
 • a lleoedd parcio ar St Tudno’s Road

Mae ein meysydd parcio eraill ar agor a bydd yn rhaid talu ac arddangos. Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn yn y peiriant (gan gynnwys yn ddigyswllt). Caiff peiriannau talu eu glanhau yn rheolaidd. Gallwch ddefnyddio eich ffôn i dalu am barcio ym mhob un o’n meysydd parcio neu lefydd parcio ar y stryd. Dim angen arian parod na chysylltiad. Newid hyd eich arhosiad mewn meysydd parcio arhosiad hir. Derbyn neges yn eich atgoffa bod eich amser parcio yn dod i ben. Lawrlwytho’r ap PayByPhone – mae cofrestru am ddim ac yn cymryd llai na 30 eiliad i’w gwblhau: https://bit.ly/3jei1IH 

Edrychwch o’ch cwmpas cyn dod allan o’ch cerbyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw pellter o 2m oddi wrth bobl eraill.

Marine Drive
Mae Marine Drive ar gau ac eithrio i breswylwyr, yn unol â chyfyngiadau Lefel 4 Llywodraeth Cymru ar deithio diangen.

Rhandiroedd
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

 • Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.
 • Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.
 • Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.
 • Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.
 • Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Llwybrau Troed
Mae’r rhan fwyaf o’n llwybrau troed (hawl dramwy gyhoeddus) yn dal i fod ar agor. Os ydych yn mynd allan am dro cofiwch ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol presennol a chadwch eich ci ar dennyn o gwmpas defaid ac ŵyn bach. Rhestr o lwybrau troed wedi cau: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Coast-and-Countryside/Public-Rights-of-Way.aspx

Harbwr a Llithrfeydd 
Mae llithrfeydd a glanfeydd ar ein promenadau, ein glannau ac yn yr harbwr wedi cau.
Nid ydym yn cymryd unrhyw archebion newydd ar gyfer cychod hamdden neu angorfeydd ymwelwyr, ac eithrio lloches frys.
Peidiwch ag ymweld â swyddfa'r harbwr oni bai ei fod ar gyfer gwasanaeth hanfodol, a’ch bod yn cadw at reolau pellhau cymdeithasol.

Meysydd Chwarae

Mae'r rhain bellach ar agor.  Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol a glanhau eich dwylo’n aml. Dilynwch yr arwyddion i wneud hyn yn brofiad diogel a chyfforddus i bawb.

Amlosgfa a Mynwentydd
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn ar agor i aelodau uniongyrchol o'r teulu yn unig, gydag uchafswm o 30 o bobl. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.
Bydd pob claddedigaeth yn wasanaeth ar lan y bedd yn unig, ar gyfer aelodau agos o'r teulu yn unig.
Rydym nawr yn gallu cynnig gwasgaru llwch yn amlosgfa Bron Y Nant, mae canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol. Ni allwn fod yn dyst i gladdu llwch mewn cofebau yn unrhyw un o’n mynwentydd ar hyn o bryd.

Toiledau Cyhoeddus 
Mae rhai o’n toiledau cyhoeddus ar gau ar hyn o bryd. Rydym wedi adolygu ein hasesiadau risg ac wedi cadw ar agor y toiledau hynny y gellir eu defnyddio’n ddiogel oherwydd eu maint a'u cynllun. Os ydych yn gwneud siwrnai hanfodol o dan y cyfyngiadau Lefel 4 ac o bosibl angen defnyddio toiled cyhoeddus, os gwelwch yn dda cynlluniwch ymlaen llaw: Toiledau Cyhoeddus (conwy.gov.uk)

Gwasanaethau Llyfrgell: Gwasanaeth Ffonio a Chasglu
Mae holl sesiynau pori a chyfrifiaduron ein llyfrgelloedd wedi’u canslo. 
Mae'r Gwasanaeth Ffonio a Chasglu yn sicrhau bod stoc ein llyfrgelloedd ar gael yn y ffordd fwyaf diogel bosibl.
Gallwch lenwi ffurflen ar-lein ar wefan y  Cyngor www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd neu ein ffonio ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen. Mae’r linell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm. 

Canolfannau Hamdden
Mae ein Canolfannau Hamdden ar gau. Fel o’r blaen, ni fydd neb yn talu am unrhyw gyfnod lle’r ydym ni ar gau. Bydd cwsmeriaid sy’n talu am aelodaeth Ffit Conwy, gwersi nofio neu Glybiau Campfa drwy ddebyd uniongyrchol naill ai’n gweld eu taliadau’n cael eu haddasu neu eu rhewi, yn dibynnu ar hyd y cyfnod clo. Bydd unrhyw aelodaeth neu danysgrifiad ffyddlondeb a dalwyd amdano ymlaen llaw yn cael ei ymestyn gan hyd y cyfnod cau www.conwy.gov.uk/hamdden

Canolfannau Croeso 
Mae ein Canolfannau Croeso ar gau. Fe allwch chi barhau i gysylltu â ni drwy anfon neges i llandudnotic@conwy.gov.uk neu conwytic@conwy.gov.uk 
Mae gwybodaeth ynglŷn ag ymweld â'r ardal, pan fydd hi'n ddiogel gwneud hynny, ar gael ar ein gwefan: www.dewchigonwy.org.uk 
Mae’r siop ar-lein ar agor (www.siopconwy.cymru), lle mae amrywiaeth o gyhoeddiadau, mapiau a llyfrau cerdded ar werth i’ch helpu chi gynllunio’ch ymweliad yn ogystal â dewis ardderchog o anrhegion, cofroddion a chynnyrch Cymreig.

Venue Cymru, Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn 
Yn dilyn cyhoeddiad cyfyngiadau Covid-19 gan Lywodraeth Cymru, mae Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn ar gau.  Bydd tîm y Swyddfa Docynnau mewn cysylltiad â chwsmeriaid oedd wedi trefnu i weld ffilmiau yn y sinema yn y cyfnod hwn i gynnig dyddiadau eraill neu ad-daliad.  Bydd y Swyddfa Docynnau yn parhau i gynnig gwasanaeth dros y ffôn, gallwch ffonio 01492 872000, dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am-5pm. 
Bydd Venue Cymru yn parhau ar gau tan y gwanwyn yn 2021.  
Cadwch mewn cysylltiad trwy ymweld â'n gwefannau www.venuecymru.co.uk ac  www.theatrcolwyn.co.uk ac www.orielcolwyn.org 
Os oes gennych ymholiad cyffredinol am y theatr, e-bostiwch info@venuecymru.co.uk neu ffoniwch 01492 879771 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am - 5pm).

 

Fideo BSL
Gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Sign.aspx

Er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd mae holl adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar agor i staff ac/neu’r cyhoedd wedi cael eu hasesu am risg yn defnyddio cyfarwyddyd COVID-19 wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r asesiadau risg adeiladau arferol. 

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau am y firws i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymruhttps://icc.gig.cymru/ am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rydym yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lle . 

Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

 

Gwybodaeth Brechlyn COVID-19

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy