Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 15/07/20

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 15/07/20


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 15/07/20

Coronafeirws Covid-19

Canolfan Groeso Llandudno
Mae Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Siopa Victoria, Llandudno, wedi ailagor heddiw (15 Gorffennaf 2020).  Mae ar agor 9.30am tan 1pm a 2pm tan 4.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 10.30am tan 1pm a 2pm tan 4pm ddydd Sul.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer ailagor busnesau twristiaeth yn ddiogel ac yn raddol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://cy.visitconwy.org.uk/

 

Meysydd Chwarae
Byddwn yn dechrau agor ein meysydd chwarae o ddydd Llun ymlaen. Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol a glanhau eich dwylo’n aml. Byddwn yn gwirio bod y cyfarpar yn ddiogel cyn ei agor i’r cyhoedd.

Profi Olrhain Diogelu 
Gwneud cais i gael prawf coronafeirws
Crynodeb o'r broses - mae'r crynodeb hwn ar gael mewn sawl iaith
Beth sy'n digwydd pan gewch chi brawf - fersiwn hawdd i'w ddarllen
Profi Coronafeirws (COVID-19): eich cwestiynau

 

BUSNES: 
Cymorth i fusnesau: www.conwy.gov.uk/busnes 
Diogelu Cymru yn y Gweithle – gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelu-cymru-yn-y-gweithle

Cynllunio, Trwyddedu a Safonau Masnach
Mae’r holl wasanaethau galw heibio wedi’u gwahardd dros dro - ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.
- Gwasanaeth Cyngor Cynllunio: (01492) 575247 / cynllunioplanning@conwy.gov.uk
- Trwyddedu: (01492) 576626 / licensing@conwy.gov.uk 
- Safonau Masnach: (01492) 574110 / trading.standards@conwy.gov.uk

Safonau Masnach
I warchod iechyd y cyhoedd rhag risgiau Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi deddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i rai busnesau gau.  Mae’n rhaid i’r rhai sy’n cael aros ar agor gydymffurfio â gofynion penodol, er enghraifft, pellter rhwng pobl.  Mae busnesau’n cael eu hannog i gadw at y gofynion newydd yma ar: https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cau-busnesau-ac-adeiladau-0
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth hefyd i sicrhau bod busnesau yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Ceir gwybodaeth am hyn ar: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. 

Manwerthu
Sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl mewn amgylchedd manwerthu: Canllawiau'r gweithle y coronafeirws 

Llety Gwyliau
Dolenni i wybodaeth: 
Busnes Cymru – Twristiaeth - Cwestiynau Cyffredin 
Llywodraeth Cymru - rheoliadau 
Busnesau twristiaeth a lletygarwch: canllawiau i ailagor yn raddol
Llywodraeth Cymru – arwyddion diogelwch

Diogelwch Bwyd
Os oes gennych chi fusnes bwyd sydd wedi newid i fod yn siop bwyd i fynd neu wasanaeth danfon, mae canllawiau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/diogelwch-bwyd-ar-gyfer-busnesau-syn-dosbarthu-bwyd a https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/gwerthu-o-bell-archebu-drwyr-post-a-dosbarthu

Masnachu ar Ddydd Sul 
Er mwyn cefnogi ymdrechion archfarchnadoedd i gynorthwyo gweithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn i siopa am fwyd hanfodol yn ddiogel, mae’r Cyngor wedi cymryd camau i ymlacio rheolau masnachu ar ddydd Sul.

Coelcerthi
Mae ein hadran gwarchod y cyhoedd wedi sylwi ar gynnydd mewn cwynion ynghylch coelcerthi gardd. Gall mwg ddifetha mwynhad cymdogion o’u gerddi, eu hatal rhag agor eu ffenestri, rhag hongian dillad i sychu, a chymylu gwelededd yn y gymdogaeth ac ar y ffordd. Cofiwch ystyried eraill cyn cynnau coelcerth.

Sgamiau
Fel bob amser, byddwch ar wyliadwriaeth am sgamiau. Mae canllawiau ar gael ar: https://www.gov.uk/government/news/be-vigilant-against-coronavirus-scams 
Os oes gennych chi wybodaeth am sgâm neu’ch bod yn meddwl eich bod rhywun wedi’ch sgamio, cysylltwch â Cyngor ar Bopeth ar 03444 77 2020 neu ar-lein ar https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/consumer/scams/reporting-a-scam/

Gwasanaeth Cofrestru
Priodas a Phartneriaeth Sifil: Rydym bellach yn gallu cynnig apwyntiadau Hysbysiad o Briodas/Partneriaeth Sifil, ac yn gallu cynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru.
Cofrestru Genedigaethau: ar hyn o bryd dim ond babanod a anwyd yn sir Conwy y gallwn eu cofrestru.
Copïau o dystysgrifau: Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio (01492) 576525.
Cofrestru marwolaeth: Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch (01492) 576525 i wneud apwyntiad.

 

GWASTRAFF AC AILGYLCHU:

Sbwriel ac Ailgylchu
Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff. 
Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs. 
Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn. 
Mae Swyddfa Mochdre ar gau, gellir cysylltu â Thîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu erf@conwy.gov.uk

Casgliadau Ymyl Palmant
Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn ailddechrau ddydd Llun 15 Mehefin, gyda’n partner Crest. https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Which-container-should-I-use.aspx

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref
Gallwch nawr archebu apwyntiad i ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. Mae slotiau ar gael am 4 wythnos. Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad. 
Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Recycling-banks-and-household-recycling-centres/Book-an-appointment-for-the-Household-Recycling-Centre.aspx

Canolfannau Ailgylchu Symudol
Bydd ein gwasanaeth canolfan ailgylchu symudol yn ailddechrau ddydd Sadwrn, 4 Gorffennaf, ond gyda rhai newidiadau. 
I gadw preswylwyr a staff yn ddiogel, mae’n rhaid i chi drefnu apwyntiad – mae slotiau ar gael ar gyfer Cerrigydrudion ar 4 Gorffennaf, Llanrwst ar 11 Gorffennaf a Llangernyw ar 18 Gorffennaf.  Bydd pob aelwyd yn cael ymweld ag un o dri safle unwaith y mis, er mwyn sicrhau fod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.
Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein: http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Recycling-banks-and-household-recycling-centres/Book-an-appointment-for-the-Mobile-Recycling-Centre.aspx

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus
Mae ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus wedi ailddechrau, gyda’n partner Crest.
Gallwch drefnu eich casgliad yn www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus  
Diolch am gadw eich eitemau diangen nes i ni allu ailddechrau’r gwasanaeth hwn.

 

Bodlondeb a Choed Pella
Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i www.conwy.gov.uk i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Cyfarfodydd Pwyllgor
Mae rhai cyfarfodydd pwyllgor wedi’u gohirio a gallwch weld os yw cyfarfod i gael ei gynnal ai peidio yn https://modgoveng.conwy.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1&bcr=1

Taliadau
Ni allwn dderbyn taliadau siec ar hyn o bryd, ac ni fydd unrhyw sieciau a dderbynnir yn cael eu prosesu na’u dychwelyd yn ystod y cyfnod yma. 
Gall cwsmeriaid barhau i wneud eu taliadau yn defnyddio un o’n dulliau eraill i dalu. Rhagor o wybodaeth: http://www.conwy.gov.uk/taliadau

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau. Ffoniwch ni ar 01492 576491 neu ewch i’n gwefan http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Benefits-and-Grants.aspx

Bathodynnau Glas
Gallwch wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas ar-lein yn https://www.gov.uk/apply-blue-badge
Ni allwn gynnig asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer ceisiadau newydd ac ail-geisiadau am Fathodynnau Glas ar hyn o bryd. Dim ond dros y ffôn y gallwn gynnal asesiadau, drwy ffonio 01492 577800. Nodwch, ni fydd timau parcio Conwy yn cyhoeddi Rhybuddion Talu Cosb ar Fathodynnau Glas sydd wedi dod i ben eleni. Caiff y rheolau eu gohirio tan 30 Medi 2020 o leiaf.

 

CEFNOGAETH:

Llinell Gyngor Hawliau Lles
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Gwasanaeth Atal Digartrefedd
Rydym yn gweithredu trefniadau brys i amddiffyn y rhai sy’n dioddef digartrefedd ar ei waethaf. Bydd hyn yn gymorth i symud pobl oddi ar y stryd er mwyn iddynt allu amddiffyn eu hunain ac eraill. Rydym yn gweithio gyda’n holl bartneriaid i ddarparu cyfleusterau ychwanegol fel bod y rhai sydd heb gartref yn ddiogel, yn cael mynediad at lety dros dro, glanweithdra da, mynediad at fwyd a dŵr glân, ac yn gallu hunan-ynysu’n ddiogel. 
Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn  ddigartrefedd gysylltu â ni rhwng 9.30am and 5.15pm ar 0300 124 0050 neu housingsolutions@conwy.gov.uk
Y rhif mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol yw 0300 123307.

Gofal Cymdeithasol
Mae timau Gofal Cymdeithasol yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  Rydyn ni’n dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth.  Mae hyn yn golygu y gallem ni weithiau fod yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol, fel cysylltu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb, os ydi hynny’n briodol.  Mae gwasanaethau dydd anableddau dysgu yng Nghanolfan Marl, Canolfan Riviere; gwasanaeth preswyl oedolion Melverley; Clybiau Plant a chyfleoedd gwaith ar gau.
Mae’r Un Pwynt Mynediad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar agor ac mae staff ar gael i’ch helpu. Ffôn: 0300 456 1111 (Dydd Llun - dydd Iau 9.00am - 4.45pm a dydd Gwener 9.00am - 4.15pm).
Mae’r tîm Lles Cymunedol ar gael i’ch helpu i ddefnyddio www.dewis.wales i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r grwpiau yn eich cymuned.  
Mae’r Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn cynnig gwybodaeth a chymorth i unigolion sydd angen cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau gwaith arferol. Dim ond â sefyllfaoedd brys na allant aros tan y diwrnod wedyn y bydd y Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn delio. Rhif Ffôn 0300 123 3079 (Dydd Llun i ddydd Gwener: 5pm–9am. Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: 9am–9am). 
I gael gwybodaeth am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael i oedolion, plant, teuluoedd a gofalwyr ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Social-Care-and-Wellbeing.aspx

Timau Cymorth i Deuluoedd
Mae'r pum Tîm Cymorth i Deuluoedd lleol (yn cynnwys Dechrau'n Deg) ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yn ystod yr amser hwn. Gellir cysylltu â nhw o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, ond maen nhw’n gweithio’n hyblyg o amgylch anghenion cymorth teuluoedd. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y timau lleol ar y dudalen we yn www.conwy.gov.uk/bywydteuluol

Cefnogaeth Cymunedol 
Ydych chi'n adnabod rhywun mewn angen, neu'n hunanynysu?  Mae nifer o bobl o fewn Sir Conwy yn barod i helpu. Darganfyddwch beth sydd ar gael drwy ffonio (01492) 575544 neu ewch i www.conwy.gov.uk/cefnogaethcymunedol

Gwarchod y Preswylwyr Mwyaf Agored i Niwed
Mae preswylwyr sydd wedi derbyn llythyr gwarchod y rhai mwyaf agored i niwed gan Lywodraeth Cymru a heb deulu neu ffrindiau sy’n gallu eu cynorthwyo yn gallu cysylltu â’r llinell Cymorth Cymunedol ar (01492) 575544 neu switsfwrdd y Cyngor ar (01492) 574000 am gymorth gan dîm gwarchod Conwy.
Datganiad gan Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru i gadarnhau nad yw’r cyngor i'r grŵp o bobl sy’n gwarchod eu hunain yng Nghymru wedi newid: https://llyw.cymru/datganiad-ar-y-coronafeirws-gan-ddirprwy-brif-swyddog-meddygol-cymru-dr-chris-jones-gwarchod

Galw Gofal
Mae Galw Gofal yn gweithredu fel arfer, yn darparu teleofal brys 24/7 a gwasanaeth monitro galwadau tu allan i oriau, er mwyn cynorthwyo i ddiogelu pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain. Mae Galw Gofal wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

Ydych chi angen cyngor neu gefnogaeth oherwydd Coronafeirws?
Gallai help fod yn glic i ffwrdd: https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/angen-help-gyda
Cewch wybodaeth am: beth i'w wneud os ydych chi'n teimlo'n anniogel ble rydych chi'n byw, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall; mynd i'r gwaith; talu biliau neu bod yn ddi-waith; cael bwyd; cael moddion; cael rhywle i fyw; iechyd meddwl a lles-gan gynnwys gwybodaeth i blant.  Mae teclyn asesu risg ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig hefyd ar gael.
Gallwch ei ddefnyddio ar eich cyfer eich hunan neu i helpu rhywun arall. 

 

YSGOLION:
Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau ’dychwelyd i’r ysgol’ ar gyfer mis Medi: https://llyw.cymru/y-gweinidog-addysg-yn-cyhoeddi-cynlluniau-ar-gyfer-mynd-yn-ol-ir-ysgol-ym-mis-medi
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin i rieni i ddarparu cymaint ag sy’n bosibl o wybodaeth am sut fydd ysgolion yn gweithredu pan fyddant yn ailagor ar 29 Mehefin, yn https://www.conwy.gov.uk/ysgolioncovidcc
Canllawiau Llywodraeth Cymru i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant https://llyw.cymru/coronafeirws-darpariaeth-gofal-plant
Gwybodaeth am arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys Safon Uwch, yn ystod y pandemig coronafeirws: https://llyw.cymru/profion-ac-asesiadau-coronafeirws

Cynllun Cymorth Gofal Plant
Ydych chi’n weithiwr allweddol gyda phlentyn oedran cyn ysgol? 
Os ydych, gall y C-CAS (Cynllun Cymorth Gofal Plant – Coronafeirws) fod y peth i chi.  Y cyngor yw y dylai blant aros yn ddiogel yn eu cartrefi os gallent.  Fodd bynnag, os ydych chi neu eich partner yn weithiwr allweddol ac os nad allwch ofalu am eich plentyn yn y cartref wrth i chi weithio, mae gennych hawl i ofal plant am ddim yn ystod y cyfnod COVID-19.
I ddarganfod sut i wneud cais, cysylltwch â’ch darparwr gofal plant.  Os ydych yn weithiwr allweddol newydd gyda phlentyn oedran cyn ysgol, ac os ydych yn chwilio am ddarparwr gofal plant, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ar 01492 577850 neu anfonwch neges e-bost at plant.children@conwy.gov.uk

Prydau Ysgol am Ddim
Byddwn yn gwneud taliadau uniongyrchol i gyfrifon banc rhieni plant sydd â hawl i brydau ysgol am ddim, fel y gallent brynu bwyd sy'n gyfystyr â phryd ysgol am ddim. Rydym yn ysgrifennu at bob rhiant sy'n byw gyda phlant sydd â hawl i brydau ysgol am ddim gyda manylion ar sut i wneud cais.  Mae’r ffurflen ar-lein ar www.conwy.gov.uk/pydcovid
Bydd y lwfans prydau ysgol am ddim nawr yn parhau yn ystod gwyliau ysgol, yn ogystal ag yn ystod y tymor, nes bod ysgolion yn ailagor neu hyd at ddiwedd mis Awst os bydd angen.

Prydau Ysgol am Ddim – Ceisiadau Newydd
Gall unrhyw deuluoedd sydd yn credu eu bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim, efallai oherwydd bod newid yn eu hamgylchiadau yn ystod y cyfnod Covid-19, gallwch wneud cais ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Education-Benefits/Free-School-Meals-in-Conwy-County-Borough.aspx

 

CYFLEUSTERAU:

Meysydd Parcio
Bydd ein holl feysydd parcio ar agor o ddydd Llun 22 Mehefin a bydd yn rhaid talu ac arddangos. 
Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn yn y peiriant (gan gynnwys yn ddigyswllt). Rydym hefyd yn gweithio ar gyflwyno ‘system talu dros y ffôn’ yn fuan. Caiff peiriannau talu eu glanhau yn rheolaidd.
Edrychwch o’ch cwmpas cyn dod allan o’ch cerbyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw pellter o 2m oddi wrth bobl eraill

Rhandiroedd
Mae ymweld â’ch rhandir yn cyfrif fel ymarfer corff dyddiol, fel y nododd y llywodraeth ar 23 Mawrth.
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

  • Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.
  • Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.
  • Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.
  • Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.
  • Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Harbwr
Peidiwch ag ymweld â swyddfa'r harbwr oni bai ei fod ar gyfer gwasanaeth hanfodol, a cofiwch cadw at reolau pellhau cymdeithasol.

Llithrfeydd
Rydyn ni wedi agor ein llithrfeydd.
Rydyn ni’n argymell i chi wirio diogelwch ac injan eich cwch yn drylwyr cyn ei ddefnyddio.  Byddwn yn gwirio gwaith papur i sicrhau bod cychod wedi’u cofrestru a’u hyswirio.
Gofalwch eich bod yn cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr oddi wrth unrhyw un nad yw’n byw gyda chi.
 

Llwybrau Troed
Mae’r rhan fwyaf o’n llwybrau troed (hawl dramwy gyhoeddus) yn dal i fod ar agor. Os ydych yn mynd allan am dro cofiwch ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol presennol a chadwch eich ci ar dennyn o gwmpas defaid ac ŵyn bach. Rhestr o lwybrau troed wedi cau: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Coast-and-Countryside/Public-Rights-of-Way.aspx

Meysydd Chwarae
Byddwn yn dechrau agor ein meysydd chwarae o ddydd Llun ymlaen. Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol a glanhau eich dwylo’n aml. Byddwn yn gwirio bod y cyfarpar yn ddiogel cyn ei agor i’r cyhoedd.

Cyrtiau Chwaraeon awyr agored
Gall cyrtiau chwaraeon awyr agored yng Nghymru ailagor yn unol â Chanllawiau Cenedlaethol.
Dros yr wythnosau nesaf byddwn canolbwyntio ar sut y gallwn ailagor ein cyrtiau chwaraeon awyr agored. Bydd archebu a thalu ymlaen llaw yn hanfodol, felly anfonwch e-bost at hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Parc Eirias
Rydym yn agor trac athletau Parc Eirias a chyrtiau tenis awyr agored James Alexander Barr o ddydd Llun, 29 Mehefin. Mae’n rhaid trefnu ymlaen llaw.

Amlosgfa a Mynwentydd
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn ar agor i aelodau uniongyrchol o'r teulu yn unig, gydag uchafswm o 20 o bobl. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.
Bydd pob claddedigaeth yn wasanaeth ar lan y bedd yn unig, ar gyfer aelodau agos o'r teulu yn unig.
Rydym nawr yn gallu cynnig y dewis o wasgaru llwch yn amlosgfa Bron Y Nant a chladdu llwch ar safle Bron Y Nant a phob un o’n mynwentydd eraill. Mae canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol.

Tramffordd y Gogarth
Rydym yn gohirio dechrau tymor 2020 nes rhoddir hysbysiad pellach.  Mae hyn yn golygu na fydd tramiau yn rhedeg, a bydd Gorsaf Victoria, Gorsaf Hanner Ffordd a Chanolfan Ymwelwyr y Gogarth yn aros ar gau.

Toiledau Cyhoeddus
Rydym yn dechrau ailagor ein toiledau cyhoeddus o 7 Gorffennaf ymlaen. Rydym yn anelu at fod â phob toiled ar agor erbyn diwedd mis Gorffennaf, gan eu hagor pan mae’n ddiogel gwneud hynny. Bydd angen i chi gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a golchi eich dwylo'n drylwyr. Dilynwch yr arwyddion a fydd yn dweud wrthych  lle i aros a pha ffordd i gerdded. Bydd rhai wrinalau, sinciau a chuddyglau wedi’u cau i ffwrdd, plîs peidiwch â cheisio’u defnyddio. Bydd y toiledau ar agor rhwng 9am a 5pm a byddant yn cael eu glanhau'n rheolaidd.
Byddwn yn diweddaru ein gwefan yn rheolaidd gyda gwybodaeth am ba doiledau sydd ar agor.

Canolfannau Hamdden
Mae holl ganolfannau hamdden Cyngor Conwy ar gau. Byddwn yn rhewi pob taliad Debyd Uniongyrchol ar gyfer aelodaeth ffitrwydd a gwersi nofio, yn effeithiol ar unwaith. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw gasgliadau ar eich debydau uniongyrchol nes bydd canolfannau'n ail agor. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth.

Llyfrgelloedd: Gwasanaeth Ffonio a Chasglu
Rydym wedi lansio Gwasanaeth Ffonio a Chasglu er mwyn sicrhau bod stoc ein lyfrgelloedd ar gael yn y ffordd fwyaf diogel bosibl. Gallwch lenwi ffurflen ar-lein ar wefan y Cyngor www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd  neu ein ffonio ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen. Mae’r linell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm.  Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser i gasglu eich llyfrau o fynedfa’r llyfrgell mewn Llyfrgelloedd Ardal yn Abergele, Bae Colwyn, Conwy, Llandudno a Llanrwst. (Bydd y gwasanaeth ar gael yn fuan yn ein llyfrgelloedd cymunedol.)
Mae blychau gollwng mewn nifer o leoliadau er mwyn i aelodau’r llyfrgell ddychwelyd eu llyfrau. Ewch i www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd  
Rydym yn diweddaru ein cynnig ar-lein yn ddyddiol, gan gynnwys llyfrau a chylchgronau. Dilynwch @LlyfrgelloeddConwy ar Facebook i gael gweithgareddau a’r wybodaeth ddiweddaraf.

Canolfannau Croeso
Mae  gwasanaethau ar gael dros y ffôn, dros e-bost ac ar-lein: https://cy.visitconwy.org.uk/

Venue Cymru a Theatr Colwyn
Nid yw Venue Cymru a Theatr Colwyn yn llwyfannu unrhyw sioeau nac yn dangos unrhyw ffilmiau. Mae’r bwyty a'r bar/caffi ar gau.  
Mae Venue Cymru yn cael ei droi yn ysbyty dros dro gan ddarparu oddeutu 350 o wlâu ychwanegol i helpu ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i COVID-19.

Canolfannau Asesu Lleol
Bydd Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno ac Ystafelloedd Ffitrwydd Yr Hen Ysgol yn Llanrwst yn cael eu defnyddio fel Canolfannau Asesu Lleol, fel rhan o ymdrechion BIPBC i gefnogi Meddygon Teulu a gwasanaethau gofal sylfaenol. Nid yw Canolfannau Asesu Lleol yn ganolfannau profi. Nid ydynt yn cynnig prawf ar gyfer COVID-19, a bydd cleifion yn cael eu gweld drwy apwyntiad. Darllenwch ragor ar sut mae Canolfannau Asesu Lleol yn gweithio ar: https://bipbc.gig.cymru/newyddion/newyddion-or-bwrdd-iechyd/canolfannau-asesu-lleol-i-gefnogi-gofal-yn-y-gymuned-ar-draws-gogledd-cymru/

Cynllunio ar gyfer y cyfnod anodd sydd o’n blaen
Mae trefniadau ar y gweill i sefydlu cyfleuster cadw dros dro ar gyfer yr ymadawedig yng Ngogledd Cymru. Mae Fforwm Cydnerth Gogledd Cymru, sy’n arwain ar gynllunio ar gyfer yr ardal yn ystod yr argyfwng Covid-19, yn gwneud trefniadau i sefydlu’r cyfleuster ar safle’r Parc Masnach ym Mochdre. Mwy o wybodaeth: https://www.conwy.gov.uk/cy/Spotlight/Press-Releases/Planning-for-difficult-times-ahead.aspx

 

Olrhain Cyswllt
Mae gwybodaeth am Brofi, Olrhain, Amddiffyn ar gael yn: https://llyw.cymru/profi-coronafeirws-covid-19-eich-cwestiynau

Fideo BSL
Gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Sign.aspx

Ap newydd i dracio ac olrhain y coronafeirws
Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford a GIG Cymru yn apelio ar y cyhoedd yng Nghymru i lawrlwytho ap Traciwr Symptomau COVID i helpu’r GIG i ymateb i COVID-19 yng Nghymru. Gofynnir i bobl ledled Cymru gofnodi eu symptomau dyddiol er mwyn helpu i greu darlun cliriach o sut mae’r feirws yn effeithio ar bobl. Mae’r ap ar gyfer pawb, nid dim ond y rhai sydd â symptomau. Bydd data o ap Traciwr Symptomau COVID-19 yn cael eu rhannu’n ddyddiol gyda Llywodraeth Cymru a GIG Cymru. Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho o App Store Apple a Google Play o’r dolenni yn https://covid.joinzoe.com/ 

 

Er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd mae holl adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar agor i staff ac/neu’r cyhoedd wedi cael eu hasesu am risg yn defnyddio cyfarwyddyd COVID-19 wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r asesiadau risg adeiladau arferol. 

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau am y firws i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymruhttps://icc.gig.cymru/ am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rydym yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lle . 

Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gwybodaeth coronafeirws mewn ieithoedd eraill https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/

 

 

Er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd mae holl adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar agor i staff ac/neu’r cyhoedd wedi cael eu hasesu am risg yn defnyddio cyfarwyddyd COVID-19 wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r asesiadau risg adeiladau arferol.

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy