Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 16/06/21

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 16/06/21


Summary (optional)
start content

Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 16/06/21

Coronafeirws Covid-19

Amrywiolyn sy’n peri pryder
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog pobl sy'n byw yn ardaloedd Cyffordd Llandudno, Llandudno, Bae Penrhyn, Conwy, Deganwy, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn a Hen Golwyn i fod yn effro i symptomau Coronafeirws a chael prawf cyn gynted â phosibl, hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw symptomau. 

 • Mae pobl sydd â symptomau Coronafeirws, waeth pa mor ysgafn, hefyd yn cael eu hannog i gael prawf PCR am ddim mewn uned brofi symudol yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX.  Bydd y safle ar agor o 8am-1pm ac 2pm-8pm tan ddydd Llun 21 Mehefin. Nid oes angen apwyntiad.

Amrywiolyn Delta o’r Coronafeirws yw’r prif straen o achosion newydd yng Nghonwy bellach, os byddwch chi’n cael prawf positif neu os daethoch chi i gyswllt â rhywun, gofynnir i chi rŵan hunan-ynysu am 14 diwrnod.   

Brechlyn 
Mae pob oedolyn yng Nghymru bellach yn gymwys. Gall unrhyw un nad yw wedi cael ei wahoddiad i gael brechlyn drefnu dos cyntaf neu ail ddos o’r brechlyn COVID yn Brechiad COVID-19: Trefnu apwyntiad ar lein - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)  
Os na allwch gael mynediad at y rhyngrwyd i drefnu apwyntiad arlein, ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Brechu COVID-19 ar 03000 840004. 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Gwybodaeth am frechlyn COVID-19   
Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â'r brechlyn Covid-19  

Lefel Rhybudd
Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1: Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1 | LLYW.CYMRU 
Cyfyngiadau o 7 Mehefin 2021: Cyfyngiadau o 7 Mehefin 2021: crynodeb | LLYW.CYMRU 
Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch: coronafeirws | LLYW.CYMRU

Teithio Rhyngwladol
Datganiad Llywodraeth Cymru (14/05/21): Y Prif Weinidog yn cadarnhau rheolau newydd i Gymru ar deithio rhyngwladol | LLYW.CYMRU 
Dolenni Llywodraeth Cymru:

Prawf Llif Unffordd
Mae’r rheini sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i gael pecynnau hunan-brofi dyfeisiau llif unffordd wrth iddynt gael eu cyflwyno ar draws Cymru. 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Becynnau Hunan Brawf Llif un Ffordd 
Llywodraeth Cymru: Sut i gael profion llif unffordd COVID-19 rheolaidd er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu

Profi Olrhain Diogelu 
Gwneud cais i gael prawf coronafeirws 
Crynodeb o'r broses - mae'r crynodeb hwn ar gael mewn sawl iaith 
Rhestr o ganolfannau prawf yng Ngogledd Cymru: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi os ydych wedi profi'n bositif am y coronaferiws neu os cadarnhawyd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos gyda rhywun sydd â’r coronafeirws.   Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ar gael i’ch cefnogi drwy’r broses, yn arbennig os ydych yn ddiamddiffyn neu os oes gennych unrhyw bryderon am hunan-ynysu.  Amrywiolyn Delta o’r Coronafeirws yw’r prif straen o achosion newydd yng Nghonwy bellach, os byddwch chi’n cael prawf positif neu os daethoch chi i gyswllt â rhywun, gofynnir i chi rŵan hunan-ynysu am 14 diwrnod.   Os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at Ymholiadau-TTP@conwy.gov.uk neu ffoniwch  (01492) 574500 rhwng 9am a 7pm, 7 niwrnod yr wythnos.

Data Coronafeirws
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi dangosfwrdd dyddiol o ddata am achosion coronafeirws ledled Cymru, fesul bwrdd iechyd ac ardal awdurdod lleol.

 • Mae adolygiad yr awdurdod lleol o achosion o’r coronafeirws ddwywaith yr wythnos ar gael dan y tab Awdurdod Lleol.
 • Mae data ar gyfer ardaloedd mwy lleol ar gael dan y tab MSOA.

Ap COVID-19 y GIG yn lansio ledled Cymru a Lloegr
Mae pobl ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a gwarchod eu hunain a’u hanwyliaid wrth i nifer yr achosion gynyddu. Nodweddion yr ap yw:

 • Olrhain - Cewch rybudd os ydych wedi bod wrth yml defnyddwyr eraill gafodd brawf coronafeirws positif
 • Rhybudd - Cewch wybod lefel y risg yn eich ardal cod post
 • Cofnodi i mewn - Cewch rybudd os ydych wedi bod i rywle lle'r oedd coronafeirws
 • Symptomau - Gwiriwch eich symptomau coronafeirws i weld a oes angen archebu prawf am ddim
 • Prawf- Help gyda bwcio prawf a chanlyniad cyflym
 • Ynysu - Cadw trac ar eich cyfnod hunanynysu a chyngor perthnasol

Bydd yr app yn cefnogi gwasanaeth Prawf, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru a bydd yn gweithio ochr yn ochr â'r system olrhain cyswllt â llaw bresennol. 
Mwy o wybodaeth: https://llyw.cymru/ap-covid-19-y-gig


BUSNES: 

Cymorth i Fusnesau drwy Gronfa Cadernid Economaidd COVID-19
Mae dwy agwedd ar weinyddu’r Gronfa: 

 • Awdurdodau Lleol sy’n gweinyddu cymorth i fusnesau â throsiant llai na £85,000. Derbynnir ceisiadau am grantiau o’r wythnos sy’n dechrau ar 31 Mai 2021, ar ddiwrnod ac amser heb ei gadarnhau eto.

Gronfa Gweithwyr Llawrydd - Cronfa Adferiad Diwylliannol (CRF) Cam 2 
Mae ceisiadau ar gyfer y gronfa i Weithwyr Llawrydd yn cau am 5pm dydd Mawrth 1 Mehefin. (Gweinyddir y gronfa gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru).  I gael mwy o wybodaeth, i wirio eich cymhwysedd a gwneud cais ewch i COVID-19 Cymorth i Fusnes | Drupal (gov.wales)  

Trethi Busnes
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576609 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/Trethibusnes

Gyngor i fusnesau 
Tîm Cymorth Busnes Conwy ebost: busnes@conwy.gov.uk neu ewch i Hafan - Conwy Business Centre 
Diogelu Cymru yn y Gweithle – gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelu-cymru-yn-y-gweithle  
Canllaw Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru ar gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn gweithleoedd ac eiddo agored i’r cyhoedd. 
Busnes Cymru COVID-19 Cymorth i Fusnesau 
Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle: Pecyn Cymorth Busnes Cymru 

Gorchuddion Wyneb
Canllawiau ar y mesurau i'w cymryd gan gyflogwyr a rheolwyr mangreoedd https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ar-y-mesurau-iw-cymryd-gan-gyflogwyr-rheolwyr-mangreoedd

Dy Gartref Dy Sir
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio gyda Thwristiaeth Gogledd Cymru i roi llwyfan i fusnesau Sir Conwy i hyrwyddo eu hunain. A dyma’r cyfle perffaith i atgoffa pawb beth sydd ar stepen eu drws. Mae rhagor o wybodaeth am sut gallwch chi hyrwyddo eich busnes, neu pa fusnesau sy’n barod i’ch croesawu chi ar gael ar www.yourhomeyourcounty.wales/conwy 

Cynllunio, Trwyddedu a Safonau Masnach
Mae’r holl wasanaethau galw heibio wedi’u gwahardd - ffoniwch neu anfonwch e-bost i gael cyngor neu i wneud apwyntiad.
- Gwasanaeth Cyngor Cynllunio: (01492) 575247 / cynllunioplanning@conwy.gov.uk 
- Trwyddedu: (01492) 576626 / licensing@conwy.gov.uk 
- Safonau Masnach: (01492) 574110 / trading.standards@conwy.gov.uk

Safonau Masnach
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth hefyd i sicrhau bod busnesau yn cymryd pob cam rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle. Ceir gwybodaeth am hyn ar: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle
Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. 

Manwerthu 
Manwerthwyr - canllawiau coronafeirws (25/03/21): Manwerthwyr: canllawiau coronafeirws | LLYW.CYMRU
Sut i weithio'n ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 os ydych yn gweithio neu'n cyflogi pobl mewn amgylchedd manwerthu: Canllawiau'r gweithle y coronafeirws 

Diogelwch Bwyd
Os oes gennych chi fusnes bwyd sydd wedi newid i fod yn siop bwyd i fynd neu wasanaeth danfon, mae canllawiau gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/diogelwch-bwyd-ar-gyfer-busnesau-syn-dosbarthu-bwyd a https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/gwerthu-o-bell-archebu-drwyr-post-a-dosbarthu

Masnachu ar Ddydd Sul 
Er mwyn cefnogi ymdrechion archfarchnadoedd i gynorthwyo gweithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn i siopa am fwyd hanfodol yn ddiogel, mae’r Cyngor wedi cymryd camau i ymlacio rheolau masnachu ar ddydd Sul.

Coelcerthi
Mae ein hadran gwarchod y cyhoedd wedi sylwi ar gynnydd mewn cwynion ynghylch coelcerthi gardd. Gall mwg ddifetha mwynhad cymdogion o’u gerddi, eu hatal rhag agor eu ffenestri, rhag hongian dillad i sychu, a chymylu gwelededd yn y gymdogaeth ac ar y ffordd. Cofiwch ystyried eraill cyn cynnau coelcerth.


Gwasanaeth Cofrestru
Priodas a Phartneriaeth Sifil: Rydym bellach yn gallu cynnig apwyntiadau Hysbysiad o Briodas/Partneriaeth Sifil, ac yn gallu cynnal Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru.
Cofrestru Genedigaethau: Gallwn gofrestru genedigaethau.
Copïau o dystysgrifau: Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio (01492) 576525. 
Cofrestru marwolaeth: Bellach, dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch (01492) 576525 i wneud apwyntiad.


GWASTRAFF AC AILGYLCHU:

Sbwriel ac Ailgylchu
Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff. 
Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod. Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs. 
Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn. 
Mae Swyddfa Mochdre ar gau, gellir cysylltu â Thîm Cyngor ERF ar (01492) 575337 neu erf@conwy.gov.uk

Casgliadau Ymyl Palmant
Mae ein gwasanaeth casglu tecstilau ac offer trydanol yn gweithredu, gyda’n partner Crest. https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Which-container-should-I-use.aspx

Gwasanaeth Casglu Gwastraff Swmpus
Mae ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn gwithredu, gyda’n partner Crest.
Gallwch drefnu eich casgliad yn www.conwy.gov.uk/gwastraffswmpus  

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref  
Gallwch nawr archebu apwyntiad i ymweld â’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.
Gallwch drefnu apwyntiad ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Recycling-and-Waste/Recycling-banks-and-household-recycling-centres/Book-an-appointment-for-the-Household-Recycling-Centre.aspx 


Bodlondeb a Choed Pella
Er budd iechyd a diogelwch y cyhoedd, mae Swyddfeydd y Cyngor ar gau i'r cyhoedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â gwasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01492 574000 neu ewch i Ar-lein (conwy.gov.uk) i gael manylion ar sut i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Cyfarfodydd Pwyllgor
Mae rhai cyfarfodydd pwyllgor wedi’u gohirio a gallwch weld os yw cyfarfod i gael ei gynnal ai peidio yn https://modgoveng.conwy.gov.uk/mgCalendarMonthView.aspx?GL=1&bcr=1

Taliadau
Ni allwn dderbyn taliadau siec ar hyn o bryd, ac ni fydd unrhyw sieciau a dderbynnir yn cael eu prosesu na’u dychwelyd yn ystod y cyfnod yma. 
Gall cwsmeriaid barhau i wneud eu taliadau yn defnyddio un o’n dulliau eraill i dalu. Rhagor o wybodaeth: http://www.conwy.gov.uk/taliadau

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Mae’r gwasanaeth wyneb yn wyneb wedi cau ar hyn o bryd. Ffoniwch ni ar 01492 576491 neu ewch i’n gwefan http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Benefits-and-grants/Benefits-and-Grants.aspx

Treth Y Cyngor
Mae'r gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar (01492) 576607 neu ewch i'n gwefan yn www.conwy.gov.uk/TrethyCyngor

Bathodynnau Glas
Gallwch wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas ar-lein yn https://www.gov.uk/apply-blue-badge
Ni allwn gynnig asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer ceisiadau newydd ac ail-geisiadau am Fathodynnau Glas ar hyn o bryd. Dim ond dros y ffôn y gallwn gynnal asesiadau, drwy ffonio 01492 577800. 


CEFNOGAETH:

Llinell Gyngor Hawliau Lles
Mae'r llinell gyngor ar hawliau lles yn darparu cyngor ar bob agwedd o fudd-daliadau ac mae'n agored i holl drigolion Conwy. Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4.45pm.  Ffoniwch 01492 576605 neu e-bostiwch hawliau.lles@conwy.gov.uk

Gwasanaeth Atal Digartrefedd 
Mae tîm Datrysiadau Tai Conwy yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.   Rydym yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth, i sicrhau fod gan bawb fynediad i lety a’u bod yn gallu aros yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn.  Mae hyn hefyd yn golygu ein bod yn gweithio ychydig yn wahanol, er enghraifft cysylltu dros y ffôn yn hytrach na wyneb yn wyneb.  Rydym yn parhau i weithio gyda’n holl bartneriaid i ddarparu llety a chefnogaeth i sicrhau fod gan bawb fynediad i le diogel i aros. 
Rydym hefyd yn gwneud ein holl waith atal digartrefedd arferol i bawb dan fygythiad o ddigartrefedd oherwydd ôl-ddyledion rhent a morgais, wedi derbyn rhybudd, neu wedi cael cais i adael eu cartref.  Rydym yn annog unrhyw un sy’n cael problemau gyda’u tai i gysylltu â ni am gyngor a chefnogeth. 
• Gall unrhyw un sy’n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd gysylltu â ni ddydd Llun i ddydd Iau 8.45am-5.15pm a dydd Gwener 8.45am-4.45pm ar 0300 124 0050 neu e-bost at datrysiadautai@conwy.gov.uk 
• Y rhif argyfwng y tu allan i oriau yw 0300 123 3079.

Gofal Cymdeithasol
Mae timau Gofal Cymdeithasol yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.  Rydyn ni’n dilyn cyngor diweddaraf y Llywodraeth.  Mae hyn yn golygu y gallem ni weithiau fod yn gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol, fel cysylltu dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb, os ydi hynny’n briodol.  

 • Mae’r Un Pwynt Mynediad ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ar agor ac mae staff ar gael i’ch helpu. Ffôn: 0300 456 1111 (Dydd Llun - dydd Iau 9.00am - 4.45pm a dydd Gwener 9.00am - 4.15pm).
 • Mae’r tîm Lles Cymunedol ar gael i’ch helpu i ddefnyddio www.dewis.wales i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r grwpiau yn eich cymuned. 
 • Mae’r Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn cynnig gwybodaeth a chymorth i unigolion sydd angen cysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau gwaith arferol. Dim ond â sefyllfaoedd brys na allant aros tan y diwrnod wedyn y bydd y Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng yn delio. Rhif Ffôn 0300 123 3079 (Dydd Llun i ddydd Gwener: 5pm–9am. Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc: 9am–9am). 

I gael gwybodaeth am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael i oedolion, plant, teuluoedd a gofalwyr ewch i https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Social-Care-and-Wellbeing.aspx

Gwasanaethau Anableddau – Cyfleoedd Dydd a Gwaith 
Er mwyn lleihau’r risg a sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn parhau i weithredu gwasanaeth cyfleoedd dydd a gwaith cyfyngedig i bobl ag anableddau dysgu, a gwasanaeth cyfyngedig mewn perthynas â chlybiau plant ag anableddau. 
Os nad ydych chi’n defnyddio gwasanaethau ar hyn o bryd, ond yr hoffech chi drafod ailddechrau neu ddilyn darpariaeth arall, mae croeso i chi gysylltu: mailto:gweinydduanableddau@conwy.gov.uk neu 01492 575374. 
Rydym yn adolygu'r sefyllfa wrth i ganllawiau’r llywodraeth newid, ac yn gobeithio llacio’r cyfyngiadau ymhellach wrth i’r sefyllfa barhau i wella.

Timau Cymorth i Deuluoedd
Mae'r pum Tîm Cymorth i Deuluoedd lleol (yn cynnwys Dechrau'n Deg) ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd yn ystod yr amser hwn. Gellir cysylltu â nhw o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm, ond maen nhw’n gweithio’n hyblyg o amgylch anghenion cymorth teuluoedd. Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y timau lleol ar y dudalen we yn www.conwy.gov.uk/bywydteuluol

Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol
Sefydlwyd y Gwasanaeth Cefnogaeth Cymunedol i gwrdd ag anghenion ein preswylwyr yn ystod y cyfnod clo. Ers dechrau’r cyfnod clo, mae sefydliadau eraill wedi sefydlu ffyrdd cadarn o gefnogi pobl yn ystod y pandemig a byddan nhw’n parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod y misoedd nesaf. Oherwydd hyn rydym ni rŵan yn gallu caniatáu i’n staff ddychwelyd i’w dyletswyddau arferol, yn hytrach na danfon presgripsiynau neu nôl neges.  Bydd y llinell ffôn yn parhau ar agor er mwyn i ni gyfeirio preswylwyr at y gefnogaeth briodol: (01492) 575544 neu www.conwy.gov.uk/cefnogaethcymunedol

Gwarchod y Preswylwyr Mwyaf Agored i Niwed 
18 Mawrth: Llythyr Llywodraeth Cymru i’r rhai sy’n Eithriadol o Agored i Niwed yn Glinigol – y cynllun ‘gwarchod’ gynt
12 Mawrth: Canllawiau Llywodraeth Cymru wedi’i ddiweddaru ar gyfer pobl a ddiffiniwyd ar sail feddygol fel rhai sy’n eithriadol o agored i niwed oherwydd coronafeirws

Galw Gofal
Mae Galw Gofal yn gweithredu fel arfer, yn darparu teleofal brys 24/7 a gwasanaeth monitro galwadau tu allan i oriau, er mwyn cynorthwyo i ddiogelu pobl hŷn a phobl ddiamddiffyn yn eu cartrefi eu hunain. Mae Galw Gofal wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cwsmeriaid i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y cyfnod hwn.

Ydych chi angen cyngor neu gefnogaeth oherwydd Coronafeirws?
Gallai help fod yn glic i ffwrdd: https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/angen-help-gyda
Cewch wybodaeth am: beth i'w wneud os ydych chi'n teimlo'n anniogel ble rydych chi'n byw, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall; mynd i'r gwaith; talu biliau neu bod yn ddi-waith; cael bwyd; cael moddion; cael rhywle i fyw; iechyd meddwl a lles-gan gynnwys gwybodaeth i blant.  Mae teclyn asesu risg ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig hefyd ar gael.
Gallwch ei ddefnyddio ar eich cyfer eich hunan neu i helpu rhywun arall. 

Taliadau Hunanynysu
Mae gan unigolion cymwys hawl i Dâl Cefnogaeth Hunanynysu neu daliad cefnogaeth yn ôl disgresiwn o £500. Caiff ei dalu i gefnogi pobl ar incwm isel nad oes modd iddynt weithio o gartref os ydynt yn cael eu cynghori i hunan-ynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru ac yn colli incwm o’r herwydd. I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.conwy.gov.uk/hunanynysu

Mae'r cynllun taliadau £500 wedi cael ei ymestyn i helpu rhieni a gofalwyr i gymryd amser i ffwrdd i edrych ar ôl eu plant pan fydd angen iddynt hunanynysu oherwydd bod achosion o’r coronafeirws yn eu hysgol neu yn eu lleoliad gofal plant. Gallwch gwneud cais yn Tâl Cefnogaeth Hunan-ynysu (conwy.gov.uk)

Dolen gyswllt i wybodaeth ynghylch cymorth ariannol ar gyfer unigolion: https://llyw.cymru/cymorth-ariannol-i-unigolion


YSGOLION:

Ysgolion - canllawiau coronafeirws (25/03/21): https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws 
Darpariaeth Gweithwyr Allweddol Ionawr 2021: Cwestiynau Cyffredin i Rieni / Gofalwyr Ionawr 2021 (conwy.gov.uk) 
Llywodraeth Cymru 20/01/21: Y wybodaeth ddiweddaraf am Gymwysterau Cyffredinol yn 2021

Cludiant Ysgol
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â theithio i’r ysgol/coleg, mae croeso i chi gysylltu â home2school@conwy.gov.uk

Y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Mae Tîm y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn cynnig gwybodaeth i deuluoedd ar ofal plant gan gynnwys y Cynnig Gofal Plant, Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Lleoedd a gynorthwyir a chyllid Argyfwng.
Mae’r Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr o ofal ac Addysg Gynnar wedi’u cyfuno i rieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio.
Canllawiau Llywodraeth Cymru i rieni a darparwyr gofal plant ar ofal plant https://llyw.cymru/coronafeirws-darpariaeth-gofal-plant 
Gofal Plant (Canllawiau a Gwasanaethau): Gofal plant: coronafeirws | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy hefyd yn cynnig Gwybodaeth i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ar ystod eang o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01492 577850 neu e-bostiwch plant.children@conwy.gov.uk neu ewch i www.conwy.gov.uk/plant 

Prydau Ysgol am Ddim 
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfradd o £19.50 yr wythnos fesul dysgwr, i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol drwy gydol blwyddyn ariannol 2021 i 2022. 

Prydau Ysgol am Ddim – Ceisiadau Newydd
Gall unrhyw deuluoedd sydd yn credu eu bod yn gymwys i brydau ysgol am ddim, efallai oherwydd bod newid yn eu hamgylchiadau yn ystod y cyfnod Covid-19, gallwch wneud cais ar-lein: https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Benefits-and-grants/Education-Benefits/Free-School-Meals-in-Conwy-County-Borough.aspx


CYFLEUSTERAU:

Meysydd Parcio 
Mae ein meysydd parcio ar agor a bydd yn rhaid talu ac arddangos. Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn yn y peiriant (gan gynnwys yn ddigyswllt). Caiff peiriannau talu eu glanhau yn rheolaidd. Gallwch ddefnyddio eich ffôn i dalu am barcio ym mhob un o’n meysydd parcio neu lefydd parcio ar y stryd. Dim angen arian parod na chysylltiad. Newid hyd eich arhosiad mewn meysydd parcio arhosiad hir. Derbyn neges yn eich atgoffa bod eich amser parcio yn dod i ben. Lawrlwytho’r ap PayByPhone – mae cofrestru am ddim ac yn cymryd llai na 30 eiliad i’w gwblhau: https://bit.ly/3jei1IH   
Edrychwch o’ch cwmpas cyn dod allan o’ch cerbyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw pellter o 2m oddi wrth bobl eraill. 

Rhandiroedd
Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

 • Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.
 • Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.
 • Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.
 • Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.
 • Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Llwybrau Troed
Os ydych yn mynd allan am dro cofiwch ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol presennol a chadwch eich ci ar dennyn o gwmpas defaid ac ŵyn bach.  Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd: https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Coast-and-Countryside/Public-Rights-of-Way.aspx  

Meysydd Chwarae 
Mae'r rhain ar agor.  Bydd angen i chi gadw pellter cymdeithasol a glanhau eich dwylo’n aml. Dilynwch yr arwyddion i wneud hyn yn brofiad diogel a chyfforddus i bawb.

Amlosgfa a Mynwentydd 
Mae'r capel yn Amlosgfa Bae Colwyn ar agor i rai drwy wahoddiad yn unig, gydag uchafswm o 30 o bobl. Rydym yn cynghori galarwyr i ddilyn yr arweiniad cenedlaethol ar hylendid a phellhau cymdeithasol. Rydym yn cynnig gwe-ddarlledu gwasanaethau coffa am ddim.
Caniateir i hyd at 50 o bobl fod yn bresennol mewn claddedigaeth. 
Rydym yn derbyn apwyntiadau i dystio i wasgaru llwch yn amlosgfa Bron y Nant, a chladdu llwch mewn cofebau ym mhob un o’n mynwentydd.
Mae canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn berthnasol i’r uchod i gyd.   

Toiledau Cyhoeddus 
Mae’r mwyafrif o’n toiledau cyhoeddus ar agor.
Mae’r toiledau hyn ar gau ar hyn o bryd: Toiledau Cyhoeddus (conwy.gov.uk)

Gwasanaethau Llyfrgell: 
Dewis Llyfrau
Gall cwsmeriaid wneud apwyntiad i ymweld â’u llyfrgell leol i ddewis llyfrau. Bydd apwyntiadau i ddewis llyfrau yn cael eu cyfyngu i 45 munud. I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein.

Defnyddio cyfrifiaduron
Mae modd i bobl rŵan ddefnyddio cyfrifiaduron ym mhob llyfrgell. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim am hyd at 45 munud ond mae angen bod yn aelod o’r llyfrgell.  I wneud apwyntiad, ffoniwch 01492 576139 neu cwblhewch y ffurflen ar-lein www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd

Gwasanaeth Ffonio a Chasglu
Mae holl sesiynau pori a chyfrifiaduron ein llyfrgelloedd wedi’u canslo. 
Mae'r Gwasanaeth Ffonio a Chasglu yn sicrhau bod stoc ein llyfrgelloedd ar gael yn y ffordd fwyaf diogel bosibl.
Gallwch lenwi ffurflen ar-lein ar wefan y  Cyngor www.conwy.gov.uk/llyfrgelloedd neu ein ffonio ar 01492 576139 gyda’ch dewisiadau darllen. Mae’r linell ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm. 


Parc Eirias 
Mae’r cae 4G awyr agored a’r gampfa berfformiad bellach ar agor. Mae angen archebu ymlaen llaw yn https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 

Mae trac athletau Parc Eirias ar agor.  Mae angen archebu ymlaen llaw yn https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 
Mwy o wybodaeth ar gael yn: Trac Athletau (conwy.gov.uk) 
Mae cyrtiau tennis awyr agored James Alexander Barr ar agor.  Mae angen archebu ymlaen llaw yn https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 
Mwy o wybodaeth ar gael yn:  Canolfan Tennis James Alexander Barr (conwy.gov.uk)

Canolfannau Hamdden 
Mae campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau dan do ar agor. 
Archebwch eich sesiynau ar-lein yn Archebwch ar-lein (conwy.gov.uk) 
Cwestiynau Cyffredin yn COVID - Cwestiynau Cyffredin i'r Gwasanaeth Hamdden (conwy.gov.uk) 

Canolfannau Croeso 
Mae Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Siopa Victoria, Llandudno ar agor.
Mae ar agor 9.30am tan 5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 10.30am tan 4.30pm ddydd Sul.
Fe allwch chi gysylltu â ni drwy anfon neges i llandudnotic@conwy.gov.uk

Mae Canolfan Groeso Conwy, Muriau Buildings, Conwy ar agor.
Mae ar agor 9.30am-1pm a 2pm-5pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, a 10.30am-1pm a 2pm- 4.30pm ddydd Sul. 
Fe allwch chi gysylltu â ni drwy anfon neges i conwytic@conwy.gov.uk 

Mae gwybodaeth ynglŷn ag ymweld â'r ardal ar gael ar ein gwefan: www.dewchigonwy.org.uk 
Mae’r siop ar-lein ar agor (www.siopconwy.cymru), lle mae amrywiaeth o gyhoeddiadau, mapiau a llyfrau cerdded ar werth i’ch helpu chi gynllunio’ch ymweliad yn ogystal â dewis ardderchog o anrhegion, cofroddion a chynnyrch Cymreig. 

Gwasanaeth Ieuenctid
Rydym yn dal ar gael i ddarparu gwybodaeth, cyngor, darpariaethau a chymorth ar-lein i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Mae’n canolfannau ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth: 01492 575100, gwasanaethieuenctid@conwy.gov.uk Facebook, Twitter ac Instagram @GIConwyYS

Venue Cymru, Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn 
Bydd Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn yn ailagor ddydd Gwener 28 Mai. Gwiriwch y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol i gael manylion am beth sydd ymlaen ac am arddangosfeydd. 
Ar hyn o bryd, mae Venue Cymru yn cefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel canolfan frechu Covid-19. Nid oes unrhyw sioeau theatr byw na chynadleddau’n cael eu cynnal yno ar hyn o bryd. Bydd tîm y Swyddfa Docynnau yn cysylltu â chwsmeriaid os oes rhaid aildrefnu neu ganslo perfformiadau. 
Cadwch mewn cysylltiad trwy ymweld â'n gwefannau www.venuecymru.co.uk ac www.theatrcolwyn.co.uk ac www.orielcolwyn.org 
Os oes gennych ymholiad cyffredinol am y theatr, e-bostiwch info@venuecymru.co.uk neu ffoniwch 01492 879771 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 8am - 5pm). 
Gellir prynu tocynnau theatr a thalebau rhodd o ddesg derbynfa Porth Eirias ym Mae Colwyn, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 10am a 5pm. 

Fideo BSL
Gwybodaeth am coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) https://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Contact-Us/Sign.aspx

Er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd mae holl adeiladau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sydd ar agor i staff ac/neu’r cyhoedd wedi cael eu hasesu am risg yn defnyddio cyfarwyddyd COVID-19 wedi’i ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r asesiadau risg adeiladau arferol. 

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw gwestiynau am y firws i fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymruhttps://icc.gig.cymru/ am y wybodaeth ddiweddaraf. 

Rydym yn gweithio’n agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r gwasanaethau brys i sicrhau bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lle . 

Byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau yr ydym yn eu derbyn gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Wedi ei bostio ar 18/03/2020

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy