Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Council Tax Premium on second homes and long term empty homes to be discussed

Premiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor i'w drafod


Summary (optional)
start content

Premiymau Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor i'w drafod

Gofynnir i Gynghorwyr benderfynu ar y lefel o Bremiwm Treth y Cyngor ar ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor ar gyfer 2022/23 mewn cyfarfodydd dros yr wythnosau nesaf.

Mae’r premiwm wedi’i ddylunio i annog perchnogion i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a chefnogi’r cynnydd mewn tai fforddiadwy ar gyfer eu prynu neu eu gosod mewn cymunedau lleol. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod yr haf pan wahoddodd y cyngor berchnogion ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor, yn ogystal â’r rhai nad ydynt yn berchen eiddo o’r fath, i roi eu barn ar beth ddylai’r premiwm fod. Hefyd gwahoddwyd pobl i roi eu barn ar effaith y premiwm ar dwristiaeth, y Gymraeg a thai fforddiadwy. Derbyniwyd dros 900 o ymatebion.

Mae canlyniadau’r ymgynghoriad ac ystod o wybodaeth eraill wedi cael eu hystyried gan y Gweithgor Tai Fforddiadwy (Premiwm Treth y Cyngor).

Dywedodd y Cynghorydd Brian Cossey, Aelod Cabinet Cyllid, Refeniw a Budd-daliadau, “Mae hwn yn fater cymhleth, ac mae ymchwil a’r gwaith sy’n cael ei wneud i ystyried yr effaith caiff premiymau Treth y Cyngor ychwanegol ar yr economi a’r Gymraeg yn rhan hanfodol o’n hystyriaethau. Mae hefyd yn bwysig nodi’r cynnig bod yr arian a godir yn cefnogi’r pwysau yng nghyllideb Gwasanaethau Tai’r Cyngor.”

Cafodd yr adroddiad ystyried gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau ar 15 Tachwedd, a chaiff ei gyflwyno i’r Cabinet ar 23 Tachwedd a’r Cyngor ar 9 Rhagfyr. Gellir gweld yr adroddiad yma Democratiaeth Lleol Conwy : Agenda ar gyfer Y Cabinet Dydd Mawrth 23 Tachwedd 2021, 2.00 pm ac fe ddarlledir y cyfarfodydd.

Wedi ei bostio ar 23/11/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content