Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Galw am ofal cymdeithasol yn cynyddu

Galw am ofal cymdeithasol yn cynyddu


Summary (optional)
start content

Galw am ofal cymdeithasol yn cynyddu

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wynebu diffyg nawdd o £15 miliwn wrth iddo ymdopi â galw cynyddol ar ei wasanaethau cymdeithasol.  

Yn siarad cyn Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyllid ac Adnoddau ddydd Llun, dywedodd y Cynghorydd Sam Rowlands bod y Cyngor yn gweld cynnydd yn y nifer o bobl hŷn, plant a phobl anabl sydd angen cefnogaeth arbenigol.  

Tra bo'r galw am ofal cymdeithasol yn cynyddu’n genedlaethol, mae gan sir Conwy'r canran uchaf o bobl dros 65 mlwydd oed drwy Gymru gyfan, sy’n golygu bod angen hyd yn oed mwy o gefnogaeth.  

Mae’r Cyngor yn ystyried adroddiad sy'n edrych ar ffyrdd o gynnal gwasanaethau gofal statudol cyn i’r ffigyrau setliad dros dro eu rhyddhau gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol ar 9 Hydref, 2018. Rhagdybir y bydd yr arian a roddir ar gyfer 2019/2020 efallai’n gadael y Cyngor gyda diffyg o £15 miliwn.  

Dywedodd y Cynghorydd Rowlands: “Er na fydd y ffigwr setliad dros dro yn cael ei ryddhau tan 9 Hydref, mae arwyddion cynnar yn rhagweld y bydd yn ffigwr digalon arall gan Lywodraeth Cymru, ac o ganlyniad, byddwn yn wynebu bwlch sylweddol yn ein cyllid.    

“Mae diogelu’r henoed, y diamddiffyn ac aelodau ieuengaf ein cymdeithas - ein rhieni, ei neiniau a'n teidiau a'n plant - yn parhau i fod yn flaenoriaeth statudol i’r Awdurdod.    “Rydym am roi’r cymorth gorau posib i bob un yng Nghonwy sy’n defnyddio ein gwasanaethau, a’u cefnogi i fyw eu bywydau yn y modd gorau posib. Yn genedlaethol, mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio - mae hyn yn rhywbeth i’w gofleidio oherwydd bod gan bobl hŷn rôl bwysig i'w chwarae o fewn cymdeithas.    

“Mae’r rhan fwyaf o’n cyllideb yn mynd i ysgolion a gofal cymdeithasol ac mae'n rhaid sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaethau gorau posib i’r grwpiau hyn yn yr hinsawdd ariannol, heriol sy’n cael ei brofi ar hyn o bryd.”  

Mae’r Awdurdod yn wynebu gwneud toriadau sylweddol i gyllidebau gwasanaethau ac mae gofyn i gynghorwyr ystyried cynnydd yn nhreth y cyngor i helpu i gau'r bwlch disgwyliedig.  

“Bydd angen torri’r brethyn i fodloni unrhyw ddiffyg sy'n cael ei achosi gan y ffigwr setliad disgwyliedig Llywodraeth Cymru , ond ni fydd hyn yn ddigon i fodloni'r diffyg posib mewn cyllid. Bydd angen ystyried cynnydd yn nhreth y cyngor a fydd, yn seiliedig ar dŷ Band D, yn golygu cynnydd o £2 yr wythnos. Nid yw’n hawdd gwneud penderfyniadau o’r fath, ond maent yn hanfodol i ddiogelu’r rheiny sydd angen y gwasanaethau fwyaf”, meddai’r Cynghorydd Rowlands.  

Bydd Cynghorwyr yn trafod yr adroddiad ddydd Llun.  

Wedi ei bostio ar 26/09/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy