Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Y Dirprwy Weinidog yn Agor Canolfan Dinorben yn Swyddogol

Y Dirprwy Weinidog yn Agor Canolfan Dinorben yn Swyddogol


Summary (optional)
start content

Y Dirprwy Weinidog yn Agor Canolfan Dinorben yn Swyddogol

Agorwyd Canolfan Dinorben, y ganolfan deulu newydd yn Abergele, yn swyddogol gan Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr wythnos hon (28/03/19). Rhoddwyd bron i £470,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i drawsnewid hen adeilad ysgol Sefydledig Emrys ap Iwan.

Mae Canolfan Dinorben yn rhan o gymorth cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i deuluoedd. Mae’n agored i bob teulu ac yn cynnig gweithgareddau, cyngor a chymorth; gyda gweithwyr teulu, ymwelwyr iechyd, gwasanaethau ieuenctid ac eraill sydd ar gael i helpu. Rheswm arall y dyfarnwyd y cyllid gan Lywodraeth Cymru oedd er mwyn darparu gwasanaethau Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf yn y ganolfan.

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Bydd y ganolfan newydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r gymuned leol, a fydd yn gallu cael mynediad at wasanaethau teulu mewn lleoliad canolog. Roedd y lansiad yn gyfle gwych i gyfarfod y sefydliadau a fydd yn chwarae rhan allweddol yn darparu gwasanaethau. Byddwn yn annog pobl i ymweld a gwneud y mwyaf o’r ganolfan gymorth newydd arbennig hon.”

Yn ystod ei hymweliad, fe wnaeth y Dirprwy Weinidog gwrdd â phobl allweddol a chafodd daith o amgylch y cyfleusterau newydd, cyn dadorchuddio plac o flaen y gwesteion.

Dywedodd y Cyng. Liz Roberts, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymunedol Conwy, ‘Roedd yn bleser croesawu’r Dirprwy Weinidog yma heddiw. Mae wedi rhoi’r cyfle i ni fynegi ein diolch i Lywodraeth Cymru am eu cymorth i ddatblygu’r ganolfan deuluoedd hon. Bydd yn galluogi’r tîm arbennig hwn i ddarparu gweithgareddau a chymorth yn y gymuned leol. Rwy’n dymuno pob dymuniad da i’r staff a theuluoedd lleol yn eu canolfan newydd."

Roedd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, hefyd yn bresennol yn yr agoriad swyddogol.  Dywedodd:  ‘Mae'n bleser bod yn rhan o agoriad y ganolfan deuluoedd heddiw. Mae gan blant yr hawl i gael eu cefnogi gan oedolion i dyfu fyny mewn amgylchedd iach a diogel er mwyn cyrraedd eu llawn botensial. Mae canolfannau fel hyn, sy’n anelu at gefnogi plant mor fuan â phosibl gan weithio ar y cyd â gwasanaethau, yn adlewyrchu’r hyn y mae teuluoedd wedi’i ddweud sy’n gweithio’n dda iddyn nhw.’ 

Mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd sydd wedi’u lleoli yng Nghanolfan Dinorben yn gwasanaethu’r cymunedau yn Nwyrain Conwy (Bae Cinmel, Towyn, Abergele, Llanefydd, Llanfair Talhaearn a Llansannan).

I ddarganfod mwy am beth allai’r tîm ei gynnig i'ch teulu, cysylltwch â nhw ar 01492 577757 neu anfonwch e-bost at teuluoedd.dwyrain@conwy.gov.uk

 

Wedi ei bostio ar 29/03/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy