Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Diagnosis o ddyslecsia'n trawsnewid bywyd Melanie, y Prentis Uwch

Diagnosis o ddyslecsia'n trawsnewid bywyd Melanie, y Prentis Uwch


Summary (optional)
start content

Diagnosis o ddyslecsia'n trawsnewid bywyd Melanie, y Prentis Uwch

Roedd diagnosis o ddyslecsia yn fan cychwyn ar gyfer “taith ddysgu ryfeddol” a welodd Melanie Davis yn cwblhau Prentisiaeth Uwch mewn Gwasanaethau Cyflogaeth ac yn gallu gwneud gwell cyfraniad at ei gwaith.

Mae Melanie, 56 oed, o Fetws-y-coed, yn gweithio i raglen Cymunedau am Waith Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n helpu pobl i fagu hyder a gwella'u rhagolygon am waith er bod gan lawer ohonynt rwystrau cymhleth yn eu hatal rhag gweithio.

Cyn gwneud y Brentisiaeth Uwch gyda Busnes@LlandrilloMenai, roedd wedi osgoi cymwysterau academaidd. Fodd bynnag, newidiodd hynny pan drefnodd ei thiwtor, Tina Jones, asesiad a gadarnhaodd bod dyslecsia ar Melanie.

“Dyna pryd y dechreuodd fy nhaith ryfeddol o ddysgu,” esboniodd Melanie, a gafodd hwb i’w hyder trwy gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol a Diploma Lefel 4, rhywbeth oedd yn ymddangos yn amhosibl iddi cyn hynny. Erbyn hyn mae wedi cychwyn ar gwrs cwnsela.

“Roedd y cynnydd personol a wnes yn ystod y brentisiaeth yn ddigon i newid fy mywyd. Bu’n help i mi feddwl a chynllunio’n fwy manwl o lawer ac rwy’n ysbrydoli pobl eraill i ddysgu, i gymryd rhan ac i’w herio’u hunain. Os gallaf i lwyddo i gael cymhwyster, gall unrhyw un wneud hynny.”

Fis nesaf, bydd ei thaith ddysgu’n mynd â hi i noson Gwobrau Prentisiaethau Cymru, y dathliad blynyddol o lwyddiant eithriadol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau, lle mae ar restr fer Gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn.

Mae tri deg pedwar o unigolion a sefydliadau, mewn dwsin o gategorïau, ar y rhestrau byrion ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru a gyflwynir mewn seremoni fawreddog yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol newydd Cymru, Casnewydd ar 24 Hydref.

Bwriad y gwobrau yw tynnu sylw at lwyddiant dysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr gorau Cymru sydd wedi rhagori wrth gyfrannu at ddatblygiad rhaglenni Llywodraeth Cymru ym maes Hyfforddeiaethau a Phrentisiaethau.

Trefnir Gwobrau Prentisiaethau Cymru ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) a’r prif noddwr eleni yw Openreach, busnes rhwydwaith digidol y Deyrnas Unedig. Caiff y Rhaglen Brentisiaethau ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).

Mae Melanie’n hyderus y gall barhau i ddysgu yn y coleg a’i breuddwyd yw cael mynd i’r brifysgol rhyw ddiwrnod. Mae ei chariad at ddysgu wedi’i helpu i gynllunio a chyflenwi cwrs llwyddiannus, ‘Confidently You’ ar gyfer ei chleientiaid.

“Helpodd y brentisiaeth fi i wella’r ffordd rwy’n gwneud fy ngwaith ac felly rwy’n teimlo fy mod i’n cyfrannu mwy i helpu'r bobl fwyaf bregus yn y gymdeithas,” meddai Melanie.

Dywedodd Libby Duo, rheolwr cyflenwi Cymunedau am Waith yng Nghonwy: “Dwi'n edmygu ac yn parchu Mel yn fawr iawn. Mae bob amser yn fy ysbrydoli i a’r tîm; mae’n greadigol, yn ddyfeisgar ac mae’r cleientiaid yn ganolog i bopeth y mae’n ei wneud.”

Llongyfarchodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Melanie a phawb arall sydd ar y rhestrau byrion.

“Mae rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau Llywodraeth Cymru yn helpu i sicrhau bod rhagor o bobl yn datblygu’r sgiliau a’r profiad y gwyddom fod ar fusnesau eu hangen ym mhob sector o’r economi yng Nghymru,” meddai.

“Mae Gwobrau Prentisiaethau Cymru’n gyfle gwych i ddathlu ac arddangos llwyddiant yr unigolion a’r sefydliadau disglair sy’n ymwneud â’r rhaglenni hyn, o brentisiaid a chyflogwyr, i ddarparwyr hyfforddiant a hyfforddeion.”

Wedi ei bostio ar 07/10/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy