Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Croesawu arian diogelwch ffyrdd gan Lywodraeth Cymru

Croesawu arian diogelwch ffyrdd gan Lywodraeth Cymru


Summary (optional)
start content

Croesawu arian diogelwch ffyrdd gan Lywodraeth Cymru

Mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru o £ 500,000 i wella diogelwch ar y ffyrdd yn ardaloedd Sir Ddinbych a Chonwy a adnebir yn 'Evo Triangle' wedi'i groesawu'n fawr gan y ddau gyngor sir a Heddlu Gogledd Cymru.

Dros y blynyddoedd diwethaf bu nifer o farwolaethau ar hyd y  B4501, yr A5 ac A543 o amgylch ardaloedd Pentrefoelas, Cerrigydrudion a Mynydd Hiraethog, gyda galwadau am weithredu brys i atal marwolaethau pellach ac anafiadau difrifol.

Cyflwynodd Cynghorau Sir Ddinbych a Chonwy gais llwyddiannus am gyllid, gyda'r £ 500,000 a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau) ar gael yn y flwyddyn ariannol hon.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i osod camerâu cyflymder cyfartalog ac arwyddion cysylltiedig ar hyd yr A543. Mae bid hefyd wedi'i gyflwyno ar gyfer ail gam.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol Cabinet Sir Ddinbych ar gyfer Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy: "Rydym wrth ein bodd bod y cais am arian wedi bod yn llwyddiannus. Bu pryderon yn lleol am y ffaith bod y rhannau hir o ffyrdd agored yn yr ardal hon yn atyniad ar gyfer  modurwyr sydd am brofi eu cyflymder a'u gallu. Er ein bod ni'n llwyr ddeall bod harddwch naturiol y rhan hon o'r byd yn atyniad, rydym am sicrhau bod modurwyr yn teithio ar ein ffyrdd yn ddiogel trwy leihau eu cyflymder, gan gadw at rybuddio ac arwyddion gwybodaeth ar hyd y ffyrdd ac ystyried diogelwch defnyddwyr eraill y ffordd.

"Dim ond un rhan o'r ateb yw cyflwyno mesurau diogelwch ar y ffyrdd. Mae arnom angen i bobl addasu eu hymddygiad gyrru ar ein ffyrdd, i ddiogelu eu diogelwch eu hunain a lles pobl eraill ".

Dywedodd y Cynghorydd Donald Milne, Aelod Cabinet Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau Cyngor Conwy: "Mae hyn wedi bod yn destun pryder mawr i'r gymuned leol ers peth amser, ac rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych a Heddlu Gogledd Cymru i ddod o hyd i ffyrdd o mynd i'r afael â'r broblem. Mae croeso mawr i'r arian hwn gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei wario ar fesurau i sicrhau bod y gyrwyr hynny sy'n torri'r terfyn cyflymder yn cael eu dirwyo neu eu herlyn”.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, Neill Anderson, Heddlu Gogledd Cymru:  "Rydym yn llwyr ymwybodol o'r pryderon sy'n gysylltiedig â llwybr triongl EVO ac rydym yn croesawu cyhoeddiad heddiw. Mae hwn yn faes lle mae teuluoedd yn ymweld yn rheolaidd ac maent yn cael eu peryglu gan weithrediadau afresymol rhai  gyrwyr  sy’n teithio yno o bob cwr o'r DU i ddefnyddio'r ffyrdd hyn fel traciau rasio.  Er ein bod am i bawb fwynhau ac ymweld â'r ardaloedd hyn o harddwch eithriado,  yn rhy aml mae ein swyddogion yn delio â'r ddinistriwch sy'n digwydd ar ôl gwrthdrawiadau difrifol.

"Rydym yn gobeithio y bydd y camerâu yn dylanwadu'n gadarnhaol ar ymddygiad gyrwyr a gyrwyr a sicrhau bod modurwyr yn cydymffurfio â'r terfyn cyflymder a osodwyd, gan arwain at amgylchedd mwy diogel i bob defnyddiwr ffordd.

"Mae camerâu cyflymder cyfartalog bellach yn gweithredu ar draws rhannau helaeth o’r rhwydwaith trafnidiaeth ac yn profi’n llwyddiannus, a'r prif nod yw lleihau marwolaethau ac anafiadau difrifol a gwneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb.

"Mae lleihau'r nifer o anafiadau ar ein ffyrdd yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau. Mae'r ardal a elwir yn EVO Triangle yn ardal sy'n cael ei phlismona'n rheolaidd, yn llwybr dynodedig'Go Safe' dynodedig ac mae’n rhan o’r ymgyrch Op Darwen parhaus - ymgyrch dymhorol gyda'r nod o leihau nifer y marwolaethau ar y ffyrdd. Bydd y patrolau hyn yn parhau. "

 

Wedi ei bostio ar 25/10/2018

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy