Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Dewch i gael prawf nawr

Dewch i gael prawf nawr


Summary (optional)
start content

Dewch i gael prawf nawr

Neges bwysig i drigolion Cyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn ar ôl cynnydd sydyn mewn achosion o amrywiolyn sy’n peri pryder

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog pobl sy'n byw yn ardaloedd Cyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn yng Ngogledd Cymru i fod yn effro i symptomau Coronafeirws a chael prawf cyn gynted â phosibl, hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw symptomau.

Daw'r alwad ar ôl i 35 o achosion eraill a gadarnhawyd neu a ragdybiwyd o'r amrywiolyn sy’n peri pryder a nodwyd gyntaf yn India, VOC-21APR-02, gael eu canfod yn yr ardal dros benwythnos Gŵyl y Banc. 

Mae pobl leol yn cael eu hannog i ddod am brawf.

I drigolion heb symptomau - mae profion llif unffordd (LFD) ar gael i'w casglu o'r Uned Brofi Symudol yn Ysgol Awel y Mynydd, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9RZ.  Mae hon yn ganolfan cerdded i mewn/gyrru drwodd, nid oes angen apwyntiad ac mae ar agor 0800 – 2000 (ar gau rhwng 1300-1400).

Dylai unrhyw un sydd â symptomau fynd i Ganolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Cyffordd Llandudno, LL31 9XX i gael prawf PCR.  Mae hon yn ganolfan cerdded i mewn/gyrru drwodd, nid oes angen apwyntiad ac mae ar agor 0800 – 2000 (ar gau rhwng 1300-1400).

Gall trigolion amddiffyn eu hunain ac eraill rhag Coronafeirws drwy gadw o leiaf dau fetr i ffwrdd oddi wrth bawb arall, golchi eu dwylo'n rheolaidd, a thrwy wisgo gorchudd wyneb lle bo angen.  Dylent fanteisio ar y brechlyn pan fydd yn cael ei gynnig iddynt, a hunanynysu a chael prawf os ydyn nhw neu unrhyw un arall yn eu haelwyd yn datblygu symptomau.

Meddai Richard Firth, Ymgynghorydd mewn Diogelu Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, a Chadeirydd y Tîm Rheoli Digwyddiad Amlasiantaeth:

“Mae hon yn sefyllfa sy'n symud yn gyflym. Byddwch yn wyliadwrus am symptomau Coronafeirws, a mynnwch brawf nawr.  Mae ymddangosiad cynifer o achosion newydd o'r amrywiolyn trosglwyddadwy hwn o'r Coronafeirws yn ardaloedd Cyffordd Llandudno, Llandudno a Bae Penrhyn yn ein hatgoffa na ddylem fod yn hunanfodlon, hyd yn oed wrth i gyfraddau'r feirws barhau'n isel ledled Cymru. 

“Mae cyflymder yn hanfodol. Gorau po gyntaf y byddwn yn gweithredu, felly dewch i gael prawf cyn gynted ag y gallwch.  Po fwyaf o bobl â symptomau sy'n dod ymlaen, mwyaf fydd yr achosion y byddwn yn eu canfod.  Yna gall mwy o bobl gael eu hatgyfeirio i'r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu, gan alluogi'r swyddogion olrhain cysylltiadau i weithredu er mwyn atal lledaeniad yr amrywiolyn hwn yn yr ardal.”

“Os bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi, helpwch i amddiffyn eich cymuned drwy fod yn onest gyda nhw am eich symudiadau a chydymffurfio â'u cyfarwyddiadau.

“Rwyf hefyd yn annog unrhyw un 39 oed ac iau i gael brechlyn cyn gynted â phosibl.  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnal sesiynau brechu i bobl 39 ac iau heddiw (dydd Mercher) a dydd Iau o 9am tan 7.30pm yn y Ganolfan Brechu Torfol yn Venue Cymru, Llandudno.”

Yn ogystal â thri symptom mwyaf cyffredin Coronafeirws - twymyn, peswch cyson newydd, neu golli/newid o ran blas ac arogl - mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddynt unrhyw un o restr newydd o symptomau eraill hefyd.

Dyma'r rhain: Symptomau sy'n debyg i symptomau'r ffliw, nad ydynt yn cael eu hachosi gan gyflwr hysbys fel clefyd y gwair, gan gynnwys unrhyw un neu'r cyfan o'r canlynol: myalgia (poen yn y cyhyrau); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi’i rwystro; tisian parhaus; dolur gwddf a/neu grygni, diffyg anadl neu wichian ar y frest; unrhyw symptomau newydd neu newid mewn symptomau yn dilyn prawf negyddol blaenorol.

Y dystiolaeth bresennol yw bod amrywiolyn VOC-21APR-02 o leiaf mor hawdd i'w ddal â'r amrywiolyn Caint amlycaf, ond gall fod ychydig yn fwy trosglwyddadwy.  Mae brechlynnau Pfizer ac AstraZeneca yn effeithiol yn erbyn yr amrywiolynnau a nodwyd gyntaf yn India ar ôl dau ddos.

Yng Nghymru, cyfanswm nifer yr achosion o'r amrywiolyn sy’n peri pryder VOC-21APR-02 yw 58 ar hyn o bryd, er y disgwylir i'r nifer godi.  Nodir nifer yr achosion o'r amrywiolyn yng Nghymru ar ddangosfwrdd gwyliadwriaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru am 12pm ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Wedi ei bostio ar 02/06/2021

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy