Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Eitemau newyddion Have your say on Empty Homes Strategy

Lleisiwch eich barn ynglŷn â'r Strategaeth Cartrefi Gwag


Summary (optional)
start content

Lleisiwch eich barn ynglŷn â'r Strategaeth Cartrefi Gwag

Rydym yn gofyn i bobl leisio’u barn ar y fersiwn diwygiedig, diweddaraf o’r Strategaeth Cartrefi Gwag ar gyfer Sir Conwy.

Yng Nghonwy, yn ogystal â rhannau eraill o’r wlad, mae cartrefi mewn perchnogaeth breifat sy’n sefyll yn wag yn broblem o bwys.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio gyda Chartrefi Conwy gyda’r nod o geisio rhoi cymaint â phosib o’r cartrefi hynny at ddefnydd unwaith eto, er mwyn peidio â gwastraffu adnoddau a medru darparu cartrefi i’r rhai hynny y mae arnynt eu hangen.

Ceir oddeutu 1,600 o anheddau gwag yn Sir Conwy. Mae mwy na 300 o’r rhain wedi sefyll yn wag ers dros bum mlynedd. Yna mae rhai o’r anheddau gwag mewn cyflwr mor wael fel eu bod yn amharu ar y cymdogaethau o’u hamgylch.

Ar 10 Medi penderfynodd Cabinet Cyngor Conwy y dylid ymgynghori â’r cyhoedd fel y gallai pobl leisio’u barn ar y strategaeth ddrafft. Bydd yr ymgynghoriad yn para tan 8 Tachwedd, a gofynnir i bobl roi sylwadau ynglŷn â’r ffordd y mae’r Cyngor yn bwriadu gweithio gyda pherchnogion a’u helpu i roi eu heiddo gwag at ddefnydd unwaith eto.

Mae’r Cyngor hefyd yn ymgynghori ag amrywiaeth o bobl a sefydliadau sy’n ymwneud â’r farchnad eiddo, gan gynnwys asiantau gwerthu tai, priswyr, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, grwpiau landlordiaid a Llywodraeth Cymru.

Ariennir y gwaith o roi cartrefi gwag at ddefnydd o’r newydd gan Lywodraeth Cymru a Chymdeithas Tai Cartrefi Conwy, a chedwir golwg hefyd ar gyfleoedd eraill i ddenu cyllid at yr achos.

Meddai’r Cynghorydd Charlie McCoubrey, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dros Dai a Rheoleiddio, “Mae Conwy’n lle gwych i fyw ynddo, a gyda chynnydd yn y boblogaeth a newidiadau ym maint ein haelwydydd yn rhoi mwy a mwy o bwysau ar ein stoc o dai. Oherwydd daearyddiaeth y sir, ein seilwaith a’n dyhead i ddiogelu ein mannau gwyrdd gwerthfawr, mae’n anodd dros ben inni ddod o hyd i dir ar gyfer adeiladu tai newydd, addas. Mae’n gwbl briodol inni wneud popeth y gallwn i wneud y gorau o’r stoc o dai gwag sydd gennym yn barod. Rwy’n ffyddiog y bydd y strategaeth arfaethedig ar gyfer tai gwag yn ein galluogi i wneud hynny, drwy arfer dull ‘cosb a gwobr’ lle bo angen.”

Dyddiad cau ymgynghoriad Strategaeth Cartrefi Gwag: 8 Tachwedd 2019.

Wedi ei bostio ar 30/09/2019

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy